499/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus poronlihan tarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 25 päivänä maaliskuuta 1960 annetun lihantarkastuslain (160/60) 19§:n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 9 päivänä tammikuuta 1976 ja 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetuilla laeilla (8/76 ja 522/77):

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee elintarvikkeeksi tarkoitetun poronlihan tarkastusta.

Tarkastetun poronlihan käsittelystä ja sitä sisältävien lihavalmisteiden valmistuksesta säädetään liha-asetuksessa (898/88) ja lihavalmisteiden valmistuksen valvonnasta annetussa asetuksessa (211/60).

2 §
Määritelmä

Poronlihalla tarkoitetaan tässä asetuksessa paitsi poron lihaa myös sen muita ihmisravinnoksi soveltuvia osia.

3 §
Tarkastuspakko

Poronliha on tarkastettava sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

Poronlihaa, jota ei ole tämän asetuksen mukaisesti tarkastettu tai joka lihantarkastuksesta annettujen määräysten mukaan on hylättävä, ei saa pitää kaupan tai myydä elintarvikkeena eikä käyttää elintarvikkeen valmistukseen. Tällaista poronlihaa ei myöskään saa säilyttää eikä varastoida elintarvikehuoneistossa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tarkastuspakko ei koske tuottajan omaan yksityistalouteen tarkoitettua poronlihaa eikä myöskään sellaista poronlihaa, jonka kuluttaja hankkii omaan käyttöönsä suoraan tuottajalta ilman kaupan välitystä.

4 §
Tarkastuspaikat

Poronlihan tarkastus suoritetaan poroteurastamossa tai lihantarkastuslain (160/60) 5§:n 1 momentissa tarkoitetussa hyväksytyssä teurastamossa niissä teurastettujen porojen osalta taikka kunnallisessa lihantarkastamossa.

5 §
Poroteurastamon hyväksyminen

Lääninhallitus hyväksyy poroteurastamon rakentamissuunnitelman sekä valmiiksi rakennetun laitoksen poroteurastamoksi. Poroteurastamon ympäristön, rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaiset, ettei poronlihan elintarvikehygieeninen laatu vaarannu. Poroteurastamoksi voidaan hyväksyä myös siirrettävä teurastamoyksikkö. Hyväksymisessä noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä lihantarkastuslain 5§:n 1 momentissa tarkoitetun teurastamon hyväksymisestä on säädetty. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet poroteurastamon hyväksymisestä.

Hyväksyminen voidaan peruuttaa, milloin 1 momentissa tarkoitetut olosuhteet ovat siinä määrin muuttuneet, ettei hyväksymisen edellytyksiä enää ole olemassa.

6 §
Porojen käsittely ja teurastus

Poroja on kuljetuksen ja siihen liittyvän käsittelyn aikana sekä teurastamossa käsiteltävä ja teurastus suoritettava niin, ettei poronlihan laatu heikkene.

7 §
Tarkastuksen suorittajat

Lihantarkastuslain 5§:n 1 momentissa tarkoitetussa teurastamossa ja kunnallisessa lihantarkastamossa lihantarkastuksen suorittaa asianomainen tarkastuseläinlääkäri. Poroteurastamossa lihantarkastuksen suorittaa lääninhallituksen johdon ja valvonnan alaisena lääninhallituksen palvelukseen ottama tarkastuseläinlääkäri.

8 §
Palkkiot, korvaukset ja maksut

Poroteurastamossa lihantarkastuksen suorittaneella tarkastuseläinlääkärillä on oikeus saada suorittamastaan tarkastuksesta palkkiota ja matkakustannusten korvausta siten kuin eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetussa asetuksessa (1269/89) säädetään.

Tarkastuksen suorittamisesta poroteurastamossa peritään tarkastusta pyytäneeltä elinkeinonharjoittajalta valtiolle maksuja valtion maksuperustelain (980/73) nojalla sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

9 §
Tarkastuseläinlääkärin toiminnan edellytykset

Poroja teurastavien elinkeinonharjoittajien on annettava tarkastuseläinlääkärille tarpeellinen aputyövoima ja muu tarvittava apu sekä tarkastustilat, välineet ja tarvikkeet sekä toimisto- ja sosiaalitilat. Elinkeinonharjoittajan on myös nimettävä poroteurastamossa esimiehenä toimiva henkilö.

Tarkastettava liha ei saa olla siinä määrin jäätynyttä, että tarkastuksen suorittaminen vaikeutuu.

10 §
Tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimukset

Poroteurastamossa lihantarkastusta suorittavan tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimuksena on, että asianomainen on laillistettu eläinlääkäri.

Väliaikaisesti tarkastuseläinlääkärinä poroteurastamossa voi toimia myös eläinlääketieteen kandidaatti.

