711/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus tietohuollon neuvottelukunnasta

Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tieteellistä tutkimusta ja kehitystyötä sekä muuta yhteiskunnan ja kansalaisten tiedontarvetta palvelevan tietohuollon kehittämistä varten on opetusministeriön yhteydessä tietohuollon neuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1)seurata tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä yhteiskunnan ja kansalaisten tiedontarvetta sekä kirjasto- ja muiden tietopalvelujärjestelmien kehitystä;

2)tehdä esityksiä tietohuollon järjestämisperiaatteiksi ja kehittämistavoitteiksi kirjasto- ja informaatiopalvelutoiminnan sekä arkistotoimen osalta;

3)laatia toimialansa kehittämissuunnitelmia sekä suorittaa ja tukea sitä koskevia selvityksiä ja kokeiluja;

4)seurata toimialansa kansainvälistä kehitystä ja edistää kansainvälistä yhteistyötä;

5)antaa opetusministeriölle ja tarvittaessa muillekin toimialaansa koskevia lausuntoja; sekä

6)suorittaa muut opetusministeriön antamat tehtävät.

3 §

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä, jotka opetusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukuntaa asetettaessa on huolehdittava siitä, että siinä tulevat edustetuiksi tutkimus- ja kehitystyön sekä yhteiskunnan muun tiedontarpeen tuntemus sekä tietohuollosta vastaavat organisaatiot ja että alueelliset ja kielelliset näkökohdat tulevat huomioonotetuiksi.

4 §

Neuvottelukunnalla voi olla pysyviä tai määräaikaisia jaostoja. Jaostot asettaa neuvottelukunnan esityksestä opetusministeriö.

5 §

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunta ja sen jaosto on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja puolet jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Neuvottelukunta voi siirtää sille kuuluvan asian jaoston ratkaistavaksi.

6 §

Neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri, jonka ottaa opetusministeriö.

7 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

8 §

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan tieteellisen informoinnin neuvostosta 23 päivänä joulukuuta 1981 annettu asetus (1022/81) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.