453/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus terveydenhoitoasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 3 päivänä helmikuuta 1967 annetun terveydenhoitoasetuksen (55/67) 62§:n 2 momentti ja 64§:n 1 momentti sekä

muutetaan 3 ja 16§, 39§:n 5 momentti, 53§:n 3 momentti, 66§, 70§:n 1 momentti, 72 ja 73§, 76§:n 1 momentti, 91 §:n 3 momentti, 92§:n 5 momentti sekä 105§,

sellaisina kuin niistä ovat 3§ muutettuna 15 päivänä tammikuuta 1971 ja 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetuilla asetuksilla (3/71 ja 537/83), 53§:n 3 momentti 22 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (218/85), 70§:n 1 momentti 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa (1002/84), 76§:n 1 momentti 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa asetuksessa (308/79) ja 91§:n 3 momentti 10 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (142/89), seuraavasti:

3 §

Terveyslautakunta on velvollinen antamaan sosiaali- ja terveyshallitukselle ja lääninhallitukselle tietoja kunnan terveydenhoito- ja sairaanhoito-oloista. Eläinlääkintähuoltoa koskevista asioista terveyslautakunnan on annettava tietoja maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäosastolle ja lääninhallitukselle.

16 §

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarvittaessa tarkempia terveydenhoidollisia määräyksiä asuin-, työ- ja kokoontumishuoneistojen kunnosta ja hoidosta.

39 §

Elintarvekevirasto ratkaisee epäselvissä tapauksissa, mihin ryhmään elintarvike kuuluu, sekä antaa ryhmittelyä koskevia yleisiä ohjeita.

53 §

Elintarvikevirasto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä kioskien elintarvikemyynnistä ja tarjoilusta.

66 §

Elintarvikeautomaatin tulee täyttää elintarvikeviraston hyväksymät vaatimukset. Automaattia on hoidettava siten, ettei sen käytöstä aiheudu terveydellistä haittaa.

70 §

Vesijohtovedestä, joka terveydenhoitolain 56§:n mukaan on jatkuvan valvonnan alainen, on tehtävä sosiaali- ja terveyshallituksen määräämät fysikaalis-kemialliset ja mikrobiologiset tutkimukset.


72 §

Vesijohtoveden fysikaalis-kemiallinen ja mikrobiologinen tutkimus on suoritettava sosiaali- ja terveyshallituksen tähän tarkoitukseen hyväksymässä laboratoriossa.

73 §

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarkempia määräyksiä tässä luvussa mainittujen tutkimusten suorittamiseksi tarpeellisten näytteiden ottamisesta, lähettämisestä ja tutkimisesta.

76 §

Kaatopaikka sekä kiinteiden ja nestemäisten jätteiden käsittelylaitos on sijoitettava riittävän etäälle asutuksesta, taloustarkoituksiin käytettävän pohjaveden valuma-alueesta ja yleisesti käytetystä tiestä. Tällöin on noudatettava sosiaali- ja terveyshallituksen antamia ohjeita.


91 §

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarkemmat ohjeet ruumiiden kuljettamisesta.

92 §

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet ruumiiden siirtämisestä.

105 §

Sosiaali- ja terveyshallitus sekä toimialaansa koskevissa asioissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäosasto ja elintarvikevirasto antavat tarvittaessa tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.