478/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus opintovapaa-asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun opintovapaa-asetuksen (864/79) 2§:n 1 momentti, 3§ ja 6§:n 1 momentti, näistä 2§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 14 päivänä marraskuuta 1986 annetussa asetuksessa (812/86), seuraavasti:

2 §
Opintovapaaseen oikeuttava koulutus

Opintovapaalain 5§:n 1 momentin mukaisella julkisen valvonnan alaisella koulutuksella tarkoitetaan valtion tai kunnan järjestämää koulutusta ja valtionosuuteen oikeuttavaa tai valtion avustuksella tuettua koulutusta ja opetusministeriön erikseen hyväksymää muuta koulutusta.


3 §
Opiskelun muodot

Opintovapaan perusteeksi hyväksyttävä, opintovapaalain 5 §:ssä tarkoitettu koulutus tai opiskelu voi käsittää:

1) opetuksen seuraamista;

2) opetussuunnitelmiin kuuluvaa ohjattua käytännön harjoittelua;

3) valtion viranomaisen vahvistaman tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseen valmistautumista, kuitenkin enintään 10 työpäivää välittömästi ennen kunkin tutkinnon tai opinnäytteen suorittamista;

4) päätoimista ohjattua itseopiskelua tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseksi silloin kun julkisen valvonnan alaisen oppilaitoksen opettaja ohjaa opiskelijaa; sekä

5) koetilaisuuteen osallistumista.

6 §
Opintovapaahakemuksen sisältö ja liitteet

Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) opintojen ja haettavan opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta;

2) hakemuksen kohteena olevan koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite;

3) onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen;

4) oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestäjä, jonka kirjoissa opiskelija on tai jonka järjestämä ja valvoma tutkinto on; sekä

5) päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

TyöMinisteri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.