487/1991

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1991

Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä helmikuuta 1987 hyväksytyn eduskunnan kanslian ohjesäännön (320/87) 8§:n 4 kohta,

muutetaan 3§:n 1 ja 4 momentti, 4§, 7§:n johdantokappaleen suomenkielinen sanamuoto, 11§:n 2 momentin 1 ja 2 kohta, 13§:n 1 momentti ja 2 momentin 6 kohta, 16§, 22§:n 2 momentti, 26§:n 1 momentti, 32§:n 1 momentin 6 kohta ja 36§ sekä

lisätään ohjesääntöön uusi 9 a§ seuraavasti:

3 §

Keskuskansliassa on pöytäkirjatoimisto, ruotsin kielen toimisto, asiakirjatoimisto, tietopalvelu ja tiedostoyksikkö.


Toimiston ja tietopalvelun päällikkönä on toimistopäällikkö. Tiedostoyksikön päällikkönä on tiedostopäällikkö. Jaoston päällikkönä on apulaistoimistopäällikkö, jaostopäällikkö tai kansliatoimikunnan määräämä muu eduskunnan kanslian virkamies.

4 §

Eduskunnan kansliassa on lisäksi kansainvälisten asiain toimisto ja tiedotusyksikkö sekä turvallisuuspäällikkö, jotka perustehtävissään ovat suoraan puhemiehen ja pääsihteerin alaisia.

Kansainvälisten asiain toimiston päällikkönä on toimistopäällikkö. Tiedotusyksikön päällikkönä on tiedotuspäällikkö.

7 §

Ruotsin kielen toimiston tehtävänä on:


9 a §

Tiedostoyksikön tehtävänä on laatia ja ylläpitää valtiopäiväasioita ja eduskuntatyötä koskevia rekistereitä sekä toimittaa niihin perustuvia hakemistoja.

11 §

Hallintotoimisto käsittelee lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) kaluston ja konttorikoneiden hankintaa, käyttöä ja hoitoa;

2) eduskunnan tietohallintoa ja sen kehittämistä sekä atk-laitteiden hankintaa, käyttöä ja hoitoa;


13 §

Kiinteistötoimisto huolehtii eduskunnan kiinteistöistä.

Kiinteistötoimiston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:


6) eduskunnan turvallisuusvalvontaa.

16 §

Kansainvälisten asiain toimisto avustaa puhemiestä, pääsihteeriä sekä eduskunnan eri toimielimiä ja toimintayksiköitä kansainvälisten asiain hoitamisessa.

22 §

Eduskuntasihteerin tehtävänä on lisäksi ohjata, yhteensovittaa ja valvoa ruotsin kielen toimiston, asiakirjatoimiston, tietopalvelun ja tiedostoyksikön toimintaa.

26 §

Valiokuntasihteeristön, keskuskanslian, hallinto-osaston, kansainvälisten asiain toimiston ja tiedotusyksikön päällikkö ratkaisee yksikkönsä henkilökunnan osalta asiat, jotka koskevat matkamääräyksen antamista kotimaassa tehtävää virkamatkaa varten, ja pääsihteerin ohjeiden mukaan asiat, jotka koskevat vuosiloman ajankohtaa.


32 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:


6) tiedotuspäälliköltä, tiedostopäälliköltä ja tiedottajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys toimintayksikön toimialaan kuuluviin asioihin;


36 §

Yhteistoiminnan toteuttamisesta eduskunnan kansliassa on määrätty kansliatoimikunnan vahvistamassa yhteistoimintaohjeessa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoa varten tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1991

Eduskunnan puolesta:


Kalevi Sorsa puhemies


Erkki Ketola pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.