722/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tieliikenteen tietojärjestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun lain (819/89) 11 ja 15§ sekä 16§:n 1 momentti sekä

lisätään 9§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

9 §
Oikeus tietojen saantiin

Tieliikenteen tietojärjestelmään voidaan autorekisterikeskuksen luvalla siirtää teknisen käyttöyhteyden avulla kaupparekisteriin merkittyjen, ajoneuvojen kauppaa tai rahoitusta harjoittavien yritysten sekä vakuutusyhtiöiden tietojärjestelmistä ajoneuvon omistajan tai haltijan toimeksiannon perusteella ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen tiedot siten kuin asetuksella säädetään.

11 §
Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja seuraavasti:

1) rekisterinumeron perusteella yksittäistapauksissa, ei kuitenkaan henkilö- tai liike- ja yhteisötunnusta;

2) poliisille määräajassa rekisteri-ilmoituksen jättämisvelvollisuutensa laiminlyöneet mahdollisen rangaistuksen määräämistä varten;

3) liikennevakuutusyhdistykselle määräajassa lakisääteisen liikennevakuutuksen ottamisen laiminlyönneistä liikennevakuutusmaksua vastaavan hyvikkeen määräämistä varten sekä liikennevakuutusyhtiöille ja valtiokonttorille ajoneuvon tiedoissa tapahtuneista muutoksista, jotka vaikuttavat vakuutusmaksun määräytymiseen;

4) ulosottoviranomaisille rekisteröintimaksujen ulosoton hoitamiseksi tarpeelliset tiedot;

5) ajoneuvon omistajan ja haltijan nimi- ja osoitetietoja muussa kuin automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramainontaan, puhelinmyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä osoitepalveluun, jos kyseinen toiminta liittyy liikenneturvallisuuteen, liikenteeseen, liikennetarvikkeisiin tai ajoneuvokauppaan ja luovutuksen saajalla on henkilörekisterilain (471/87) mukainen oikeus tallettaa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin eikä rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista; luovutuksessa saa otantaperusteena käyttää ajoneuvorekisterissä olevia ajoneuvoja sekä ajoneuvon omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja, ei kuitenkaan henkilötunnusta;

6) puolustusvoimille sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten;

7) pysäköinnin valvontaa sekä ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/75) mukaisia tehtäviä suorittaville viranomaisille näiden tehtävien suorittamista varten; ja

8) Ahvenanmaan maakunnanhallitukselle ajoneuvojen rekisteröintitehtävien suorittamiseksi Ahvenanmaan maakunnassa.

Ilman rekisteröidyn suostumusta ei ajoneuvorekisteristä saa luovuttaa henkilötunnusta muissa kuin 1 momentin 2-4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sekä annettaessa tietoja liikennevakuutuksen hoitamista, rikoksen ehkäisemistä ja selvittämistä tai pysäköinnin valvontaa varten. Henkilötunnuksen saa luovuttaa myös tilastointia taikka tieteellistä tutkimusta tai muuta siihen verrattavaa tarkoitusta varten, jolloin luovutuksen edellytyksenä on, että luovutus täyttää henkilörekisterilain 19§:n 1 momentin 3 kohdan vaatimukset. Mitä edellä tässä momentissa säädetään henkilötunnuksen luovutuksesta, koskee vastaavasti henkilötunnuksen käyttämistä tietojen luovutuksen perusteena.

15 §
Tietojen luovutus teknisen käyttöyhteyden avulla ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla seuraavasti:

1) poliisiviranomaisille liikennevalvontaa sekä rikosten ehkäisyä ja selvittämistä varten;

2) tulliviranomaisille ulkomaanliikenteen valvontaa sekä tullirikosten ehkäisyä ja esitutkintaa varten;

3) ulosottoviranomaisille ulosottotehtäviä varten;

4) liikennevakuutusyhdistykselle, liikennevakuutusyhtiöille ja valtiokonttorille liikennevakuutuksen tai sitä vastaavan valtion korvausjärjestelmän hoitamista varten ajoneuvon omistajan ja haltijan nimi, osoite ja henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus sekä ajoneuvon yksilöintiin, rekisteröintiin, katsastukseen, liikennevakuutukseen ja teknisiin ominaisuuksiin liittyviä vakuutusmaksun määrittämiseksi tarpeellisia tietoja;

5) pysäköinnin valvontaa sekä ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain mukaisia tehtäviä suorittaville viranomaisille näiden tehtävien suorittamista varten;

6) kaupparekisteriin merkitylle ajoneuvokauppaa harjoittavalle yritykselle autorekisterikeskuksen erikseen määräämin ehdoin ajoneuvokaupan ja -huollon yhteydessä seuraavia tietoja: ajoneuvon yksilöinti-, rekisteröinti-, katsastus-, vakuutus- ja teknisiä tietoja sekä 9§:n 3 momentin mukaisen luvan saaneelle yritykselle tai muulle yhteisölle lisäksi omistajan tai haltijan suostumuksella tämän henkilötiedot ajoneuvon rekisterinumeron perusteella;

7) puolustusvoimille lakisääteisten tehtävien täyttämistä varten seuraavia tietoja: ajoneuvon yksilöinti-, rekisteröinti-, katsastus- ja teknisiä tietoja sekä omistajan ja haltijan nimi, osoite sekä liike- ja yhteisötunnus; sekä

8) Ahvenanmaan maakunnanhallitukselle ajoneuvojen rekisteröintitehtävien suorittamiseksi Ahvenanmaan maakunnassa.

Autorekisterikeskus voi tietosuojavaltuutettua kuultuaan antaa 1 momentissa tarkoitetuille luovutuksensaajille luvan tallettaa käsittelemäänsä asiaa varten luovutettavat tiedot luovutuksensaajan tietojärjestelmään.

16 §
Tietojen luovutus teknisen käyttöyhteyden avulla muista rekistereistä

Ajokorttirekisteristä saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle ajokorttiin liittyvien asioiden käsittelyä varten sekä poliisille henkilötietojen tarkistamiseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.