655/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 11§:n 4 momentti sekä 12 ja 12 a§,

sellaisina kuin ne ovat, 11§:n 4 momentti 15 päivänä marraskuuta 1985 annetussa asetuksessa (871/85), 12§ muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 7 päivänä marraskuuta 1969 annetulla setuksella (669/69) ja 12 a§ muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1972, 31 päivänä tammikuuta 1985 ja 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetuilla asetuksilla (939/72, 106/85 ja 542/90) sekä mainitulla 15 päivänä marraskuuta 1985 annetulla asetuksella, ja

lisätään asetukseen uusi 12 b-12 f§ seuraavasti:

11 §

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona se on annettu tai postitse saapunut jollekin työntekijäin eläkelaissa, merimieseläkelaissa (72/56), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa (134/62), eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaissa, maatalousyrittäjien eläkelaissa tai yrittäjien eläkelaissa tarkoitetulle eläkelaitokselle tai eläketurvakeskukselle taikka eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle. Jollei hakija kehotuksen saatuaan eläkelaitoksen määräämässä kohtuullisessa ajassa toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemuksen käsittely on 3 momentin mukaisesti määrätty raukeamaan, katsotaan hakemus tehdyksi kuitenkin vasta silloin, kun eläkelaitokselle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

12 §

Eläkehakemuksen ratkaisee se eläkelaitos, jossa työntekijällä eläketapahtumahetkellä tai viimeksi ennen eläketapahtumaa oli järjestettynä työntekijäin tai yrittäjien eläkelakien mukaiset vähimmäisehdot täyttävä eläketurva.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja eläkelakeja ovat:

1)työntekijäin eläkelaki;

2)merimieseläkelaki;

3)yrittäjien eläkelaki;

4)maatalousyrittäjien eläkelaki;

5)lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki; ja

6)eräiden työsuhteissa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki.

Jos työntekijän eläketurva oli 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana järjestetty kahden tai useamman eläkelain mukaan, eläkehakemuksen ratkaisee sen lain mukaista eläketurvaa hoitava eläkelaitos, joka 2 momentissa on mainittu ensin.

Jos työntekijän eläketurva oli 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana järjestetty kahdessa tai useammassa eläkelaitoksessa sellaisten rinnakkaisten työsuhteiden perusteella, joihin on sovellettava työntekijäin eläkelakia, eläkehakemuksen ratkaisee se eläkelaitos, jossa eläketurva oli järjestetty pääasiallisen ansiotyön perusteella.

12 a §

Jos työntekijä 12§:n 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana sai maatalousyrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä taikka luopumiseläkelain (16/74) mukaista luopumiseläkettä, eläkehakemuksen ratkaisee maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Jos eläkkeensaajalle oli ennen hänen kuolemaansa maksettu vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä jostakin 12§:n mukaan toimivaltaisesta eläkelaitoksesta, sama eläkelaitos ratkaisee hänen jälkeensä maksettavaa perhe-eläkettä koskevan hakemuksen.

12 b §

Jos eläkehakemus on tehty muulle kuin 12 tai 12 a§:n mukaan toimivaltaiselle eläkelaitokselle, se on siirrettävä asianomaiselle eläkelaitokselle.

Edellä 12 tai 12 a§:n mukaan toimivaltainen eläkelaitos siirtää eläkehakemuksen ratkaisemisen toiselle eläkelaitokselle, jos siinä on järjestetty eläketurva sellaisen työsuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella, jonka mukaan määrättävää eläkettä laskettaessa on otettava huomioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä vastaava ansio.

Jos oikeutta eläkkeeseen ei ole siitä työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta, jonka perusteella eläketurva on järjestetty, eläkelaitos niin ikään siirtää eläkehakemuksen ratkaisemisen toiselle 12 tai 12 a§:n mukaan toimivaltaiselle eläkelaitokselle.

12 c §

Toimivaltainen eläkelaitos ratkaisee eläkehakemuksen myös siltä osin kuin kysymyksessä on muussa eläkelaitoksessa järjestetty 12§:n 2 momentissa tarkoitettujen lakien mukainen eläketurva sekä huolehtii koko eläkkeen maksamisesta ja eläkkeeseen liittyvistä eläkelaitoksen muista tehtävistä. Muun eläkelaitoksen kustannettava eläkeosuus hyvitetään eläkettä maksavalle eläkelaitokselle siten kuin siitä erikseen säädetään.

Eläkehakemuksen ratkaistuaan toimivaltainen eläkelaitos voi siirtää eläkkeeseen liittyvät eläkelaitoksen myöhemmät tehtävät toiselle eläkelaitokselle, joka eri päätöksen perusteella jo maksaa eläkkeensaajalle 12§:n 2 momentissa tarkoitetun eläkelain taikka maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain tai luopumiseläkelain mukaista eläkettä.

12 d §

Jos eläkelaitoksen toimivallasta syntyy epätietoisuutta tai jos on olemassa erityinen syy, eläketurvakeskus voi määrätä, mikä eläkelaitos on 12 ja 12 a-12 c§:n mukaan toimivaltainen. Tähän määräykseen ei saa hakea muutosta.

Eläketurvakeskus voi myös antaa yleisiä ohjeita siitä, miten 12 ja 12 a-12 c§:n säännöksiä on sovellettava.

12 e §

Eläkelaitoksen on tarpeelliset selvitykset saatuaan ratkaistava eläkehakemus viipymättä. Päätös on lähetettävä asianomaiselle postitse hänen ilmoittamallaan osoitteella tai toimitettava hänelle todisteellisesti tiedoksi.

12 f §

Eläkelaitos voi tarvittaessa vaatia eläkkeensaajalta selvityksen siitä, että hän edelleen täyttää eläkkeen saamisen edellytykset. Jollei eläkkeensaaja ole toimittanut sanottua selvitystä eläkelaitokselle sen määräämässä kohtuullisessa ajassa, eläkelaitos voi päättää, että eläkkeen suorittaminen keskeytetään, kunnes selvitys on toimitettu.

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työkykynsä palautumisesta ja yksilöllisen varhaiseläkkeenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen saaja ryhtymisestään ansiotyöhön.

Työttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle:

1) oleskelustaan ulkomailla tai muusta vastaavasta syystä, jonka johdosta hän ei voi ottaa vastaan työtä;

2) ryhtymisestään ansiotyöhön, josta saatava ansiotulo on vähintään työntekijäin eläkelain 4 c§:n 4 momentin 2 kohdassa mainitun markkamäärän suuruinen; sekä

3) kieltäytymisestään vastaanottamasta työvoimaviranomaisen hänelle osoittamaa työntekijäin eläkelain 4 c§:n 1 momentissa tarkoitettua vähintään kuukauden jatkuvaa työtä.

Leskeneläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle solmimastaan avioliitosta. Jos lapseneläkettä saava lapsi annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän puolisolle, lapsen ottovanhemmat ovat velvolliset ilmoittamaan ottolapseksi ottamisesta eläkelaitokselle.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 1991, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.