679/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus teknillisestä tarkastuskeskuksesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään teknillisestä tarkastuskeskuksesta 20 päivänä tammikuuta 1984 annetun lain (65/84) nojalla:

Teknillisen tarkastuskeskuksen tehtävät
1 §

Teknillisen tarkastuskeskuksen tulee siitä annetussa laissa (65/84) säädettyjen sekä erikseen säädettyjen tai määrättyjen tehtäviensä lisäksi:

1) seurata yleistä kehitystä toimialallaan ja tehdä esityksiä toimialansa lainsäädännön kehittämiseksi;

2) tehdä toimialaansa koskevia selvityksiä sekä vaurio- ja onnettomuustutkimuksia, osallistua alansa tutkimustoimintaan ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä;

3) tehdä toimialaansa liittyvää testausta;

4) tehdä vientiin liittyvää, sopimuksiin perustuvaa tarkastusta;

5) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa informaatiopalvelu-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja osallistua alansa koulutustoimintaan; sekä

6) osallistua toimialansa kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan.

2 §

Tarkastuskeskuksen tehtävänä on myös huolehtia erikseen sovittavista mittatekniikan keskuksen:

1)henkilöstö- ja taloushallintotehtävistä;

2)hallinnollisista tukipalveluista;

3)yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) tarkoitettuun yhteistoimintaan liittyvistä tehtävistä;

4)lainsäädäntöön ja oikeudellisiin kysymyksiin liittyvistä tehtävistä;

5) tietohallinnon ylläpidosta ja kehittämisestä; sekä

6) muista hallinnollisista suunnittelu- ja kehittämistehtävistä sen mukaan kuin mittatekniikan keskus ja teknillinen tarkastuskeskus sopivat.

Yksityiskohtaiset määräykset siitä, miten tarkastuskeskus osallistuu 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien valmisteluun, esittelyyn ja ratkaisemiseen, annetaan mittatekniikan keskuksen työjärjestyksessä ja tiliohjesäännössä. Ennen yksityiskohtaisten määräysten antamista mittatekniikan keskuksen on sovittava asioista tarkastuskeskuksen kanssa.

Tarkastuskeskuksen organisaatio
3 §

Tarkastuskeskuksen keskushallinnossa on hallinto-osasto, teknillinen osasto ja turvallisuustekniikan osasto.

Osastojen jakautumisesta yksiköihin sekä osastojen ja yksiköiden tehtävistä määrätään tarkastuskeskuksen työjärjestyksessä.

Työjärjestyksessä voidaan myös määrätä tarkastuskeskuksen tehtävien toteuttamisesta erillisinä hankkeina.

4 §

Kussakin tarkastuspiirissä on piiritoimisto. Tarkastuspiireissä voi myös olla sivutoimistoja.

Tarkastuspiirit ovat keskushallinnon alaisia.

Tarkastuspiirien rajat ja piiritoimistojen sijaintipaikat määrää kauppa- ja teollisuusministeriö.

Ylijohtaja voi määrätä tarkastuspiirin virkamiehen suorittamaan tehtäviä toisen piirin alueella. Yksittäistapauksessa virkamies voi suorittaa toisen piirin alueella tehtäviä, jos asiasta on sovittu asianomaisten piiripäälliköiden kesken.

Johtokunta
5 §

Tarkastuskeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta.

Johtokuntaan kuuluvat tarkastuskeskuksen ylijohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi muuta tarkastuskeskuksen toimialaa tuntevaa jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä yhden tulee olla tarkastuskeskuksen henkilöstön edustaja. Valtioneuvosto määrää johtokunnan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

6 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) huolehtia tarkastuskeskuksen toiminnan yleisestä suunnittelusta ja kehittämisestä;

2) asettaa tarkastuskeskuksen toiminnan tavoitteet ja päättää tarkastuskeskuksen toimintaperiaatteista ottaen huomioon kauppa- ja teollisuusministeriön asettamat tavoitteet;

3) ohjata ja valvoa tarkastuskeskukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista;

4) päättää tarkastuskeskuksen tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä ehdotuksesta toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; sekä

5) käsitellä muita tarkastuskeskuksen toiminnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä asioita.

7 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan johtokunnassa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Henkilöstö ja sen tehtävät
8 §

Tarkastuskeskuksen päällikkönä on ylijohtaja. Keskushallinnon osaston päällikkönä on johtaja. Tarkastuspiirin päällikkönä on piiripäällikkö.

Tarkastuskeskuksessa on lisäksi apulaisjohtajia sekä muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Ylijohtajalla on professorin ja johtajilla teknillisen neuvoksen arvonimi. Apulaisjohtajalla ja piiripäälliköillä, lukuun ottamatta hallinnosta vastaavan yksikön päällikköä, on yli-insinöörin arvonimi.

9 §

Ylijohtaja johtaa tarkastuskeskuksen toimintaa sekä vastaa siitä, että tarkastuskeskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti sekä noudattaen tarkastuskeskuksen johtokunnan hyväksymiä toimintaperiaatteita.

