636/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1991

Laki teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun lain (609/73) nimike sekä 1§:n 1 momentti, 3§, 4§:n 1 momentti ja 5§,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti, 3§ ja 4§:n 1 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (597/90) ja lain nimike sekä 5§ 25 päivänä huhtikuuta 1984 annetussa laissa (319/84), sekä

lisätään lakiin uusi 1 a ja 6 a§ seuraavasti:

Laki

ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista 1§

1 §

Teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten vesiensuojelu- ja ilmansuojeluinvestointien sekä jätteiden hyödyntämisinvestointien (kotimaiset ympäristönsuojeluinvestoinnit) rahoittamiseen myönnettyjen luottojen vakuudeksi Valtiontakuukeskus voi myöntää valtiontakauksia siten kuin tässä laissa säädetään.


1 a §

Ulkomailla toteutettavien Suomen ympäristön tilaa merkittävästi parantavien investointien (ulkomaiset ympäristönsuojeluinvestoinnit) rahoittamiseen Valtiontakuukeskus voi myöntää valtiontakauksia ja vientitakuita siten kuin tässä laissa säädetään.

3 §

Ennen valtiontakauksen myöntämistä kotimaiselle ympäristönsuojeluinvestoinnille Valtiontakuukeskuksen on hankittava vesi- ja ympäristöhallituksen lausunto investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta vesiensuojelun edistämisen kannalta tai lääninhallituksen lausunto ilmansuojelun ja jätteiden hyödyntämisen edistämisen kannalta. Suomen ympäristön tilaa merkittävästi parantavienulkomaisten ympäristönsuojeluinvestointien osalta lausunto investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta on hankittava ympäristöministeriöltä ja kauppa- ja teollisuusministeriöltä sekä lausunto investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta ulkoasiainministeriöltä.

4 §

Vesi- ja ympäristöhallituksen asiana on valvoa vesiensuojeluinvestointien ja lääninhallituksen muiden kotimaisten ympäristönsuojeluinvestointien toteutusta. Ympäristöministeriön tehtävänä on valvoa ulkomaisten ympäristönsuojeluinvestointien toteutusta.


5 §

Takaus- ja takuuluottoja saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 3 000 miljoonan markan määrä mukaan lukematta korkoja ja muita pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia suorituksia. Ulkomaan rahan määräisen luoton vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen Suomen Pankin asianomaiselle valuutalle noteeraaman myyntikurssin mukaan.

6 a §

Tässä laissa tarkoitettujen vientitakuiden osalta on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä vientitakuulaissa (479/62) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Hallituksen esitys 311/90
Valtiovarainvaliok. miet. 101/90
Suuren valiok. miet. 320/90

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.