498/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus ratsuhevosten ja ponien maahantuonnista

Maa-ja metsätalousministerin esittelystä säädetään hevosten maahan tuonnista 21 päivänä lokakuuta 1938 annetun lain (328/38) >4§:n nojalla:

1 §

Lämminverisen ratsuhevosen tai ponin maahantuontiin myöntää luvan maa- ja metsätalousministeriö. Oriin tuontiin myönnetään lupa, jos ori on tuontimaassa hyväksytty jalostukseen käytettäväksi tai, milloin kysymyksessä on jalostukseen hyväksymätön alle 5-vuotias ori, jos sen isä, emänisä ja emänemänisä on hyväksytty jalostukseen käytettäväksi. Tamman tuontiin myönnetään lupa, jos sen isä ja emänisä on hyväksytty jalostukseen käytettäväksi.

Ponioriin tai -tamman maahantuonnin lisäedellytyksenä on, että poni todistettavasti polveutuu vähintään kolmessa polvessa samasta, ponirodun alkuperämaassa hyväksytystä ponirodusta.

2 §

Lämminveriselle ratsuruunalle tai poniruunalle voidaan myöntää maahantuontilupa. Tällaisen ruunan maahantuontihakemuksen yhteydessä vaaditaan oikeaksi todistettu jäljennös tuontimaan viranomaiseläinlääkärin allekirjoittamasta tunnistamistodistuksesta, jonka tulee varmentaa, ettei ruuna ole kylmäverinen. Todistuksesta tulee ilmetä myös nimi, ikä, tuntomerkit ja säkäkorkeus.

3 §

Sen estämättä mitä 1 ja 2§:ssä säädetään, maa- ja metsätalousministeriö voi erityisistä syistä myöntää luvan ratsastuskäyttöön tarkoitetun lämmin- tai kylmäverisen hevosen tai ponin maahantuontiin. Tällaista hevosta tai ponia ei saa käyttää siitokseen. Erityisenä syynä voidaan pitää muun ohessa ratsuhevosen tai ponin huomattavia kilpailusuorituksia tai tuontia muuttotavarana.

4 §

Ennen tuontilupahakemuksen ratkaisemista maa- ja metsätalousministeriön on kuultava 7§:ssä tarkoitettua hevosjalostusjärjestöä.

5 §

Tuontiluvan saajan tulee tullilaitoksen toimipaikassa esittää maahantuotavan ratsuhevosoriin tai -tamman taikka ponioriin tai -tamman syntymä- tai rekisteritodistus. Ilman syntymä- tai rekisteritodistusta olevan ruunan osalta riittää 2§:ssä tarkoitettu tunnistamistodistus.

Jos hevonen tai poni ei vastaa tuontilupaa, se on palautettava.

6 §

Hevosen tai ponin sperman tai alkion maahantuontiin voidaan myöntää lupa, jos sperman tai alkion luovuttajahevoselle tai ponille voitaisiin myöntää maahantuontilupa. Alle 5-vuotiaan luovuttajaoriin tulee olla tuontimaassa jalostukseen hyväksytty.

7 §

Edellä 1 ja 2§:ssä tarkoitetuista maahan tuotavista ja maassa jo olevista hevosista ja poneista sekä niiden täällä olevista jälkeläisistä pidetään rekisteriä maatilahallituksen valvonnan alaisena. Samoin rekisteriä tulee pitää 6§:ssä mainituista sperman ja alkion maahantuontiin liittyvistä luvista. Rekisteriä pidetään maatilahallituksen hyväksymän hevosjalostusjärjestön toimesta. Järjestön asiana on valvoa näiden hevosten ja ponien siitokseen käyttöä sekä sperman ja tamman alkioiden käyttöä.

Rekisteriin on merkittävä hevosen tai ponin tunnusnumero, nimi, ikä, sukupuoli, tuntomerkit, selvitettävissä oleva polveutuminen, siitokseen käyttö ja jälkeläiset.

Tuontiluvan saajan on rekisteröitävä hevonen tai poni viimeistään kahden kuukauden kuluessa maahantuonnista.

8 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa maatilahallitus, joka myös vahvistaa sen etukäteen maksettavan rekisteröintimaksun, minkä 7§:ssä tarkoitettu järjestö saa rekisteröimisestä kantaa.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 1991. Tällä asetuksella kumotaan lämminveristen ratsuhevosten ja ponihevosten maahan tuonnista 28 päivänä helmikuuta 1969 annettu asetus (168/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.