533/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus erikoissairaanhoidosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan erikoissairaanhoidosta perittävistä maksuista ja korvauksista 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun asetuksen (1248/90) 1§:n 1 momentti, 2§:n 1 momentti, 4§:n A-C kohdat, D kohdan 1 ja 2 kappale, E kohdan 1 kappale, F ja G kohta, H kohdan 1 kappale, I ja J kohta, 5§:n 1 momentti sekä 6 ja 9§ seuraavasti:

1 §

Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 12§:ssä tarkoitetuissa sairaaloissa ja muissa toimintayksiköissä sekä perhehoidossa hoidettavilta potilailta peritään hoitopäivältä 87 markkaa. Erikoismaksuluokassa hoidettavilta potilailta voidaan vastaava maksu yhden tai kahden hengen huoneessa periä korotettuna enintään kuitenkin nelinkertaisena.


2 §

Erikoissairaanhoitolain 12§:ssä tarkoitetussa sairaalassa tai toimintayksikössä sekä perhehoidossa hoidettavalta pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 1§:ssä säädetyn maksun sijasta erikoissairaanhoitolain 39§:n 1 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 5 400 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) säädetään laitoshuollon maksuista.


4 §

Erikoissairaanhoitolain 38§:n 1 momentissa tarkoitetussa erikoismaksuluokassa peritään potilaalta lisämaksuja hoitopäivältä ja erityisistä toimenpiteistä enintään seuraavat määrät:

A. Konservatiivinen hoito

Konservatiivisesta hoidosta peritään potilaalta 46 markkaa kultakin hoitopäivältä kymmenen ensimmäisen päivän ajan, 37 markkaa kahdenkymmenen seuraavan päivän aikana ja 18 markkaa tämän jälkeisiltä päiviltä. Vähimmäismaksuna saadaan kuitenkin periä 109 markkaa.

B. Konsultaatiot

Jos muu kuin potilasta erikoismaksuluokassa hoitava lääkäri kutsutaan tutkimaan tai hoitamaan potilasta tai hänen vastasyntynyttä lastaan, peritään potilaalta 83 markkaa konsultoivan erikoislääkärin ensimmäisestä tai sitä vastaavasta myöhemmästä käynnistä ja 50 markkaa muusta myöhemmästä käynnistä. Mikäli konsultaatioon kutsuttu lääkäri joutuu tekemään erityisen matkan sairaalaan, peritään potilaalta edellä mainitun 83 tai 50 markan sekä todellisten matkakulujen lisäksi 64 markkaa. Näitä maksuja ei kuitenkaan saa periä, jos konsultaatioon kutsuttu lääkäri suorittaa toimenpiteen, josta potilaalta peritään tässä pykälässä jäljempänä tarkoitettu lisämaksu.

C. Eräät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet

Vaativista ja aikaavievistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu toimenpiteen laadusta riippuen esim.:

901 Perusteellinen sienianalyysi, ihokokeiden arvostelu ja valvonta, herkkyyden alentaminen (spesifinen hyposensibilointi) 50mk
910 Endoskooppinen tutkimus, joka ei vaadi puudutusta, esimerkiksi peräsuolen tähystys 83 ,,
911 Nesteen poisto kehon ontelosta 83 ,,
912 Luuydinpunktio 83 ,,
913 Verenotto tai nesteen tiputus (infuusio) alle 2-vuotiaalle 83 ,,
914 Aivokäyrän tulkinta mahdollisine lausuntoineen (EEG) 83 ,,
915 Sähköshokkihoito 83 ,,
920 Endoskooppinen tutkimus, joka vaatii puudutuksen, esimerkiksi virtsarakon, mahalaukun tai suora keuhkoputkien tähystys 132 ,,
921 Elinpunktio, kuten maksa- tai munuaisbiopsia 132 ,,
922 Sydämen rytmin palauttaminen defibrillaattorilla 132 ,,
923 Perusteellinen neurologinen tutkimus 132 ,,
924 Perusteellinen psykiatrinen tutkimus 132 ,,
925 Vaativa psykoterapeuttinen käsittely 132 ,,
926 Narkoanalyysi 132 ,,
927 Lääkärin henkilökohtaisesti hoitama normaali synnytys 132 ,,
930 Täydellinen elvytyshoito 165 ,,
940 Lääkärin henkilökohtaisesti hoitama aikaavievä synnytys 199 ,,