11 §
Tarkastuseläinlääkärin tehtävät

Poronlihan tarkastusta suorittavan tarkastuseläinlääkärin tehtävänä on:

1) suorittaa lihantarkastusta ja valvoa, että teurastamossa noudatetaan poronlihan tarkastuksesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä;

2) valvoa, että teurastus suoritetaan hygieenisesti ja että teurastamon tilat, laitteet ja välineet pidetään puhtaina ja muutenkin moitteettomassa kunnossa sekä että laitoksessa noudatetaan siisteyttä ja järjestystä;

3) suorittaa eläinsuojelulaissa (91/71) tarkoitettua tarkastuseläinlääkärille kuuluvaa eläinsuojeluvalvontaa;

4) ilmoittaa lihantarkastuslaissa säädetyllä tavalla eläintaudeista ja eläimistä ihmisiin tarttuvista taudeista;

5) pitää eläinlääkintöosaston vahvistaman kaavan mukaista kirjaa lihantarkastuksesta ja lähettää laaditut yhteenvedot lääninhallitukselle kuukausittain ennen seuraavan kuukauden loppua; ja

6) suorittaa muut toimialaansa liittyvät maa- ja metsätalousministeriön tai sen eläinlääkintöosaston ja lääninhallituksen määräämät tehtävät.

12 §
Hyväksytyn poronlihan merkitseminen

Tarkastettu ja hyväksytty poronliha on poroteurastamossa merkittävä suorakaiteen muotoisella leimalla, jonka pituus on 6 senttimetriä ja korkeus 4 senttimetriä. Leiman keskellä tulee olla sana PORO ja sen alapuolella tarkastuseläinlääkärille määrätty numero.

Hyväksytyssä teurastamossa teurastetun ja tarkastetun lihan merkitsemisessä, samoin kuin kunnallisessa lihantarkastamossa käytetään lihantarkastusasetuksen (219/60) 17§:n mukaisia leimoja.

13 §
Lihantarkastuspäätös

Hylätystä tai ehdollisesti hyväksytystä poronlihasta on sen omistajalle tai haltijalle annettava pyydettäessä lihantarkastuslain 17§:ssä tarkoitettu kirjallinen päätös. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus valittaa siitä lihantarkastuslaissa säädetyllä tavalla.

14 §
Hylätyn lihan merkitseminen ja käyttö

Lihantarkastuksessa hylätty liha on merkittävä selvästi. Hylätty liha saadaan käyttää teknilliseen tai muuhun sopivaan tarkoitukseen. Jollei sitä siten voida käyttää tai jos se on todettu vaaralliseksi, se on poroteurastamon kustannuksella hävitettävä.

15 §
Maasta vienti ja maahan tuonti

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto voi hyväksyä porojen vientiteurastamoksi sellaisen poroteurastamon, jonka se katsoo täyttävän lihan viennistä johtuvat erityiset vaatimukset. Hyväksyessään poroteurastamon vientiä varten maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto määrää teurastamolle viennissä käytettävän tunnuksen. Eläinlääkintöosasto voi peruuttaa antamansa hyväksymisen, jos hyväksymisen edellytyksiä ei enää ole olemassa.

Porojen vientiteurastamossa merkitään vientiin hyväksytty liha leimalla, joka on soikionmuotoinen sekä pituudeltaan 6 senttimetriä ja korkeudeltaan 4 senttimetriä. Leiman keskellä on eläinlääkintöosaston teurastamolle antama tunnus ja sen yläpuolella sana PORO ja alapuolella sana FINLAND.

16 §
Erinäisiä säännöksiä

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään tai sen nojalla määrätään, on porojen käsittelystä ja teurastuksesta sekä hyväksytyn poronlihan merkitsemisestä ja maasta vietävän sekä maahan tuotavan poronlihan ja sitä sisältävien lihavalmisteiden tarkastuksesta soveltuvin osin voimassa, mitä niistä on muiden teuraseläinten osalta lihantarkastuslaissa ja sen nojalla säädetty tai määrätty. Porojen tarkastuksesta elävänä ja lihantarkastuksesta sekä niistä johtuvasta lihan arvostelusta on vastaavasti soveltuvin osin voimassa, mitä niistä on lampaan osalta säädetty tai määrätty, jollei maa- ja metsätalousministeriö toisin määrää.

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta on voimassa, mitä lihantarkastusasetuksessa on säädetty.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä porojen käsittelystä, tarkastuksesta elävänä, teurastuksesta, poronlihan tarkastuksesta ja siitä johtuvasta lihan arvostelusta sekä muusta tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Maa- ja metsätalousministeriö voi yksittäistapauksissa erityisistä syistä myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) maasta vietävän poronlihan tarkastuksesta 26 päivänä heinäkuuta 1968 annettu asetus (474/68) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; ja

2) kotimaassa myytävän poronlihan tarkastuksesta 16 päivänä toukokuuta 1975 annettu asetus (321/75) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

18 §
Siirtymäsäännökset

Poronliha saadaan tarkastaa heinäkuun 1994 loppuun saakka tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisissa paikoissa.

Kuitenkin ne aikaisemmin voimassa olleiden säännösten nojalla porojen vientiteurastamoksi hyväksytyt teurastamot, jotka on hyväksytty 31 päivänä heinäkuuta 1983 jälkeen, saavat toimia tämän asetuksen mukaisina poroteurastamoina ja porojen vientiteurastamoina ilman 5§:ssä ja 15§:ssä tarkoitettua hyväksymistä, jollei toisin säädetä tai maa- ja metsätalousministeriö määrää.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.