658/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus yrittäjien eläkeasetuksen 10 ja 11§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun yrittäjien eläkeasetuksen (668/69) 10 ja 11§, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä marraskuuta 1985 annetussa asetuksessa (874/85), seuraavasti:

10 §

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona se on annettu tai postitse saapunut jollekin yrittäjien eläkelaissa, maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/69), työntekijäin eläkelaissa (395/61), merimieseläkelaissa (72/56), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa (134/62) tai eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaissa (662/85) tarkoitetulle eläkelaitokselle tai eläketurvakeskukselle taikka eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle. Jollei hakija kehotuksen saatuaan eläkelaitoksen määräämässä kohtuullisessa ajassa toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemuksen käsittely on 9§:n 2 momentin mukaisesti määrätty raukeamaan, katsotaan hakemus kuitenkin tehdyksi vasta silloin, kun eläkelaitokselle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

11 §

Eläkehakemuksen ratkaisemiseen toimivaltaisesta eläkelaitoksesta, eläkehakemuksen siirtämisestä toiselle eläkelaitokselle, eläkelaitoksen eläkkeeseen liittyvistä muista tehtävistä, toimivaltaisen eläkelaitoksen määräämisestä sekä eläkehakemuksen ratkaisemisesta ja eläkepäätöksen lähettämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 12 ja 12 a-12 e§:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 1991, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.