D. Leikkaukset ja niihin verrattavat toimenpiteet

Leikkauksista ja niihin verrattavista toimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu leikkauksen tai toimenpiteen laadun ja vaikeusasteen perusteella seuraavasti:

X ryhmässä 132 mk
XI ,, 267 ,,
XII ,, 398 ,,
XIII ,, 533 ,,
XIV ,, 664 ,,
XV ,, 797 ,,
XVI ,, 1 197 ,,

Edellisessä kappaleessa tarkoitettu lisämaksu käsittää myös leikkaukseen tai siihen verrattavaan toimenpiteeseen kuuluvan konservatiivisen hoidon X ja XI ryhmässä kolmelta hoitopäivältä, XII ryhmässä viideltä hoitopäivältä, XIII ryhmässä seitsemältä hoitopäivältä, XIV ja XV ryhmässä kymmeneltä hoitopäivältä sekä XVI ryhmässä neljältätoista hoitopäivältä. Muilta hoitopäiviltä peritään potilaalta saman suuruinen lisämaksu kuin konservatiivisen hoidon osalta on määrätty kohdassa A.


E. Anestesiologiset toimenpiteet

Anestesiologisista toimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu toimenpiteen laadusta riippuen seuraavasti:

X ryhmässä 132 mk
XI ,, 182 ,,
XII ,, 233 ,,
XIII ,, 284 ,,
XIV ,, 350 ,,
XV ,, 398 ,,
XVI ,, 600 ,,

F. Röntgentutkimukset

Röntgentutkimuksista potilaalta perittävät lisämaksut ovat seuraavat:

1. Henkitorven kuvaus 34 mk
2. Rintaontelon kuvaus
a) tavallinen 34 ''
b) perusteellinen 45 ''
3. Keuhkoputkien varjoainetutkimus 76 ''
4. Ruokatorven tutkimus 45 ''
5. Mahalaukun tutkimus 76 ''
6. Mahalaukun ja siihen liittyvä ohutsuolen tutkimus 90 ''
7. Paksusuolen tavallinen tutkimus 76 ''
8. Paksusuolen kaksoisvarjoainetutkimus 90 ''
9. Vatsaontelon yleiskuvaus 55 ''
10. Sappirakon tutkimus 45 ''
11. Sappirakon tutkimus kolekystokiniinillä 55 ''
12. Sappitutkimus suoneen annetulla varjoaineella 76 ''
13. Sappiteiden tutkimus leikkauksen yhteydessä 55 ''
14. Virtsaelinten eritystutkimus 76 ''
15. Molempien munuaisten tutkimus 45 ''
16. Yhden munuaisen tutkimus 34 ''
17. Virtsaputken tutkimus 45 ''
18. Virtsaputken ja rakon tutkimus 55 ''
19. Yksinkertainen vatsa-aortan varjoainetutkimus 132 ''
20. Muun aortan tai sen keskeisten haarojen tai aivovaltimoiden varjoainetutkimus 242 ''
21. Raajan valtimon varjoainetutkimus 132 ''
22. Laskimon varjoainetutkimus
a) pinnallinen 64 ''
b) luun kautta 90 ''
23. Perna-maksalaskimotutkimus 132 ''
24. Selkäydintutkimus 132 ''
25. Ilmakallotutkimus 165 ''
26. Kohdun ja munanjohtimien tutkimus 90 ''
27. Sikiö-lantiotutkimus 45 ''
28. Nivelen varjoainetutkimus 90 ''
29. Sylkiteiden varjoainetutkimus 55 ''
30. Avanteen tutkimus 45 ''
31. Kerroskuvaus yhdessä suunnassa 45 ''
32. Kerroskuvaus useammassa suunnassa 64 ''
33. Kaularangan kuvaus 45 ''
34. Rintarangan kuvaus 34 ''
35. Lannerangan kuvaus 34 ''
36. Kallon kuvaus 34 ''
37. Säären, reiden, kyynärvarren tai olkavarren kuvaus 34 ''
38. Lantion tai virtsaelinten yleiskuvaus 34 ''
39. Lonkan kuvaus 34 ''
40. Nenän sivuonteloiden kuvaus 34 ''
41. Korvan kuvaus 34 ''
42. Ranteen kuvaus 34 ''
43. Nilkan, käden, kyynärnivelen tai olkapään kuvaus 34 ''
44. Polven tai jalkaterän kuvaus 34 ''
45. Hammaskuvaus 20 ''
46. Rintaontelon pienoiskuvaus 20 ''

