727/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n 6 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1941 annetussa laissa (858/41):

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan:

1) ansiotarkoituksessa tapahtuvaan kalustettujen huoneiden pitämiseen vieraiden majoittamista varten (majoitusliike); ja

2) ansiotarkoituksessa tapahtuvaan ruoan tai virvokkeiden tarjoamiseen asiakkaille sitä varten varatussa huoneistossa tai paikassa (ravitsemisliike).

Majoitusliikkeestä voidaan käyttää sen toiminnan laatua kuvaavaa nimitystä kuten hotelli matkustaja koti retkeilymaja, täysihoitola tai lomakeskus taikka muuta vastaavaa nimitystä.

Ravitsemisliikkeestä voidaan käyttää sen toiminnan laatua kuvaavaa nimitystä kuten ravintola tai kahvila taikka muuta vastaavaa nimitystä.

Kioskeista on noudatettava, mitä niistä erikseen säädetään.

2 §
Poikkeukset soveltamisalasta

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) yksityishenkilön haja-asutusalueella kausiluontoisesti sivuelinkeinona harjoittamaan majoitus- ja ravitsemistoimintaan, ellei samanaikaisesti majoitettavien henkilöiden lukumäärä ylitä 40 henkilöä;

2) laitoksen, yhteisön, yrityksen tai vastaavan toiminnan yhteydessä harjoitettavaan ravitsemistoimintaan, joka on tarkoitettu vain omalle henkilöstölle tai muuten rajoitetun henkilöpiirin käyttöön; eikä

3) asiakkaiden majoittamiseen eikä heille tapahtuvaan ruoan tai virvokkeiden tarjoamiseen yksityisessä kodissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan on kuitenkin sovellettava tämän asetuksen aukioloaikaa sekä ulosmyyntiä koskevia säännöksiä.

Mikäli tässä pykälässä tarkoitetusta toiminnasta ei ole tehtävä elinkeinoilmoitusta, on siitä ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus asianomaiselle terveysviranomaiselle, palo- ja pelastustoimen viranomaiselle sekä poliisille.

3 §
Elinkeinoilmoitus

Elinkeinoilmoituksen tekemisestä on noudatettava, mitä laissa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta säädetään.

Elinkeinoilmoituksen vastaanottaneen viranomaisen on toimitettava ilmoituksesta viipymättä tieto liikkeen sijaintipaikan terveysviranomaiselle, palo- ja pelastustoimen viranomaiselle sekä poliisille.

Yksityiskohtaiset ohjeet elinkeinoilmoitukseen liitettävästä selvityksestä antaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

2 luku

Liikkeen aukioloaika ja harjoittaminen

4 §
Aukioloaika

Ravitsemisliikkeen saa avata aikaisintaan kello viisi ja sen saa pitää auki kello kahteen.

Uusia asiakkaita saa vastaanottaa ravitsemisliikkeeseen viimeistään 30 minuuttia ennen liikkeen sulkemisaikaa.

5 §
Poikkeukset aukioloajoista

Poliisipiirin päällikkö voi myöntää määräaikaisen luvan pitää ravitsemisliikettä auki enintään kello neljään.

Poliisipiirin päällikkö voi myöntää määräaikaisen luvan pitää ravitsemisliikettä auki kello kahden ja viiden välisenä aikana, milloin tämä yökahvilapalveluiden ylläpitämistä varten harkitaan tarpeelliseksi, sekä antaa yksityiskohtaisia määräyksiä liikkeen harjoittamisesta sanottuna aikana.

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarkemmat määräykset tässä pykälässä säädetyn valtuuden käyttämisestä.

6 §
Vastaava hoitaja

Tämän asetuksen 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun majoitus- ja ravitsemisliiketoiminnan tulee tapahtua vastaavan hoitajan valvonnassa ja johdolla. Vastaavana hoitajana voi toimia yksityinen liikkeenharjoittaja tai muu luonnollinen henkilö.

Jos ravitsemisliikkeessä tarjoillaan muita alkoholijuomia kuin keskiolutta, vastaavalla hoitajalla tulee olla yksi tai useampia sijaisia, jotka vastaavat liikkeen hoidosta vastaavan hoitajan ollessa estyneenä.

7 §
Alkoholijuomien anniskeleminen ja myynti

Alkoholijuomien anniskelussa ja myynnissä on noudatettava. mitä siitä erikseen säädetään tai määrätään.

