497/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus lämminveristen ravihevosten maahantuonnista

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään hevosten maahan tuonnista 21 päivänä lokakuuta 1938 annetun lain (328/38) 4§:n nojalla:

1 §

Lämminveriselle 7-20-vuotiaalle jalostusoriille tai 2-20-vuotiaalle jalostustammalle myönnetään maahantuontilupa, mikäli hevonen tai sen jälkeläiset taikka sen emä tai emän jälkeläiset ovat ravikilpailussa saavuttaneet maa- ja metsätalousministeriön määräämät tai niitä paremmat tulosvaatimukset.

2 §

Enintään 6-vuotiaalle lämminveriselle kilpailuoriille tai -tammalle myönnetään maahantuontilupa, mikäli hevonen on ravikilpailussa saavuttanut maa- ja metsätalousministeriön määräämät tai niitä paremmat tulosvaatimukset.

3 §

Lisäksi edellytetään lupaa myönnettäessä, että:

1) alle 2-vuotiaan varsan emä on tuontikelpoinen ja isä on tuontimaassa hyväksytty jalostukseen käytettäväksi;

2) 7-20-vuotias jalostusori on tuontimaassa hyväksytty jalostukseen käytettäväksi ja että sen siitoskelpoisuus on selvitetty enintään kuusi kuukautta ennen maahantuontia annetulla eläinlääkärin todistuksella; sekä

3) 7-20-vuotias jalostustamma on varsonut kahden viimeisen vuoden aikana tai on kantavana ja siitä on eläinlääkärin antama todistus.

4 §

Lämminverisen ruunan maahantuontiin raviurheilutarkoituksiin ei lupaa saada myöntää.

5 §

Oriin sperman tai tamman alkion maahantuontiin voidaan myöntää lupa, jos sperman tai alkion luovuttajahevonen täyttää maa- ja metsätalousministeriön lämminveriselle ravijalostushevoselle määräämät tulosvaatimukset.

6 §

Mitä 1, 2 ja 4§:ssä säädetään, ei ole sovellettava Suomessa rekisteröityyn hevoseen, joka tilapäisesti on ollut ulkomailla, taikka tilapäisesti maahan tuotavaan tammaan tai ruunaan taikka tilapäisesti maahan tuotavaan oriiseen, jota ei käytetä täällä siitokseen.

7 §

Ennen tuontilupahakemuksen ratkaisemista maa- ja metsätalousministeriön on kuultava maatilahallitusta tai, jos maatilahallitus on antanut 9§:ssä mainitut tehtävät sopivaksi katsomalleen keskusjärjestölle, sanottua keskusjärjestöä. Jos on kysymys 6§:ssä mainitusta hevosesta, maa- ja metsätalousministeriö voi ratkaista tuontilupahakemuksen ilman kuulemista.

8 §

Tuontiluvan saajan tulee tullilaitoksen toimipaikassa esittää maahantuotavan hevosen tunnistamistodistus.

Jos hevonen ei vastaa tuontilupaa, se on palautettava.

9 §

Maatilahallituksen tulee pitää 1 ja 2§:ssä tarkoitetuista maahan tuotavista ja maassa jo olevista hevosista sekä niiden täällä syntyneistä jälkeläisistä rekisteriä ja valvoa näiden hevosten siitokseen käyttöä. Samoin rekisteriä tulee pitää 5§:ssä mainituista sperman ja tamman alkion maahantuontiin liittyvistä luvista sekä valvoa lupien noudattamista.

Maatilahallitus voi antaa 1 momentissa mainitut tehtävät tai osan niistä jonkin sopivaksi katsomansa keskusjärjestön hoidettavaksi.

Rekisteriin on merkittävä hevosen tunnusnumero, nimi, sukupuoli, rotu, väri, polveutuminen, syntymäaika ja -paikka, kasvattaja, kilpailusaavutukset, siitokseen käyttö sekä jälkeläiset.

10 §

Valtiolle vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyneistä varoista voidaan myöntää 9§:ssä tarkoitetulle järjestölle korvausta lämminveristen ravihevosten sekä sperman ja tamman alkioiden rekisteröinnistä ja valvonnasta aiheutuneista kustannuksista.

11 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa maatilahallitus.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 1991 ja sillä kumotaan lämminveristen ravihevosten maahantuonnista 4 päivänä helmikuuta 1966 annettu asetus (55/66) siihen tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.