G. Sädehoito

Sädehoidosta peritään potilaalta lisämaksua seuraavasti:

1. Yksinkertainen sädehoito
a)ensimmäinen hoitokerta 45 mk
b) muut hoitokerrat, kultakin kerralta 12 ''
2.Radikaalinen röntgenhoito
a)ensimmäinen hoitokerta 64 ''
b) muut käynnit, kultakin kerralta 12 ''
3. Palliatiivinen tai radikaalinen miljoonavolttihoito
a) ensimmäinen hoitokerta 64 ''
b) muut hoitokerrat, kultakin kerralta 20 ''
4. Radikaalinen, kuratiivinen, miljoonavolttihoito täydellisine hoitosuunnitelmineen
a)ensimmäinen hoitokerta 100 ''
b) muut hoitokerrat, kultakin kerralta 20 ''
5. Radioisotooppihoito
a)yksinkertainen hoito 55 ''
b)vaativa hoito 100 ''
6. Radioaktiivisen aineen sijoitus kudokseen
a)yksinkertainen toimenpide 111 ''
b)vaativa toimenpide 165 ''

H. Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimuksista, jotka laboratoriolääkäri on henkilökohtaisesti suorittanut, peritään potilaalta lisämaksu sen mukaan, mihin ryhmään tutkimus kuuluu, seuraavasti:

I ryhmässä ei maksua
II '' 9 mk
III '' 17 ''
IV '' 25 ''
V '' 58 ''
VI '' 117 ''

I. Fysiatriset toimenpiteet

Fysiatrisista toimenpiteistä, jotka alan erikoislääkäri on suorittanut, peritään potilaalta lisämaksu seuraavasti:

1. Hoitokoneella annettu käsittely, kuten sähköärsytys, syvälämpö, ultraviolettivalo, ultraäänihoito tai verenkierron elvyttäminen taikka mobilisoiva hoito 17 mk
2. Ilman esivalmistelua suoritettu manipulaatio 50 ,,
3. Narkoosissa suoritettu manipulaatio 100 ,,
4. Sähköärsytystutkimus lihasta kohti 9 ,,
5. Elektromyografiatutkimus lausuntoineen
a)1-3 lihaksesta 64 ,,
b)useammasta lihaksesta 100 ,,
6. Lihastestaus
a)yhdestä raajasta 25 ,,
b)useammista raajoista 64 ,,
c)koko lihaksistosta 117 ,,
7. Hermon johtoajan määritys elektromyografian (EMG) avulla 100 ,,
8. Apuneuvon, kuten proteesin, tukisidoksen, pyörätuolin jne. käytön arviointi 83 ,,
9. Päivittäisten toimintojen tutkiminen lausuntoineen
a)enintään kaksi toimintoa 58 ,,
b) seuraavat toiminnot, kustakin toiminnosta 25 ,,

J. Patologian alan tutkimukset

Patologian alaan kuuluvista tutkimuksista, jotka alan erikoislääkäri on suorittanut, peritään potilaalta lisämaksu seuraavasti:

1. Kudosnäytteen mikroskooppinen tutkimus 43 mk
2. Gynekologinen irtosolututkimus 34 ,,
3. Muut solututkimukset 43 ,,
4. Jääleiketutkimus 100 ,,

5 §

Sairaalan tai muun toimintayksikön poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta potilaalta peritään 67 markkaa käynniltä. Maksua ei kuitenkaan peritä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä. Milloin hoitoon liittyy osittaista ylläpitoa, peritään hoitopäivältä 44 markkaa.


6 §

Sellaisesta lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon, peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen 13-126 markkaa.

