712/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun lain (328/67) 1§, 3§:n 1 ja 3 momentti ja 4§,

sellaisina kuin niistä ovat 1§ muutettuna 9 päivänä heinäkuuta 1976 ja 19 päivänä marraskuuta 1982 annetuilla laeilla (617/76 ja 839/82) ja 4§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti:

1 §

Suomen taiteen edistämistä varten on seuraavat valtion taidetoimikunnat: valtion elokuvataidetoimikunta, valtion kirjallisuustoimikunta, valtion kuvataidetoimikunta, valtion näyttämötaidetoimikunta, valtion rakennustaidetoimikunta, valtion säveltaidetoimikunta, valtion taideteollisuustoimikunta, valtion tanssitaidetoimikunta ja valtion valokuvataidetoimikunta.

Valtion taidetoimikuntien yhteiselimenä on taiteen keskustoimikunta. Taiteen keskustoimikunnalla ja valtion taidetoimikunnilla on hallintotoimisto, joka on taiteen keskustoimikunnan alainen.

Alueellisen taide-elämän edistämistä varten on kussakin läänissä läänin taidetoimikunta.

3 §

Asetettaessa edellä tarkoitettuja taidetoimikuntia on huolehdittava siitä, että taiteen eri lajit tulevat edustetuiksi niissä ja että myös alueelliset ja kielelliset näkökohdat otetaan huomioon.


Läänin taidetoimikunnan jäsenten tulee olla jonkin taiteen alan tai alueellisen kulttuuripolitiikan tuntijoita.

4 §

Valtion taidetoimikunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet määrää valtioneuvosto taiteen eri alojen keskeisiä järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan.

Taiteen keskustoimikunnan muodostavat valtion taidetoimikuntien puheenjohtajat ja valtioneuvoston määräämät neljä jäsentä. Keskustoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää valtioneuvosto.

Läänin taidetoimikunnan jäsenet määrää lääninhallitus alueellisia taiteen ja kulttuuripolitiikan järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetetut valtion taidetoimikunnat ja taiteen keskustoimikunta sekä läänien taidetoimikunnat jatkavat toimintaansa toimikautensa loppuun.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 270/90
Sivistysvaliok. miet. 30/90
Suuren valiok. miet. 324/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.