481/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1991

Maatilahallituksen päätös peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetussa laissa tarkoitetusta kesannoinnista ja muista seikoista

Maatilahallitus on peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain (1314/90) 23§:n nojalla päättänyt antaa seuraavat määräykset:

1 §
Viljelmä

Peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain (1314/90), jota jäljempänä kutsutaan vientikustannusmaksulaiksi, 3§:ssä tarkoitettu viljelmä voi olla paitsi talouskeskuksen käsittävä maatila myös rakentamaton peltoa käsittävä maataloudellinen yksikkö.

Viljelmään luetaan samalle omistajalle tai haltijalle kuuluvat maataloudellisen yksikön muodostamat pellot. Samasta talouskeskuksesta yhteisesti hoidettavat eri henkilöiden peltoalueet katsotaan kuitenkin samaksi viljelmäksi. Viljelmän osalta noudatetaan samoja periaatteita, joiden mukaisesti viljelmä on määritelty maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 2§:n 1 momentissa.

2 §
Kesannointi

Vientikustannusmaksulain 7§:n nojalla vientikustannusmaksusta vapautumiseksi kesannoitava pelto on pidettävä avo- tai viherkesantona.

Kesantopeltoja ei saa ennen vuotta 1992 käyttää sadonkorjuuseen tai laiduntamiseen muissa kuin seuraavissa tapauksissa:

1)peltoa saadaan käyttää lampaiden ja vuohien laiduntamiseen;

2)pellolta saadaan korjata niittynurmikan, nurmiröllin, punanadan (jäykkänadan) ja valkoapilan sekä hunajakukan ja muun mehiläiskasvin siemensato sekä pellavan, auringonkukan, viljatattarin, maustekasvien ja yrttien viljelystä kertyvä sato, ei kuitenkaan viherrehutarkoitukseen;

3)maatalouslautakunnan luvalla peltoa saadaan käyttää riistaeläinten ruokintaan tarkoitettuna riistapeltona ja korjata siltä satoa riistaeläinten rehuksi.

Kesantopellolle ei saa kylvää syysviljaa kasvukaudella 1991.

Kesantopeltoja on hoidettava kasvukaudella 1991 ympäristön- ja vesiensuojelunäkökohdat huomioon ottaen. Viherkesantoja voidaan niittää kasvuston tiheydestä ja korkeudesta riippuen kasvukauden aikana 1-2 kertaa rikkaruohojen leviämisen estämiseksi. Jos pellolla esiintyy hukkakauraa, on noudatettava sen hävittämiseksi annettuja säädöksiä.

Milloin vesialueen tai vesiuoman ja pellon välissä ei ole muutoin riittävää suojavyöhykettä tai -kaistaa, tulee mahdollisuuksien mukaan viherkesannointia soveltaa avokesannoinnin sijasta näihin rajoittuville pelloille keskimäärin vähintään 10 metrin levyisinä alueina. Kysymykseen tulevat vesistöt sekä purot, valtaojat ja suurehkot muut ojat.

Viherkesantona pidetään ennestään viljeltynä tai kesannoituna nurmena olevaa vientikustannusmaksulain 7§:n mukaan kesannoitavaksi soveltuvaa peltoa, jota edelleen hoidetaan tällaisena kasvustona. >Niinikään viherkesanto voi olla edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kasvin taikka nurmi- tai nurmipalkokasvin, virnan, ruisvirnan, rehurapsin tai syysrypsin siemenellä taikka niiden seoksella 30. kesäkuuta 1991 mennessä, vientikustannusmaksulain 7§:n mukaan kesannoitavaksi soveltuvalle pellolle, kylvettävä ja hoidettava kasvusto.

Avokesantona hoidettavan pellon osalta tulee muokkaamattoman ojanpientareen olla vähintään 60 cm.

3 §
Metsitys

Kesannointiin vientikustannusmaksulain 7§:n 3 momentin mukaan rinnastettavan pellon palkkiometsityksen katsotaan tapahtuneen silloin kun taimet on istutettu.

4 §
Määräajat

Vientikustannusmaksulain 8§:n mukaista poikkeusta koskeva hakemus on toimitettava maatilahallitukseen viimeistään 22. maaliskuuta 1991. Erityisestä syystä voidaan myöhemminkin toimitettu hakemus käsitellä.

Vientikustannusmaksulain 10§:n mukainen maksuvelvollisuutta ja kesannoimista vuonna 1991 koskeva ilmoitus on toimitettava asianmukaisesti täytettynä maatilahallituksen vahvistamalla lomakkeella no 2033.91 maatalouslautakunnalle viimeistään 31. toukokuuta 1991. Lomakkeita on saatavissa maatalouslautakunnista, maaseutupiireistä tai maatilahallituksesta.

5 §
Vientikustannusmaksu

Maatilahallitus antaa erikseen määräykset vientikustannusmaksun määräämisestä, maksuunpanosta ja kannosta.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 1991 ja sitä sovelletaan 18 päivästä helmikuuta 1991 lukien.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1991

Pääjohtaja
Kalevi Hemilä

Apulaisjohtaja
Pertti Kokkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.