578/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 21 päivänä lokakuuta 1983 annetun asetuksen (804/83) 7§:n 5 ja 6 kohta sekä 14§:n 2 momentin 18 ja 19 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 7§:n 5 kohta 19 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa (678/86), 14§:n 2 momentin 18 kohta 26 päivänä elokuuta 1988 annetussa asetuksessa (765/88) ja 14§:n 2 momentin 19 kohta 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1033/87), sekä

lisätään 7§:ään uusi 7 kohta, 14§:n 2 momenttiin uusi 20 kohta ja 15§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa uusi 22 a kohta, sekä asetukseen uusi 27 d§ seuraavasti:

7 §

Metsäosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


5) uittoa ja vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain (24/86) mukaan metsähallinnolle kuuluvia vesiasioita;

6) jäkälän ja muiden sellaisten luonnontuotteiden keräilyä ja vientiä;

7) puutavaranmittausta.

14 §

Ministeriössä on seuraavat peruspalkkaiset virat:

18) osastosihteereitä, ministerin sihteeri, kirjaaja, pääkirjanpitäjä, laskentasihteeri, toimistosihteereitä, apulaiskirjaaja, kirjanpitäjiä ja toimistovirkailijoita;

19) ylivirastomestari, virastomestareita, vahtimestari ja nuorempi vahtimestari;

20) virallisia mittaajia.


15 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

22 a) virallisen mittaajan virkaan metsätalousinsinöörin tutkinto tai metsätalousteknikon tutkinto tai näitä vastaava aikaisempi tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys puutavaran mittaukseen ja laadun määrittelyyn;


27 d §

Metsäosaston osastopäällikkö ratkaisee seuraavien säädösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:

1) metsäkeskuksista ja metsälautakunnista annettu laki (265/91) ja asetus (299/91);

2) metsänparannuslaki (140/87) ja -asetus (437/87);

3) Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annettu laki (1057/82) ja asetus (165/83);

4) tilan yhteisomistajan osallistumisesta metsänparannushankkeeseen annettu laki (954/71);

5) yksityismetsälaki (412/67) ja -asetus (300/91);

6) metsänhoitoyhdistyksistä annettu laki (558/50) ja asetus (422/51);

7) metsänviljelyaineiston kaupasta annettu laki (684/79);

8) puutavaranmittauslaki (364/91) ja -asetus (365/91);

9) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettu laki (263/91);

10) suojametsistä annettu laki (196/22);

11) yhteismetsälaki (37/91);

12) metsähallituksesta annettu asetus (373/91);

13) metsäntutkimuslaitoksesta annettu asetus (374/91).

Metsäosaston osastopäällikkö ei kuitenkaan ratkaise asioita, joista säädetään:

1) metsäkeskuksista ja metsälautakunnista annetun lain 5§:n 1 momentissa, 7§:ssä, 10§:n 2 momentissa ja 12§:n 2 momentissa tai metsäkeskuksista ja metsälautakunnista annetun asetuksen 3§:ssä, 6§:n 1 momentissa ja 31§:ssä;

2) metsänparannuslain 20§:n 1 momentissa tai metsänparannusasetuksen 14§:n 3 momentissa ja 24§:n 1 momentissa;

3) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 8 a ja 16§:ssä tai metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 17§:n 2 momentissa ja 20§:ssä;

4) metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 8§:n 1 momentissa;

5) puutavaranmittauslain 5, 6 ja 8§:ssä;

6) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 1§:n 3 momentissa sekä 4 ja 6§:ssä;

7) suojametsälain 1 ja 5§:ssä;

8) yhteismetsälain 5§:ssä;

9) metsähallituksesta annetun asetuksen 1§:ssä, 8§:n 2 momentissa, 21 §:ssä sekä pääjohtajaa koskien 24 ja 26§:ssä; sekä

10) metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 1§:ssä sekä ylijohtajaa koskien 15 ja 16§:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T.Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.