Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

717/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 9§:n 1 momentti, 12§, 14§:n 1 ja 3 momentti, 15§, 18§:n 1 ja 4 momentti sekä 48§,

sellaisina kuin ne ovat, 9§:n 1 momentti, 14§:n 3 momentti, 15§ sekä 18§:n 1 ja 4 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1325/90), 12§ 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1314/89), 14§:n 1 momentti 20 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa asetuksessa (630/73) ja 48§ 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa asetuksessa (33/85), sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a§, 14§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 20 päivänä heinäkuuta 1973 ja 28 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla asetuksilla sekä 14 päivänä marraskuuta 1986 annetulla asetuksella (811/86), uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 ja 6 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi, sekä 18§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla asetuksella, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti, muutettu 4 momentti ja nykyinen 5 momentti siirtyvät 3-6 momentiksi, seuraavasti:

9 §

Päiväraha on määrättävä työkyvyttömyyden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Jos kuitenkin vakuutettu sinä verovuonna, jolta työtulot edellä sanotun mukaan on otettava päivärahan määräämisen perusteeksi, on tullut oikeutetuksi sairausvakuutuslain 27§:n 6 momentissa tarkoitettuun eläkkeeseen, päiväraha määrätään edellisen verovuoden työtulojen perusteella edellyttäen, että mainittu työtulo on suurempi kuin työkyvyttömyyden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettu työtulo. Erityisäitiysrahaa, äitiysrahaa ja äidille maksettavaa vanhempainrahaa määrättäessä katsotaan erityisäitiysraha- tai äitiysrahaoikeuden alkamisajankohdan, isyysrahaa ja isän vanhempainrahaa määrättäessä isyys- tai isän vanhempainrahaoikeuden alkamisajankohdan sekä erityishoitorahaa määrättäessä erityishoitorahaoikeuden alkamisajankohdan vastaavan työkyvyttömyyden alkamista.


11 a §

Sairausvakuutuslain 23 g§:n 1 momentissa tarkoitettuja kemiallisia aineita ovat anestesiakaasut, lyijy, elohopea, orgaaniset liuottimet, sytostaatit, hiilimonoksidi eli häkä ja syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet sekä muut näihin verrattavat aineet. Säteilyä on ionisoiva säteily mukaan lukien radionuklidit ja muu haitalliseksi osoitettu säteily. Tarttuvia tauteja ovat toksoplasmoosi, listerioosi, vihurirokko, herpes, vesirokko, hepatiitti, sytomegalotulehdus ja HIV-tartunta sekä muut näihin verrattavat taudit.

12 §

Ulkomailla oleskeleva vakuutettu on oikeutettu saamaan päivärahaa, erityisäitiysrahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa saman perusteen mukaan kuin Suomessa.

4 luku

Etuuksien hakeminen ja maksaminen

14 §

Vakuutetun on haettava sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia kirjallisesti sosiaalivakuutustoimikunnalta. Etuutta hakiessaan vakuutetun on vaadittaessa esitettävä sairausvakuutuskorttinsa.


Päivärahaa, erityisäitiysrahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa koskevassa hakemuksessa vakuutetun on ilmoitettava henkilötietonsa ja sairausvakuutuslain 18§:n 1 momentissa tarkoitettujen huollettavien lukumäärä sekä ne muut tiedot, jotka kansaneläkelaitos hakemuslomaketta vahvistaessaan määrää siihen merkittäviksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä tarpeellinen selvitys sairaudesta ja työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta.


Erityisäitiysrahaa koskevaan hakemukseen on liitettävä todistus raskaudesta ja työnantajan työterveyshuoltoa toteuttavan lääkärin työpaikkaselvitykseen perustuva lausunto sairausvakuutuslain 23 g§:n 1 momentissa tarkoitetusta vaarasta. Jos tällaista lausuntoa ei ole hankaluudetta saatavissa, on hakemukseen liitettävä muun vakuutetun työolosuhteet tuntevan lääkärin vastaava lausunto. Lisäksi hakemukseen on liitettävä työnantajan selvitys siitä, ettei työntekijää ole voitu siirtää muihin tehtäviin siten kuin työsopimuslain (320/70) 32§:n 2 momentissa on tarkoitettu ja, että työntekijä on poissa työstä. Sairausvakuutuslain 15§:n 2 momentissa tarkoitetussa työssä olevan on lääkärin lausunnon lisäksi esitettävä vastaava luotettava selvitys työolosuhteistaan ja työstä poissaolostaan.


15 §

Sairausvakuutuslain 1§:n 2 momentissa tarkoitetun vakuutetun on haettava päivärahaa, erityisäitiysrahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa Helsingin sosiaalivakuutustoimikunnalta. Hakemus voidaan antaa myös ulkomailla olevaan Suomen diplomaattiseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon, jonka tulee viipymättä toimittaa se Helsingin paikallistoimistoon.

Vakuutettu voi antaa päivärahaa, erityisäitiysrahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa koskevan hakemuksensa myös oleskelupaikkakuntansa paikallistoimistoon, jonka tulee toimittaa se vakuutetun kotipaikkakunnan paikallistoimistoon.

18 §

Erityisäitiysraha sekä äitiys- ja vanhempainraha suoritetaan maksukausittain jälkikäteen enintään 25 arkipäivän erissa. Äitiysrahan ensimmäinen erä on kuitenkin 30 arkipäivää. Jos raskaus on muussa kuin sairausvakuutuslain 23§:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetussa tapauksessa päättynyt aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, äitiysrahan ensimmäinen erä maksetaan 30 arkipäivän kuluttua raskauden päättymisestä. Myös isyysraha maksetaan maksukausittain jälkikäteen. Sama koskee erityishoitorahaa soveltaen kuitenkin, mitä 17§:ssä päivärahan maksamisesta on sanottu.

Vakuutetun, jolle on myönnetty erityisäitiysraha, tulee saadakseen sitä edelleen esittää kultakin maksukaudelta kansaneläkelaitoksen vahvistamalle lomakkeelle kirjoitettu ilmoitus tai muu selvitys siitä, onko hän ollut sinä maksukautena poissa työstä. Jos vakuutetun oikeus erityisäitiysrahaan on ilmeinen, toimikunnan ei tarvitse vaatia mainittuja selvityksiä.


Jos vakuutettu ryhtyy erityisäitiysraha- tai vanhempainrahakaudella ansiotyöhön tai muuhun kodin ulkopuolella suoritettavaan työhön, hänen on ilmoitettava tästä paikallistoimistoon hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä. Samoin ilmoitus on tehtävä, jos vanhempainraha maksetaan molempien vanhempien työssäoloajalta isälle. Vakuutetun on ilmoitettava välittömästi myös muista erityisäitiysrahan sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista. Toimikunta voi myös määrätä vakuutetun esittämään näistä selvityksen.


48 §

Jos työnantaja maksaa vakuutetulle palkkaa siltä ajalta, jolta tällä olisi oikeus saada päivärahaa, erityisäitiysrahaa tai äitiys-, isyys- taikka vanhempainrahaa, työnantajan tulee viipymättä palkan maksettuaan ilmoittaa siitä asianomaiseen paikallistoimistoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.