486/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus työsuojeluhallinnosta

Työministerin esittelystä säädetään työsuojeluhallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (574/72) 6§:n 2 ja 3 momentin, sellaisena kuin ne ovat 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (274/91), ja 10§:n sekä 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 10§:n 1 momentin nojalla:

Työsuojeluhallituksen tehtävät ja toiminta- yksiköt
1 §

Työsuojeluhallitus on työministeriön alainen keskusvirasto.

Työsuojeluhallituksen tehtävänä on johtaa työsuojeluhallintoa sekä suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille työsuojeluhallinnosta annetun lain sekä muiden säännösten ja määräysten mukaan kuuluvat.

2 §

Työsuojeluhallituksessa on:

1) kehitysosasto, jolle kuuluvat tutkimustoiminta ja valtakunnallinen kehittämistoiminta;

2) valvontaosasto, jolle kuuluvat työpaikkavalvonta sekä työsuojelupiirien toiminnan ja talouden suunnittelu, ohjaus, valvonta ja kehittäminen;

3) tuotevalvontaosasto, jolle kuuluvat työsuojeluun sisältyvät tuoteturvallisuusasiat, kuitenkin siten, että työsuojelupiirien ohjaukseen ja valvontaan liittyvät työn ja työssä käytettävien tuotteiden turvallisuutta koskevat asiat kuuluvat valvontaosastolle; sekä

4) hallinto-osasto, jolle kuuluvat yleistä hallintoa ja henkilöstöä sekä taloutta koskevat asiat sikäli kuin ne eivät kuulu muun osaston toimialaan.

Osastojen jakautumisesta yksiköihin ja tarkemmasta tehtäväjaosta määrätään työsuojeluhallituksen työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä voidaan määrätä myös osastojen ulkopuolisista yksiköistä.

Lisäksi työsuojeluhallituksessa on valvontalautakunta.

Työsuojeluhallituksen johtokunta
3 §

Työsuojeluhallituksen toimintaa ohjaavan ja valvovan johtokunnan valtioneuvosto asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuuluu työsuojeluhallituksen pääjohtaja puheenjohtajana ja työministeriön edustaja varapuheenjohtajana. Lisäksi johtokunnassa on viisi muuta jäsentä, joista yksi jäsen nimitetään työnantajain ja yksi jäsen työntekijäin edustavimpien keskusjärjestöjen esityksestä sekä yksi jäsen työsuojeluhallinnon henkilöstöjärjestöjen esityksestä. Keskusjärjestöjen esityksestä nimitettävillä jäsenillä on kummallakin kaksi henkilökohtaista varamiestä. Työsuojeluhallinnon henkilöstöjärjestöjen esittämällä jäsenellä on yksi varamies, joka nimitetään eri keskusjärjestöihin kuuluvien henkilöstöjärjestöjen esityksestä.

Työministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) valmistella työsuojeluhallituksen ehdotukset työministeriön kanssa käytäviä tulostavoiteneuvotteluja varten ja vahvistaa työsuojelupiirien tulostavoitteet sekä päättää yleisistä toimintaohjelmista ja ohjeista ja seurata niiden toteutumista;

2) päättää tulo- ja menoarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, henkilöstösuunnitelmasta sekä yleisistä toimintalinjoista ja käytännön tavoitteista;

3) päättää työsuojeluhallinnon sisäisen järjestämisen perusteista;

4) ohjata työsuojeluhallituksen määräysten ja ohjeiden antamista;

5) käsitellä sellaisia lausuntoja ja esityksiä, joilla on periaatteellinen ja laajakantoinen merkitys;

6) antaa lausunto pääjohtajan, ylijohtajan, osastopäällikönja piiripäällikön nimitysasiassa;

7) päättää merkittävistä säädösvalmistelu-, kehitys-, suunnittelu- ja seurantahankkeista;

8) edistää työsuojeluhallinnon ja sen yhteistyötahojen välistä vuorovaikutusta; sekä

9) käsitellä muita työsuojeluhallinnon kannalta tärkeitä asioita.

5 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan kokouksessa päätetään asiat erimielisyydet sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa asia ratkaistaan tällöin kuitenkin arvalla.

Johtokunta vahvistaa tarkemmat määräykset asian käsittelystä johtokunnassa.

6 §

Johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee pääjohtaja, ylijohtaja tai asianomainen osastopäällikkö.

Ylijohtajalla on johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus.

Työsuojeluhallituksen henkilöstö ja sen tehtävät
7 §

Työsuojeluhallituksen päällikkönä on pääjohtaja. Pääjohtajan sijaisena toimii ylijohtaja.

Pääjohtaja johtaa työsuojeluhallintoa asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti. Lisäksi hän huolehtii johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten toimeenpanosta.

