514/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1957 annetun luotsausasetuksen (393/57) 1§, 3§:n 2 momentti, 6§, 30§:n 3 momentti, 50§, 54§ ja 56§:n 3 momentti, näistä 3§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa (902/84), sekä

lisätään uusi 3 b§, 5§:ään uusi 2 momentti ja 39§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti, seuraavasti:

1 §

Alusten avustamiseksi on Suomen rannikolla, sisävesillä sekä Saimaan kanavalla luotseja.

3 §

Merenkulkuhallitus voi myöntää vapautuksen 1 momentin 1 kohdassa säädetystä luotsinkäyttövelvollisuudesta alukselle, mikäli aluksen päälliköllä on linjaluotsinkirja.


3 b §

Alusten on käytettävä valtion luotsia Saimaan kanavalla Brusnitshnojen sulun alasataman ja Mälkiän sulun välillä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta luotsinkäyttövelvollisuudesta on kuitenkin vapautettu:

1) Suomen valtion alukset;

2) suomalaiset alle 25 metrin pituiset alukset sekä työntöyhdistelmät, joiden pituus on alle 25 metriä;

3) neuvostoliittolaiset alukset niiden käyttäessä vain Saimaan kanavan Neuvostoliiton puoleista osaa;

4) alukset, joiden päälliköllä on linjaluotsinkirja; sekä

5) ulkomaalaiset alle 20 metrin pituiset huvialukset.

Sen estämättä, mitä edellä 2 momentissa on säädetty, merenkulkuhallitus voi määrätä nimetyn päällikön tai tietyn aluksen käyttämään luotsia, milloin se katsoo siihen olevan erityistä syytä.

5 §

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, ei koske luotsin käyttöä Saimaan kanavalla.

6 §

Hallinnolliset alukset, pelastustyöhön osallistuvat alukset sekä kiireellisissä virkatehtävissä olevat viranomaisten käytössä olevat alukset ja sen jälkeen säännöllisin vuoroin kulkevat matkustaja-alukset ovat oikeutetut saamaan luotsin ennen muita aluksia.

30 §

Milloin on kysymyksessä paikka, jota ei ole merkitty luetteloon, noudatetaan matkan pituuteen nähden luotsin ilmoitusta. Jos päällikkö ei hyväksy luotsin ilmoitusta, voi hän hakea oikaisua luotsauslaskuun asianomaiselta merenkulkupiiriltä.

39 §

Saimaan kanavalla ei luotsausmaksuja peritä neuvostoliittolaiselta alukselta, kun se käyttää ainoastaan kanavan Neuvostoliiton puoleista osaa.

50 §

Jos alus on luotsin toimittaessa luotsausta ajanut karille, törmännyt toiseen alukseen tai muuhun esineeseen taikka jos luotsauksen aikana luotsivene, merimerkki tai muu merenkulkulaitokselle kuuluva laite on vahingoittunut, siirtynyt paikaltaan, turmeltunut tai tuhoutunut, on asianomaisen merenkulkupiirin tai sen pyynnöstä poliisiviranomaisen toimitettava asiassa tutkimus.

54 §

Milloin merenkulkupiiri tai luotsiaseman esimies ilmoittaa asianomaisille viranomaisille, että aluksen päällikkö on jättänyt suorittamatta ne luotsausmaksut tai korvausmäärät, jotka hänen olisi pitänyt tämän asetuksen mukaan maksaa, alukselle ei saa antaa tullipassia, ennen kuin aluksen päällikkö on täyttänyt mainitun maksuvelvollisuutensa tai asettanut siitä tyydyttävän vakuuden.

56 §

Liikenneministeriö voi, milloin erityistä syytä on, yksittäistapauksissa myöntää alennusta tai vapautusta luotsausmaksusta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.