8 §
Ulosmyynti

Majoitus- ja ravitsemisliikkeestä saa sen aukioloaikana luovuttaa muualla nautittavaksi siinä tarjottavia tuotteita sekä pitää kaupan kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta annetussa asetuksessa

(436/69) mainituin ehdoin myytäväksi sallittuja tuotteita.

9 §
Julkiset huvitilaisuudet

Julkisten huvitilaisuuksien toimeenpanosta majoitus- tai ravitsemisliikkeessä on noudatettava, mitä niistä erikseen säädetään.

10 §
Järjestyksen turvaaminen

Majoitus- ja ravitsemisliikkeen harjoittajalla sekä liikkeen henkilökunnalla on, milloin siihen on järjestyksenpidon tai liikkeen toiminta-ajatuksen vuoksi aihetta, oikeus evätä asiakkaaksi pyrkivältä pääsy liikkeeseen ja olla tarjoilematta ruokaa ja virvokkeita sekä tarpeen vaatiessa poistaa asiakas liikkeestä.

Järjestyksen turvaamiseksi liikkeenharjoittaja voi asettaa tai poliisipiirin päällikkö määrätä liikkeenharjoittajan asettamaan majoitus- ja ravitsemisliikkeeseen poliisipiirin päällikön hyväksymän henkilön järjestysmieheksi, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä julkisten huvitilaisuuksien järjestysmiehistä säädetään.

11 §
Matkustajista tehtävät ilmoitukset

Majoitusliikkeeseen saapuvasta matkustajasta on täytettävä sisäasiainministeriön vahvistaman mallin mukainen matkustajakortti, joka matkustajan on allekirjoitettava. Vain poliisilla on oikeus saada matkustajakortti haltuunsa ja tietoja sen sisällöstä. Majoitusliikkeen harjoittajan on säilytettävä matkustajakorttia vähintään yhden vuoden ajan sen täyttämisestä. Ulkomaalaista koskeva matkustajakortti on kuitenkin toimitettava poliisille saapumispäivän jälkeisenä päivänä, jollei poliisi myönnä pitempää aikaa.

Jos on syytä epäillä matkustajan antamien henkilötietojen todenperäisyyttä, on siitä viivytyksettä ilmoitettava poliisille.

Muista ulkomaalaisista kuin Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisista on lähdön jälkeisenä päivänä tehtävä lähtöilmoitus poliisille, jollei poliisi myönnä pitempää aikaa.

Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä siitä, milloin muista matkustajista on vastaavalla tavalla tehtävä lähtöilmoitus.

3 luku

Täydentävät säännökset

12 §
Liikehuoneistot

Majoitus- ja ravitsemisliikkeissä on liikehuoneistojen rakenteellisten ja muiden teknillisten vaatimusten osalta noudatettava, mitä palo- ja pelastustoimesta, terveydenhuollosta sekä kaavoitus- ja rakennustoimesta erikseen säädetään tai määrätään.

13 §
Valvonta

Tämän asetuksen noudattamisen valvonta kuuluu lääninhallitukselle ja poliisille. Palo- ja pelastusviranomaiset sekä terveysviranomaiset valvovat oman alansa säännösten ja määräysten noudattamista majoitus- ja ravitsemisliikkeissä.

14 §
Hallinnollisen seuraamuksen määrääminen

Jos majoitus- ja ravitsemisliikkeen harjoittaja on laiminlyönyt noudattaa tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä tai jos toiminnan harjoittamisessa on ilmennyt väärinkäytöksiä taikka se on aiheuttanut järjestyshäiriöitä, poliisipiirin päällikkö voi antaa liikkeenharjoittajalle varoituksen tai peruuttaa 5 §:n mukaisesti myöntämänsä luvan.

Jos laiminlyönnit tai rikkomukset ovat vakavia tai jos ne annetusta varoituksesta huolimatta toistuvat, lääninhallitus voi poliisipiirin päällikön esityksestä rajoittaa liikkeen aukioloaikaa tai sulkea liikkeen tai sen osaston määräajaksi.

15 §
Rangaistussäännös

Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annettujen määräysten rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta.

16 §
Tarkemmat määräykset

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

17 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan majoitus- ja ravitsemisliikkeistä 25 päivänä heinäkuuta 1969 annettu asetus (502/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja sen nojalla annetut määräykset.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.