551/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun valtion virkamiesasetuksen (723/87) 28§:n 1 ja 4 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 26 d § seuraavasti:

26 d §

Valtion virkamieslain 5 a§:ssä tarkoitettu virka perustetaan enintään siksi määräajaksi, joksi lahjoitetut varat riittävät kattamaan virasta aiheutuvat palkkaus- ja muut kustannukset. Virka on näin perustettava vähintään kahdeksi vuodeksi tai, jos kyse on korkeakoulun professorin tai apulaisprofessorin virasta, vähintään neljäksi vuodeksi. Muutoin viran perustamisessa noudatetaan, mitä valtion viran perustamisesta säädetään tai määrätään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin palkkaus- ja muihin kustannuksiin luetaan virasta sen perustamisvuoden alussa maksettavan perus- tai sopimuspalkan, ensimmäisen kalleusryhmän mukaisen kalliinpaikanlisän ja täysien ikälisien yhteismäärä sekä 60 prosenttia mainitusta yhteismäärästä.

28 §

Valtion virkamieslain 75§:n 1 momentissa tarkoitettuja virastoja, joiden yhteydessä on viraston virkamieslautakunta, ovat:

1) oikeusministeriö;

2) sisäasiainministeriö, lääninhallitukset mukaan lukien rekisteritoimistot ja väestörekisterikeskus;

3) puolustusministeriö;

4) valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, tilastokeskus ja rakennushallitus;

5) opetusministeriö, opetushallitus ja Helsingin yliopisto;

6) maa- ja metsätalousministeriö, maatilahallitus, metsähallitus ja maanmittaushallitus;

7) liikenneministeriö, tielaitos, merenkulkulaitos, autorekisterikeskus, ilmailulaitos, valtionrautatiet sekä posti- ja telelaitos;

8) kauppa- ja teollisuusministeriö, patentti- ja rekisterihallitus sekä valtion teknillinen tutkimuskeskus;

9) sosiaali- ja terveysministeriö sekä sosiaali- ja terveyshallitus;

10) työministeriö ja työsuojeluhallitus; sekä

11) asuntohallitus ja vesi- ja ympäristöhallitus.


Opetusministeriön yhteydessä on kaksi virkamieslautakuntaa, joista toinen käsittelee muiden korkeakoulujen kuin Helsingin yliopiston virkamiehiä koskevat asiat ja toinen opetusministeriön hallinnonalan muita virkamiehiä koskevat asiat lukuun ottamatta opetushallituksen ja Helsingin yliopistonvirkamiehiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991. Asetuksen voimaan tullessa lakkaavat kouluhallituksen, ammattikasvatushallituksen, elinkeinohallituksen, sosiaalihallituksen sekä lääkintöhallituksen yhteyteen määrätyt virkamieslautakunnat ja niissä vireillä olevat asiat siirtyvät valtion virkamieslain 75§:n ja tämän asetuksen mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.