417/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus valtion kasvatuslaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministeriön esittelystä

kumotaan valtion kasvatuslaitoksista 13 päivänä lokakuuta 1978 annetun asetuksen (769/78) 5, 6, 8, 17 ja 28§ ja 31§:n 1 momentti sekä

muutetaan asetuksen nimike, 1-3§, 4§:n 1 momentti, 9-11, 13, 14 ja 20§, 21§:n 2 momentin 4 kohta sekä 32§,

sellaisina kuin niistä ovat 1§ 18 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa asetuksessa (246/88), 2§ 23 päivänä syyskuuta 1988 annetussa asetuksessa (814/88) ja 21§:n 2 momentin 4 kohta 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (76/88), seuraavasti:

Asetus

valtion koulukodeista

Valtion kasvatuslaitoksista ja niissä toimivien henkilöiden eläkeoikeuden perusteista annetun lain (293/22) 1§:ssä tarkoitettuja valtion kasvatuslaitoksia ovat seuraavat valtion koulukodit: Harvialan, Koivikon, Kylliälän, Pernasaaren, Sairilan, Sippolan, Vanajan, Vuorelan ja Yläneen koulukodit sekä Lagmansgården, joita jäljempänä sanotaan laitoksiksi.

Valtion koulukodeissa annetaan kasvatusta, hoitoa ja peruskouluopetusta tai ammatillista koulutusta sellaisille lastensuojelulain (686/83) perusteella sosiaalilautakunnan huostaan otetuille lapsille ja nuorille henkilöille, joita ei voida tarkoituksenmukaisesti kasvattaa ja hoitaa perhehoidossa, lastenkodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa ja jotka eivät sairautensa tai vammaisuutensa vuoksi tarvitse muualla annettavaa hoitoa.

Laitosten toiminnan yleinen johto ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveyshallitukselle.

Laitoksissa toimivien koulujen opetustoiminnan ja niissä järjestettävän ammatillisen koulutuksen ohjaus ja valvonta kuuluu opetushallitukselle.

Laitoksen ohjesäännön hyväksyy johtokunta.

Laitoksessa tulee olla johtokunta, jonka toimikausi on neljä kalenterivuotta. Johtokuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, joista yksi on laitoksen henkilöstön keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema jäsen. Sosiaali- ja terveyshallitus nimittää muut jäsenet ja määrää yhden jäsenistä toimimaan johtokunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajan valitsee johtokunta keskuudestaan.


Laitoksessa voi toimia peruskoululain (476/83) 84§:ssä tarkoitettu koulu, jossa annetaan peruskouluopetusta vastaavaa opetusta oppivelvollisuusikäiselle lapselle ja tarvittaessa myös oppivelvollisuusiän ylittäneelle lapselle ja nuorelle.

Laitoksen koulussa annettava peruskouluopetus tuottaa saman kelpoisuuden kuin peruskoulun oppimäärän suorittaminen.

Laitoksen koulun toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Koulussa annettavasta opetuksesta on voimassa, mitä peruskoulun erityisopetuksesta säädetään ja määrätään.

10§

Ehdotuksen koulun opetussuunnitelmaksi ja sen työsuunnitelmaksi laatii koulun johtaja tai rehtori yhteistoiminnassa laitoksen johtajan ja opettajien kanssa. Opetussuunnitelman ja työsuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Opetussuunnitelma tulee laatia noudattaen opetushallituksen hyväksymiä opetussuunnitelman perusteita.

11§

Opetusta voidaan tarvittaessa antaa oppilaille myös koulun loma-aikoina. Oppilaan lukuvuoden työaika ei kuitenkaan saa ylittää peruskoululain 23§:ssä säädettyä enimmäismäärää.

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarvittaessa kuultuaan ensin asiassa opetushallitusta tarkempia ohjeita opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opetukseen käytettävistä tuntimääristä.

13§

Koulun yläasteen oppilaille annetaan oppilaanohjausta, johon tulee sisältyä oppilaan taipumusten mukaista ja mahdollisuuksien mukaan laitoksen ulkopuolella tapahtuvaa työelämään tutustumista.

14§

Laitoksen koulussa voidaan myös tarvittaessa antaa täydentävää opetusta sellaiselle lapselle ja nuorelle, joka saa laitoksen ulkopuolella ammatillista koulutusta tai joka käy laitoksen ulkopuolella lukiota.

20§

Laitoksen henkilökunnan tehtävistä voidaan määrätä ohjesäännössä sekä laitoksen johtajan vahvistamassa työjärjestyksessä.

21§

Lisäksi vaaditaan:


4) opettajalta, erityisopettajalta ja erityisluokanopettajalta peruskouluasetuksen (718/84) 103§:ssä säädetty kelpoisuus;


32§

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveyshallitus. Tarkempia ohjeita laitoksen opetustoiminnasta antaa tarvittaessa opetushallitus yhteistoiminnassa sosiaali- ja terveyshallituksen kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ensimmäisellä kerralla ennen tämän asetuksen voimaantuloa nimitettyjä johtokuntia täydennetään henkilöstön edustajalla.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat sosiaalihallituksen antamat 11§:ssä tarkoitetut ohjeet ovat edelleen voimassa, kunnes sosiaali- ja terveyshallitus toisin määrää.

Tässä asetuksessa säädettyjä opetushallituksen tehtäviä hoitaa 1 päivään huhtikuuta 1991 ammattikasvatushallitus ja kouluhallitus.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.