9 §

Tapaturmavakuutuslain (608/48) 29§:ssä tarkoitettu vakuutuslaitos on velvollinen suorittamaan tämän asetuksen 5§:n 1 ja 2 momentissa mainitun perusmaksun lisäksi valtion sairaalalle ja 1§:ssä tarkoitetulle sairaalalle ja toimintayksikölle korvausta vakuutettujen potilaiden tutkimuksista ja hoidosta poliklinikalla sekä lääkärintodistuksista ja -lausunnoista seuraavien perusteiden mukaan:

A. Tutkimukset ja hoito poliklinikalla

Ryhmään I kuuluvista toimenpiteistä 28 mk.

Aikaavievä kliininen perustutkimus, suuren sidoksen asettaminen, haavan ompelu puudutuksineen, laaja paikallispuudutus, vaikea rikan poisto silmän pinnasta mahdollisine kaavintoineen, poskionteloiden punktio tai sivuonteloiden huuhtelu ja vastaava toimenpide.

Ryhmään II kuuluvista toimenpiteistä 58 mk.

Aikaavievä sisätautialan kliininen tutkimus EKG-tuloksineen, nesteenpoisto kehon onteloista, suuren haavan hoito, stellatumblokadi, thorax-tutkimus, kudosnäyte, aikaavievä silmän tutkiminen esim. binokulaarioftalmoskkopia, polyypin poisto nenästä tai korvasta tai vastaava toimenpide.

Ryhmään III kuuluvista toimenpiteistä 85 mk.

Perusteellinen kliininen tutkimus tai aikaavievä monisairauspotilaan tutkiminen, terapeuttinen käsittely psykiatriassa, suuren komplisoidun haavan hoito, laaja ihokokeen valvonta, spinaalipuudutus, vatsaontelon yleiskuvaus, silmien sopeutumislaajuuden ja erilaisnäkemisen tutkiminen, täydellinen kuulon ja tasapainoelimen tutkimus sekä otomikroskopia tai vastaava toimenpide.

Ryhmään IV kuuluvista toimenpiteistä 141 mk.

Mahalaukun tähystys, leikkauskelpoisuuden tai työkykyisyyden aikaavievä selvittely, perusteellinen psykiatrinen tai lastenpsykiatrinen tutkimus, vaativa psykoterapeuttinen käsittely, perusteellinen neurologinen tutkimus, rinta- tai olkavarsikipsisidoksen asettaminen, kohdun tyhjennys ja kaavinta, mahalaukun kuvaus, pikaleike, silmän elektrofysiologinen tutkimus, kattorisan poisto ja nielurisojen typistys tai vastaava toimenpide.

Ryhmään V kuuluvista toimenpiteistä 227 mk.

Vaativa ekspositio tai inhalaatiokoe, sosiaalista sopeutuvuutta ja kuntouttamisedellytyksiä koskeva psykiatrinen, neurologinen tai sisämediisinen selvittely, operatiivinen rakon tähystys esim. kasvaimen poltto ja kiven murskaus, aortagrafia, näkökentän kvantitaviinen analyysi, vieraan esineen aikaavievä poisto kurkunpäästä, henkitorvesta, keuhkoputkesta tai ruokatorvesta tai vastaava toimenpide.

Ryhmään VI kuuluvista toimenpiteistä 341 mk.

Suonikohjujen poisnyhtäisy, silmien perusteellinen tutkiminen piilolasisovitusta varten ja piilolasien sovittaminen, nielurisojen poisto tai vastaava toimenpide.

Vähäisemmistä tutkimus- tai hoitotoimenpiteistä, kuten tavanomaisesta kliinisestä tutkimuksesta tai vastaavasta toimenpiteestä, ei peritä tässä tarkoitettua korvausta.

B. Lääkärintodistukset ja -lausunnot

Sairaalassa tai sen poliklinikalla tapahtuneen tutkimuksen tai hoidon perusteella annetusta lääkärintodistuksesta tai -lausunnosta peritään seuraavat korvaukset:

a) Tavallinen lääkärintodistus ... 20-36 markkaa

b) Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto 38-55 markkaa

c) Laaja ja aikaavievä lääkärintodistus tai -lausunto 38-83 markkaa


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.