Työsuojeluhallituksessa on ylijohtaja, joka pääjohtajan ohella johtaa työsuojeluhallitusta erityisesti toimintojen yhteensovittamisessa sekä hallinto-osaston ja kehittämisosaston asioissa.

Lisäksi työsuojeluhallituksessa on muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

8 §

Työsuojeluhallituksen johtamistehtävissä olevien tulee johtaa toimintaa asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti.

Asioiden ratkaiseminen työsuojeluhallituksessa
9 §

Työsuojeluhallitukselle kuuluvat asiat ratkaisee työsuojeluhallituksen johtokunta, pääjohtaja, ylijohtaja, osastopäällikkö tai muu työsuojeluhallituksen virkamies, jolle työjärjestyksessä on päätösvalta annettu.

Valvontalautakunta ratkaisee työsuojeluhallitukselle työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 18§:n nojalla tehdyt valitukset.

10 §

Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai valvontalautakunnassa ja jotka työjärjestyksessä on hänen ratkaistavakseen määrätty tai hän on ratkaistavakseen pidättänyt.

Pääjohtaja asettaa ylijohtajan ja osastopäälliköiden kanssaneuvoteltuaan osastoille tulostavoitteet sekä päättää niiden edellyttämästä voimavarojen tarpeesta.

Ylijohtaja ratkaisee asiat, joita ei ole määrätty johtokunnan, pääjohtajan tai muun virkamiehen ratkaistavaksi.

11 §

Osastopäällikkö ratkaisee osastonsa toimialaan kuuluvat asiat, mikäli ratkaisuvalta ei kuulu johtokunnalle, pääjohtajalle, ylijohtajalle tai muulle virkamiehelle.

12 §

Pääjohtaja, ylijohtaja ja osastopäällikkö voivat ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen asian, joka muuten on määrätty heidän alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi.

13 §

Pääjohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ylijohtaja tai, jos myös ylijohtaja on estynyt, pääjohtajan määräämä osastopäällikkö.

Ylijohtajan sijaisena toimii pääjohtajan ylijohtajan esityksestä määräämä osastopäällikkö.

Osastopäällikön sijaisena toimii pääjohtajan asianomaisen osastopäällikön esityksestä määräämä työsuojeluhallituksen virkamies.

14 §

Työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset työsuojeluhallituksen sisäisestä työnjaosta ja asioiden ratkaisemisesta. Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja ottaen huomioon johtokunnan päättämät työsuojeluhallinnon sisäisen järjestämisen perusteet.

Valvontalautakunta
15 §

Valvontalautakunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja ja muina jäseninä työsuojeluhallituksen osastojen päälliköt sekä työministeriön nimämä lainkäyttömenettelyyn hyvin perehtynyt oikeustieteenkandidaatin tutkinnon suorittanut jäsen.

Valvontalautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä.

Jos valvontalautakunnan jäsen on estynyt osallistumasta valvontalautakunnan istuntoon, hänen sijalleen tulee hänen sijaisekseen määrätty virkamies. Istunnossa on kuitenkin oltava läsnä vähintään kaksi vakinaista jäsentä.

Asian käsittelyssä noudatetaan laillista oikeudenkäyntijärjestystä. Jos asiaa ratkaistaessa ilmenee eriäviä mielipiteitä, asia ratkaistaan noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

Muilta osin valvontalautakunnan toiminnasta määrätään työsuojeluhallituksen työjärjestyksessä.

Piirihallinto
16 §

Työsuojeluhallinnon tehtävien alueellista hoitamista varten maa on jaettu työsuojelupiireihin. Niissä toimii työsuojeluviranomaisena työsuojelutoimisto, joka on työsuojeluhallituksen johdon ja valvonnan alainen.Työsuojelupiirien nimet, rajat ja työsuojelutoimistojen sijaintipaikat määrää valtioneuvosto.

Työsuojelupiirien muiden toimipisteiden sijaintipaikat määrää työsuojeluhallitus.

17 §

Työsuojelutoimisto vastaa alueellaan työolojen kehittämisestä ja valvonnasta hallinnon toimintaperiaatteiden ja voimavarojen sekä työsuojeluhallituksen piirille asettamien, keskusviraston ja piirin neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti.

18 §

Työsuojelutoimistoa johtaa piiripäällikkö. Lisäksi työsuojelutoimistossa voi olla muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Metsä- ja maatalouden työsuojelupiirin työsuojelutoimiston päällikkönä on kuitenkin työsuojeluhallituksen määräämä työsuojelun piirihallinnon virkamies, jonka osalta on soveltuvin osin noudatettava, mitä tässä asetuksessa säädetään piiripäälliköstä.