Tarkastuskeskuksen johtotehtävissä olevat vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
10 §

Tarkastuskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) johtokunta;

2) ylijohtaja; tai

3) muu virkamies, jolle sellainen ratkaisuvalta on työjärjestyksessä annettu.

Johtokunta ja tarkastuskeskuksen virkamiehet tekevät päätöksensä esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

11 §

Ylijohtaja ratkaisee ne asiat, jotka eivät 6§:n mukaan ole johtokunnan ratkaistavia tai joita työjärjestyksessä ei ole annettu muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja ratkaisee esittelystä valitusasiat, joissa valitusviranomaisena on tarkastuskeskuksen keskushallinto. Esittelijänä näissä asioissa toimii oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut virkamies.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. Sama oikeus on johtajalla, apulaisjohtajalla ja piiripäälliköllä alaisensa ratkaistavien asioiden osalta.

12 §

Ylijohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä johtaja.

Johtajan, apulaisjohtajan ja piiripäällikön sijaisen määrää ylijohtaja.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
13 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena tarkastuskeskuksen virkoihin on virkaan soveltuva koulutus sekä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Ylijohtajalta, johtajalta, apulaisjohtajalta ja piiripäälliköltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Ylijohtajalta ja johtajalta vaaditaan myös käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta hyvä perehtyneisyys tarkastuskeskuksen toimialaan ja hallinnollisiin tehtäviin;

2) johtajalta hyvä perehtyneisyys osastonsa toimialaan ja hallinnollisiin tehtäviin; sekä

3) apulaisjohtajalta ja piiripäälliköltä perehtyneisyys johtamansa yksikön toimialaan.

Virkojen täyttäminen, työsopimusuhteisen henkilöstön ottaminen, virkavapaus ja irtisanominen
14 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Johtajan nimittää valtioneuvosto tarkastuskeskuksen annettua asiasta lausuntonsa.

Apulaisjohtajan ja piiripäällikön nimittää kauppa- ja teollisuusministeriö tarkastuskeskuksen annettua asiasta lausuntonsa.

15 §

Ylijohtaja sijoittaa muut kuin johtajan virat keskushallintoon tai piirihallintoon.

Muun kuin 14§:ssä tarkoitetun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja tai muu tarkastuskeskuksen virkamies siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Tarkastuskeskuksen virat, johtajan, apulaisjohtajan ja piiripäällikön virkaa lukuun ottamatta, voidaan tarvittaessa täyttää haettavaksi julistamatta.

16 §

Yli vuoden kestävän muun kuin lakiin, asetukseen tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntää ylijohtajalle valtioneuvosto ja johtajalle kauppa- ja teollisuusministeriö. Muutoin myöntää virkavapauden ylijohtajalle kauppa- ja teollisuusministeriö ja johtajalle ylijohtaja.

Virkavapauden myöntämisestä muille kuin 1 momentissa mainituille virkamiehille määrätään työjärjestyksessä.

Viran hoidosta virkavapauden aikana taikka viran ollessa avoinna päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

Virkamiehen irtisanoo se viranomainen, jolle viran täyttäminen kuuluu.

17 §

Tarkastuskeskuksen päätökseen, joka koskee henkilön määräämistä palkkioperusteiseen tehtävään tai tällaisesta tehtävästä vapauttamista, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Erinäisiä säännöksiä
18 §

Tarkemmat määräykset tarkastuskeskuksen hallinnon järjestelystä ja työnjaosta antaa työjärjestyksessä ylijohtaja.

19 §

Tarkastuskeskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva taikka sen määräämä tarkastaja ei saa omistaa eikä johtaa tarkastuksensa alaista yritystä, liikettä tai laitosta eikä muutoinkaan olla siinä siten osallisena, että hän tulee virkamiesten esteellisyyttä koskevien säännösten mukaan toiminnassaan esteelliseksi. Hän ei myöskään saa omistaa patentti- tai mallioikeutta sellaisessa yrityksessä, liikkeessä tai laitoksessa käytettävään koneeseen, laitteeseen, valmistusmenetelmään tai malliin.

Tarkastuskeskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei saa ilman ylijohtajan kirjallista lupaa antaa yksityistä asiantuntijalausuntoa tarkastuskeskuksen toimialaan kuuluvalta alalta. Lupa voidaan myöntää, jos lausunnon antaminen ei ole ristiriidassa niiden tehtävien kanssa, jotka johtuvat asianomaisen virka-asemasta tai palvelussuhteesta.

20 §

Tarkastuskeskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva tai sen määräämä tarkastaja ei saa ilman asianomaisen suostumusta sivulliselle ilmaista eikä yksityiseksi hyödykseen käyttää, mitä hän virka- tai työtehtäviä suorittaessaan on saanut tietoonsa jonkun taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuuksista taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista. Tämä ei kuitenkaan estä tietojen antamista syyttäjälle tai poliisille rikosten selvittämistä varten eikä muulle viranomaiselle, jonka tiedonsaantioikeus perustuu lakiin.

Voimaantulo
21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan teknillisestä tarkastuskeskuksesta 31 päivänä joulukuuta 1987 annettu asetus (1307/87).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.