438/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 3 b§:n 1 momentti, 3 c§:n 1 ja 2 momentti, 18§:n 1 momentin g-h ja k-l kohta sekä 19§:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 b§:n 1 momentti ja 3 c§:n 1 ja 2 momentti 29 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa (874/89), 18§:n 1 momentin g kohta ja 19§:n 4 momentti 17 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa (706/90) sekä 18§:n 1 momentin h ja k-l kohta 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa asetuksessa (290/88), seuraavasti:

Invataksi
3 b §

1. Invataksi on pyörätuoli-invalidien ja muiden liikuntavammaisten kuljetukseen rakennettu ja varustettu henkilöauto, jota käytetään luvanvaraisessa henkilöliikenteessä.


Erikoisautot
3 c §

1. Paloauto on palo- ja pelastustoimen käyttöön erityisesti rakennettu, kokonaispainoltaan yli 3 500 kg oleva auto. Paloauto on myös muu auto, joka on kunnan tai valtion pelastushallinnon viranomaisen, valtion pelastushallinnon oppilaitoksen tai ilmailuhallituksen hallinnassa ja jota käytetään yksinomaan palo- ja pelastustoimen tehtäviin. Paloautoksi katsotaan myös palokunnan omistuksessa oleva miehistöauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle. Paloauto merkitään kunnan vaakunalla tai palokunnan nimellä taikka auton omistavan valtion viraston tunnuksella. Paloautossa on kiinteät hälytyslaitteet ja se on lisäksi rakenteeltaan ja varusteiltaan sisäasiainministeriön antamien määräysten mukainen.

2. Sairasauto on asianomaisen terveyskeskuksen sairaankuljetukseen hyväksymä, mitoiltaan ja varusteiltaan sosiaali- ja terveyshallituksen vahvistamat vaatimukset täyttävä auto.


Auto
18 §

1. Autossa tulee olla 17§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi autossa tulee olla:


g) luvanvaraiseen henkilötilausliikenteeseen käytettävässä henkilöautossa auton laatua osoittava tunnusvalo, jollei ministeriö toisin määrää, yli 2,6 metrin levyisessä erikoisautossa, erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa ja vastaavan levyisen erikoiskuljetusperävaunun vetoautossa tällaista ylileveää kuljetusta osoittavat tunnusvalot ja heijastimet, linja-autossa äärivalot, hälytysajoneuvona käytettävässä autossa vilkkuva sininen hälytysvalo sekä hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa, erikoiskuljetusperävaunun vetoautossa ja muussakin ministeriön erikseen määräämässä autossa vilkkuva ruskeankeltainen tunnus- ja varoitusvalo;

h) ajovalonheittimien pesulaite, ei kuitenkaan yksinomaan luvanvaraiseen paikallis- tai lähiliikenteeseen käytettävässä linja-autossa;


k) nopeusmittari, kuorma- ja linja-autossa kuitenkin ajopiirturi; ajopiirturia ei kuitenkaan tarvitse olla yksinomaan luvanvaraiseen paikallis- tai lähiliikenteeseen käytettävässä linja-autossa edellyttäen, että siinä on nopeusmittari;

l) taksamittari luvanvaraiseen tilausliikenteeseen käytettävässä henkilöautossa, jollei lääninhallitus ole myöntänyt tästä vapautusta;


Moottoripyörä
19 §

4. Moottoripyörän tulee pakokaasupäästöjen osalta täyttää E-säännön n:o 40/01 tai vastaavan myöhemmän E-säännön vaatimukset. Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta moottoripyörään, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 25 vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.