537/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Laki Perämeren kansallispuistosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Kansallispuiston perustamistarkoitus

Perämeren ulkosaariston ja meriluonnon suojelemiseksi sekä ympäristöntutkimusta ja luonnonharrastusta varten muodostetaan Kemin ja Tornion kaupunkeihin valtion omistamille alueille luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi Perämeren kansallispuisto.

2 §
Kansallispuistoalue

Perämeren kansallispuiston alueen pinta-ala on noin 15 700 hehtaaria ja sen rajat on merkitty katkoviivalla tämän lain liitteenä olevaan karttaan.

Kansallispuiston rajat on määrättävä noudattamalla soveltuvin osin, mitä jakolaissa (604/51) on säädetty rajankäynnistä. Kansallispuiston alue on merkittävä maastoon siten, että riittävä määrä kansallispuiston aluetta osoittavia tunnusmerkkejä sijoitetaan kansallispuiston maa-alueille. Kansallispuiston rajat vesialueilla merkitään vain karttaan.

Kansallispuistoon asetettavista tunnuskilvistä ja muista merkeistä on voimassa, mitä niistä on erikseen määrätty.

3 §
Kalastus

Kalastuslaissa (286/82) säädetty oikeus kalastaa yleisellä vesialueella on voimassa kaikilla Perämeren kansallispuistoon kuuluvilla vesialueilla.

4 §
Haltuunotto-oikeus

Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella ja kansallispuiston vartijalla on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, keräily- tai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin kansallispuistossa noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee myös alueelta luvattomasti pyydettyjä eläimiä ja luvattomasti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mitä kansallispuistosta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.

5 §
Alueen liittäminen kansallispuistoon

Jos alue, joka ei ole valtion omistuksessa, mutta on Perämeren kansallispuiston rajojen sisällä, tulee valtion omistukseen, se luetaan kuuluvaksi luonnonsuojelualueeseen.

Jos kansallispuistoon rajoittuva alue siirtyy valtion omistukseen, se voidaan liittää kansallispuistoon ympäristöministeriön päätöksellä.

6 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Lailla kumotaan eräiden erityisten luonnonsuojelualueiden muodostamisesta 15 päivänä toukokuuta 1970 annetun asetuksen (339/70) 1§:n 1 kohta ja asetuksen muut säännökset siltä osin kuin ne koskevat tässä laissa tarkoitettua aluetta.

Hallituksen esitys 260/90
Laki- ja taousvaliok. miet. 38/90
Suuren valiok. miet. 297/90

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

LIITE PER-MEREN KANSALLISPUISTO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.