19 §

Piiripäällikön tulee huolehtia siitä, että työsuojelupiirin alueella työsuojeluviranomaisen tehtävät hoidetaan asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti. Piiripäällikön tulee huolehtia alaisensa henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja jakaa heille työsuojelutoimiston tehtävät työjärjestyksen mukaisesti ja asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

20 §

Piirihallinnon henkilökunnan sijoittamisesta työsuojelupiireihin määrää työsuojeluhallitus. Työsuojelupiirin henkilökunnan sijoittamisesta toimipisteisiin määrää työsuojelutoimisto.

Työsuojelutoimiston virkamies on velvollinen työsuojeluhallituksen määräyksestä suorittamaan myös toiselle työsuojelutoimistolle tai työsuojeluhallitukselle kuuluvia tehtäviä.

21 §

Työsuojelutoimiston työjärjestyksessä määrätään tarkemmin työsuojelutoimiston toiminnasta, henkilökunnan tehtävistä sekä siitä, kenelle asian ratkaiseminen kuuluu.

Työjärjestyksen vahvistaa piiripäällikkö ottaen huomioon työsuojeluhallituksen johtokunnan päättämät työsuojeluhallinnon sisäisen järjestämisen perusteet.

Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset
22 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) pääjohtajalla hyvä johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys työelämän asioihin;

2) ylijohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys hallintoasioihin;

3) osastopäälliköllä hyvä johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan; sekä

4) piiripäälliköllä hyvä johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys työsuojelukysymyksiin.

Virkojen täyttäminen
23 §

Pääjohtajan ja ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Osastopäällikön nimittää valtioneuvosto.

Työsuojeluhallituksen muiden toimintayksiköiden kuin osastojen päällikkönä toimivat virkamiehet nimittää johtokunta.

Työsuojeluhallituksen muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, ylijohtaja tai asianomainen osastopäällikkö siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Piiripäällikön nimittää valtioneuvosto. Piirihallinnon tarkastustehtäviä suorittavan insinöörin ja häntä virka-asemaltaan vastaavan ja ylemmän virkamiehen sekä sellaiset tarkastustehtäviä suorittavat virkamiehet, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää useiden vuosien pituista käytännön ammattityökokemusta, nimittää johtokunta piiripäällikön esityksestä. Muut piirihallinnon tarkastustehtäviä suorittavat virkamiehet nimittää piiripäällikön esittelystä pääjohtaja, ylijohtaja tai asianomainen osastopäällikkö siten kuin työjärjestyksessä määrätään. Muihin työsuojelupiirin virkoihin nimittää piiripäällikkö.

Tilapäisen virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilön ottaa se, joka nimittää vastaavan vakinaisen viranhaltijan.

24 §

Pääjohtajan, ylijohtajan ja osastopäällikön virat täytetään niitä haettavaksi julistamatta.

Jos viran hoito edellyttää 23§:n 5 momentissa tarkoitettua käytännön ammattityökokemusta, on virka julistettava haettavaksi siten, että tieto asiasta tehokkaasti leviää asianomaisten työntekijöiden keskuuteen, ja ennen viran täyttämistä on pyydettävä lausunto keskeisiltä työntekijöiden keskusjärjestöiltä.

Virkavapaus ja sijaisen määrääminen
25 §

Pääjohtajalle ja ylijohtajalle virkavapauden myöntää työministeriö.

Valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle virkavapauden myöntää pääjohtaja.

Muille kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille virkamiehille tai työsopimussuhteisille henkilöille virkavapauden taikka sitä vastaavan vapautuksen työtehtävistä myöntää se viranomainen, joka nimittää tai ottaa virkamiehen tai työsopimussuhteisen henkilön.

26 §

Työministeriö päättää pääjohtajan ja ylijohtajan viran hoitamisesta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta.

Työsuojeluhallitus päättää osastopäällikön ja piiripäällikön viran hoitamisesta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta.

Muiden työsuojeluhallinnon virkojen hoitamisesta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää nimittävä viranomainen.

Piiripäällikön sijaisen määrää pääjohtaja piiripäällikön esityksestä.

Erinäisiä säännöksiä
27 §

Työsuojeluhallituksessa on virkamieslautakunta, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään erikseen.

28 §

Työsuojeluhallitus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa työsuojeluhallitusta koskevissa asioissa.

Työsuojelun piirihallintoviranomaisen esiintymisestä oikeudessa säädetään erikseen.

Hallinto-osaston osastopäälliköllä on oikeus ilman eri valtuutusta valvoa tai valtuuttaa asiamies valvomaan valtion etua ja oikeutta kaikissa 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa.

29 §

Yhteistoiminnasta työsuojeluhallituksen ja työsuojelupiirien työsuojelutoimiston sekä niiden henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.

Voimaantulo
30 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan työsuojeluhallinnosta toukokuun 4 päivänä 1973 annettu asetus (372/73) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.