702/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1991

Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 1 ja 13§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä 9 päivänä heinäkuuta 1953 annetun lain (317/53) 1§:n 1 momentti ja 13§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä huhtikuuta l971 annetussa laissa (303/71), ja

lisätään 1§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 23 päivänä huhtikuuta l971 annetulla lailla ja 18 päivänä kesäkuuta l971 annetulla lailla (491/71), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Jos rikoksentekijä tuomitaan

1) murhasta, taposta tai törkeästä pahoinpitelystä, törkeää väkivaltaa käyttäen tehdystä ryöstöstä tai väkisinmakaamisesta, hengenvaaran aiheuttavasta murhapoltosta taikka muusta törkeää väkivaltaisuutta tai erityistä vaarallisuutta toisen hengelle tai terveydelle osoittavasta rikoksesta tai

2) edellä tarkoitettua väkivaltaisuutta tai vaarallisuutta osoittavasta rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta rikokseen

määräaikaiseen, vähintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen, tuomioistuin voi tässä pykälässä säädetyin edellytyksin virallisen syyttäjän vaatimuksesta rangaistuksen tuomitessaan samalla päättää, että tuomittu voidaan määrätä eristettäväksi pakkolaitokseen, niin kuin tässä laissa säädetään.

Milloin kahdesta tai useammasta rikoksesta tuomitaan määräaikainen yhteinen vankeusrangaistus, on 1 momentissa tarkoitetun päätöksen edellytyksenä, että ainakin yhteen rikokseen sisältyy edellä tarkoitettua väkivaltaisuutta tai vaarallisuutta ja että tästä rikoksesta erikseen tuomittuna seuraisi määräaikainen, vähintään kahden vuoden vankeusrangaistus.


13 §

Jos pakkolaitokseen eristetty on tuomittu tai tuomitaan määräaikaiseen vankeusrangaistukseen tai sakon muuntorangaistukseen, rangaistukset on yhdistettävä, niistä on muodostettava yhteinen vankeusrangaistus tai rangaistukset on yhteenlaskettava niin kuin rangaistusten yhdistämisestä, yhteisen rangaistuksen määräämisestä ja rangaistusten yhteenlaskemisesta niitä täytäntöönpantaessa on säädetty. Yhdistetty, yhteinen tai yhteenlaskettu rangaistus pannaan täytäntöön pakkolaitoksessa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti>kuuta 1992.

Tätä lakia sovelletaan myös rikoksiin, jotka on tehty ennen sen voimaantuloa. Aikaisemman lain mukaan yhdellä teolla tehdyistä rikoksista ja jatketusta rikoksesta tuomittuun rangaistukseen sovelletaan vastaavasti, mitä tämän lain 1§:n 2 momentissa säädetään yhteisestä vankeusrangaistuksesta.

Hallituksen esitys 40/90
Lakivaliok. miet. 15/90
Suuren valiok. miet. 314/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.