560/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Liikevaihtoveroasetus

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) nojalla:

1 luku

Liiketapahtumien kirjaaminen ja tositteet

1 §

Kalenterikuukaudelta tilitettävän veron selvittämiseksi verovelvollisen on kirjattava liikevaihtoveron määrään vaikuttavat liiketapahtumat aikajärjestyksessä sen ajankohdan mukaan, jolloin niiden perusteella suoritettava tai vähennettävä vero on otettava huomioon kalenterikuukaudelta tilitettävää veroa laskettaessa.

Kirjaukset voidaan tehdä erilliseen laskutus- tai muuhun kirjaan siten, että niiden yhteys kirjanpitolaissa (655/73) tarkoitettuun kirjanpitoon on vaikeuksitta todettavissa.

2 §

Tilitettävän veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat on kirjattava kuukausikohtaisesti kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 25 päivään mennessä.

3 §

Tilitettävän veron määrään vaikuttavien liiketapahtumien on perustuttava kirjanpitolaissa tarkoitettuun tositteeseen.

Liikevaihtoverolain (559/91) 41§:n 1 momentin 2 kohdassa sekä 47 ja 50§:ssä tarkoitettu maahan tuodusta tavarasta vähennettävän veron määrä on selvitettävä tullauspäätöksellä ja siihen liittyvillä asiakirjoilla.

4 §

Verovelvollisen on tehtävä verovelvollisten välisiä liiketoimia koskeviin asiakirjoihin verovelvollisuutta osoittava merkintä ''Lvv rek.''.

5 §

Verovelvollisen on merkittävä myyntitositteeseen myynnistä suoritettavan veron rahamäärä silloin, kun myynti tapahtuu toiselle verovelvolliselle. Jos myynnistä toiselle verovelvolliselle ei ole suoritettava veroa, myyntitositteeseen on tehtävä verottomuutta osoittava merkintä.

6 §

Tavara tai verollinen palvelu katsotaan ostetuksi verovelvolliselta, jos myyjä on merkitty liikevaihtoverovelvollisten rekisteriin.

7 §

Myyjän on verovelvollisen ostajan pyynnöstä annettava selvitys siitä, että kysymyksessä on myyjän omasta alkutuotannosta saadun tuotteen tai myyjän omassa käytössä olleen tavaran myynti taikka siitä, että myyjä on liikevaihtoverolain 28§:ssä tarkoitetun lannoite- tai rehuaineen valmistaja.

Liikevaihtoverolain 31§:ssä tarkoitetun verovelvollisen liikkeenharjoittajan ja 33§:ssä tarkoitetun liiketoiminnan jatkajan on myyjän pyynnöstä annettava selvitys siitä, että luovutettuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen.

2 luku

Verotusmenettely

8 §

Kuukausi-ilmoitukseen verovelvollisen on merkittävä:

1) nimensä sekä henkilötunnuksensa tai liike- ja yhteisötunnuksensa;

2) kalenterikuukaudelta suoritettavien ja vähennettävien verojen yhteismäärät sekä tilitettävän veron määrä;

3) liikevaihtoverolain 70§:n 1 momentin tai 107§:n 1 momentin nojalla vähennettävän veron määrä, joka on jäänyt vähentämättä tai ilmoitettu liikaa edellisiltä kalenterikuukausilta;

4) liikevaihtoverolain 97§:n 4 momentissa tarkoitettu veronlisäys.

9 §

Tilikausi-ilmoitukseen verovelvollisen on merkittävä:

1) nimensä sekä henkilötunnuksensa tai liike- ja yhteisötunnuksensa;

2) tilikauden kalenterikuukausilta suoritettavien, vähennettävien ja tilitettävien verojen yhteismäärät kuukausittain eriteltyinä;

3) muut tilikausivalvontaa varten tarpeelliset tiedot.

Verovelvollisen luonnollisen henkilön ja luonnollisten henkilöiden muodostaman yhtymän on merkittävä tilikausi-ilmoitukseen liikevaihtoverolain 12§:ssä tarkoitetulla tavalla laskettu tilikauden verollinen liikevaihto, jos verovelvollisella on oikeus saada mainitun lain 102§:ssä tarkoitettu palautus.

3 luku

Maastavienti ja maahantuonti

10 §

Liikevaihtoverolain 30§:n 4 momentissa tarkoitetun ulkomaisen ostajan asuinpaikka on varmistettava passista tai siihen merkitystä oleskelu- tai työluvasta tai muista asiakirjoista, jotka selvittävät asuinpaikan luotettavasti.

Liikevaihtoverolain 30§:n 4 momentissa tarkoitetuksi selvitykseksi siitä, että ostaja on vienyt tavarat Suomesta, katsotaan liikevaihtoverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä annetun asetuksen (485/85) mukaisen toimiluvan saaneen palautusliikkeen antama todistus. Kun myynti tapahtuu lentoaseman ulkomaanliikenteen lähtöhallissa, selvitykseksi siitä, että ostaja itse vie tavarat Suomesta, katsotaan myös ostajan esittämä ulkomaanlennon tarkastuskortti. Myynnistä on tällöin täytettävä verohallituksen hyväksymä liikevaihtoverotonta myyntiä koskeva lomake.

11 §

Liikevaihtoverolain 37§:ssä tarkoitettu veronpalautus myönnetään maahantuojan vaatimuksesta tavaran tullauksen yhteydessä. Jos vaatimus esitetään myöhemmin, noudatetaan mitä muutoksenhausta tullilaissa (573/78) säädetään.

Jos maahantuojalta peritään liikevaihtoverolain 39§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa edellä 1 momentissa mainittu veronpalautus takaisin, maahantuojan on annettava tulliviranomaiselle jäljennös veronpalautusta koskevasta päätöksestä.

4 luku

Erityisiä säännöksiä

12 §

Liikevaihtoverolain 103§:ssä tarkoitetulle takaisin maksettavalle liikevaihtoverolle maksetaan veronkantoasetuksen (903/78) 11§:ssä säädetty korko.

13 §

Liikevaihtoverolain 134§:n 1 momentissa tarkoitetuista jäljennöksistä on suoritettava lunastusta sen mukaan kuin toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkioista annetun asetuksen 1§:ssä tarkoitettuun 2 ryhmään kuuluvan viranomaisen antamien asiakirjojen lunastuksesta on säädetty.

14 §

Liikevaihtovero-oikeuden on lähetettävä valitusta koskevat asiakirjat lääninverovirastoon säilytettäviksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden on lähetettävä valitusta koskevat asiakirjat lääninverovirastoon säilytettäviksi liikevaihtovero-oikeuden välityksellä.

15 §

Valtiovarainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.