678/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus mittatekniikan keskuksesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään mittatekniikan keskuksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1149/90) 2 ja 5§:n nojalla:

Mittatekniikan keskuksen tehtävät
1 §

Mittatekniikan keskuksesta annetun lain (1149/91) 1§:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi mittatekniikan keskuksen tulee:

1) seurata yleistä kehitystä toimialallaan ja tehdä esityksiä toimialansa lainsäädännön kehittämiseksi;

2) suorittaa toimialaansa koskevia selvityksiä, osallistua alansa tutkimustoimintaan ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä;

3) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja osallistua alansa koulutustoimintaan; sekä

4) seurata kansainvälistä kehitystä ja pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin viranomaisiin ja laitoksiin.

Johtokunta
2 §

Mittatekniikan keskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta.

Johtokunnan tehtävänä on:

1) asettaa tavoiteet keskuksen toiminnalle sekä päättää keskuksen toimintalinjoista;

2) ohjata ja valvoa keskukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

3) päättää keskuksen tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta; sekä

4) käsitellä muut merkittävät asiat, jotka johtaja saattaa johtokunnan käsiteltäviksi.

3 §

Johtokunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuuluu mittatekniikan keskuksen johtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi muuta keskuksen toimialaa tuntevaa jäsentä. Johtokunnan jäsenistä yhden tulee olla henkilöstön edustaja. Valtioneuvosto määrää johtokunnan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunnan jäsenten palkkiot vahvistaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

4 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä.

Asiat ratkaistaan johtokunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä johtokunnassa antaa johtokunta.

Henkilöstö ja sen tehtävät
5 §

Mittatekniikan keskuksen päällikkönä on johtaja. Hänen apunaan on kaksi apulaisjohtajaa. Johtajalla on professorin ja apulaisjohtajalla yli-insinöörin arvonimi.

Mittatekniikan keskuksessa on lisäksi muita virkoja sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä. Johtaja sijoittaa muut kuin apulaisjohtajien virat keskukseen.

Kauppa- ja teollisuusministeriö määrää johtajan esityksestä apulaisjohtajista sen virkamiehen, joka toimii johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan.

6 §

Mittatekniikan keskuksen toimintaa kehittää ja johtaa johtaja. Johtaja vastaa myös siitä, että keskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Keskuksessa johtotehtävissä olevat vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta.

Asioiden ratkaiseminen
7 §

Mittatekniikan keskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta taikka johtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

Johtokunta ja keskuksen virkamiehet tekevät päätöksensä esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

8 §

Johtaja ratkaisee asiat, joita johtokunta ei ratkaisee tai joita ei työjärjestyksessä ole annettu muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Johtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaminen
9 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena mittatekniikan keskuksen virkoihin on virkaan soveltuva koulutus sekä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Johtajalta ja apulaisjohtajalta vaaditaan lisäksi virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys keskuksen toimialaan kuuluviin tehtäviin. Johtajalta vaaditaan lisäksi käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Arvioitaessa johtajan ja apulaisjohtajan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämää taitoa ja kykyä otetaan huomioon käytännöllinen perehtyminen alaan, johon viran tehtävät kuuluvat, ja tieteellinen ansioituminen.

10 §

Johtajan nimittää tasavallan presidentti virkaa haettavaksi julistamatta.

Apulaisjohtajan nimittää kauppa- ja teollisuusministeriö.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Nämä virat voidaan täyttää haettavaksi julistamatta.

Virkavapaus ja virkaatoimittavan virkamiehen ottaminen
11 §

Virkavapauden myöntää johtajalle kauppa- ja teollisuusministeriö ja muille virkamiehelle johtaja, jollei jäljempänä tai työjärjestyksessä toisin säädetä tai määrätä. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin johtajalle valtioneuvosto.

12 §

Viran hoitamisesta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapauden.

Erinäiset säännökset
13 §

Tarkemmat määräykset keskuksen hallinnon järjestämisestä ja sisäisestä työnjaosta annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

14 §

Mittatekniikan keskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei saa omistaa eikä johtaa keskuksen toimialaan kuuluvaa yritystä, liikettä tai laitosta eikä muutoinkaan olla siinä siten osallisena, että hän tulee virkamiesten esteellisyyttä koskevien säännösten mukaan toiminnassaan esteelliseksi. Hän ei myöskään saa omistaa patentti- tai mallioikeutta keskuksen toimialaan kuuluvassa yrityksessä, liikkeessä tai laitoksessa käytettävään koneeseen, laitteeseen, valmistusmenetelmään tai malliin.

Mittatekniikan keskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei saa ilman johtajan kirjallista lupaa antaa yksityistä asiantuntijalausuntoa keskuksen toimialaan kuuluvalta alalta. Lupa voidaan myöntää, jos lausunnon antaminen ei ole ristiriidassa asianomaisen virka- tai työtehtävien kanssa.

15 §

Mittatekniikan keskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei saa sivullisille ilmaista eikä yksityiseksi hyödykseen käyttää, mitä hän virkatehtävissään on elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuksista saanut tietoonsa.

16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.