513/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan vesikulkuväylien merkitsemisestä 30 päivänä marraskuuta 1979 annetun asetuksen (846/79) 1§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa (992/80), sekä

muutetaan 1§:n 2 momentti, 2§:n 2 momentti, 3§:n 2 kohta, 8§, 9§:n 1 momentti ja 13§, näistä 1§:n 2 momentti ja 3§:n 2 kohta sellaisina kuin ne ovat mainitussa 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

1 §

Vesiliikenteen ohjaamiseksi ja turvaamiseksi käytetään tarvittaessa 2§:ssä tarkoitettuja merenkulun turvalaitteita.


2 §

Kiinteitä turvalaitteita ovat elektroniset paikanmääritysasemat ja -laitteet, tutkamerkit, majakat, linja- ja sektoriloistot, linjamerkit, reunamerkit, kummelit ja muut tunnusmerkit, vesiliikennemerkit, valo-opasteet sekä muut näihin verrattavat kiinteät laitteet.


3 §

Merenkulkuhallitus antaa tarpeelliset määräykset tai ohjeet:

2) merenkulun turvalaitteiden ja kulkuväylien merkinnässä käytettävien muiden laitteiden nimityksistä, rakenteesta, merkityksestä sekä väri- ja valotunnuksista;


8 §

Jos joku huomaa, että jokin merenkulun turvalaite ei toimi ilmoitetulla tavalla tai, että jokin sellainen laite on kadonnut, vahingoittunut, siirtynyt paikaltaan tai on jostakin muusta syystä erehdyttävä, hänen on ilmoitettava siitä lähimmälle luotsiasemalle, merenkulkupiirille, merenkulkuhallitukselle tai muulle merenkulkuviranomaiselle.

9 §

Jos kulkuväylään tai muulle vesiliikennealueelle uponnut alus, aluksen osa tai tavara on vaarallinen tai haitallinen merenkululle tai veneilylle, on aluksen omistajan tai sen, jonka hallinnassa alus tai tavara oli, niin pian kuin mahdollista poistettava uponnut esine. Asianomaisen on tarvittaessa pantava paikalle sopiva merkki tilapäiseksi varoitusmerkiksi merenkulkijoita varten sekä ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä lähimmälle luotsiasemalle, merenkulkupiirille, merenkulkuhallitukselle tai muulle merenkulkuviranomaiselle.


13 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa liikenneministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhti>kuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.