396/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös ydinvoimalaitosten turvajärjestelyjä koskevista yleisistä määräyksistä

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/87) 81§:n 1 momentin 2 kohdan nojalla:

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

Soveltamisala

Ydinvoimalaitoksen rakentamis- ja käyttöluvan haltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvajärjestelyistä siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1)turvajärjestelyillä toimenpiteitä ydinvoimalaitokseen kohdistuvan lainvastaisen toiminnan estämiseksi;

2)lainvastaisella toiminnalla tahallista toimintaa tai toimenpidettä, jonka tarkoituksena on ydinvoimalaitoksen turvallisuuden tai ydinaineen koskemattomuuden vaarantaminen tai muun välittömän tai välillisen uhan aiheuttaminen ydin- tai säteilyturvallisuudelle, taikka ydinvoimalaitokseen kohdistuvaa tuottamuksellista vahingonaiheuttamista;

3)uhkatilanteella tilannetta, jossa todetaan tai epäillään ydinvoimalaitokseen kohdistuvaa lainvastaista toimintaa; sekä

4)ydinvoimalaitoksella sähköntuotantoon tarkoitettua ydinreaktorilla varustettua ydinlaitosta tai, jos samalle alueelle on sijoitettu useampia tällaisia tai muita ydinlaitoksia, niiden muodostamaa laitoskokonaisuutta.

2 luku

Turvajärjestelyjen suunnittelu

Suunnitteluperusteet

Turvajärjestelyjen suunnittelun lähtökohtana on, että lainvastaiseen toimintaan saattaa ryhtyä yksittäinen ydinvoimalaitoksella työskentelevä henkilö taikka ulkopuolinen ryhmä tai henkilö, jolla voi olla avustajana laitoksella työskentelevä. Lainvastaista toimintaa yrittävällä henkilöllä tai ryhmällä voi olla myös aseita ja räjähteitä sekä sellaista tietoa ja asiantuntemusta, jota ei ole julkisesti saatavilla.

Turvajärjestelyjen on perustuttava lainvastaisesta toiminnasta aiheutuvien riskien ja suojaustarpeiden arviointiin.

Turvajärjestelyt on yhteensovitettava ydinvoimalaitoksen käyttötoiminnan ja valmiusjärjestelyjen kanssa.

Turvajärjestelyt on lisäksi yhteensovitettava viranomaisten ydinvoimalaitosonnettomuuksien varalta laatimien pelastuspalvelu- ja valmiussuunnitelmien kanssa.

Ydinvoimalaitoksen yleissuunnittelu

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät rakenteet, järjestelmät ja laitteet sekä ydinaineiden sijoituspaikat on suunniteltava ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset huomioon ottaen siten, että turvajärjestelyt voidaan toteuttaa tehokkaasti.

Turvajärjestelyjen on perustuttava usean sisäkkäisen turvallisuusvyöhykkeen käyttöön siten, että turvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät ja laitteet sekä ydinaineet ovat erityisen suojattuja ja että kulun ja tavaraliikenteen valvonta voidaan järjestää tehokkaasti.

Turvallisuusvyöhykkeiden rajapintojen on muodostettava tehokkaat rakenteelliset esteet luvattomalle sisäänpääsylle.

Turvaorganisaatio

Turvajärjestelyjä suunnittelevan ja toteuttavan henkilöstön (turvaorganisaatio) tehtävät ja vastuut on määriteltävä.

Ydinvoimalaitoksella työskentelevien henkilöstöturvallisuudesta on varmistuttava.

Valvontakeskus

Ydinvoimalaitoksessa on oltava valvontakeskus- ja varavalvontakeskus, jotka ovat jatkuvasti miehitettyjä. Kummastakin valvontakeskuksesta pitää olla varmennetut yhteydet poliisiin ja laitoksen valvomoon.

Kulun ja tavaraliikenteen valvonta

Ydinvoimalaitoksen alueella liikkumisen on oltava rajoitettua ja valvottua. Kulkuoikeudet ydinvoimalaitoksen alueella on määriteltävä.

Ajoneuvot, esineet ja tavarat on tarkastettava ydinvoimalaitoksen alueelle tuonnin yhteydessä.

Turvasuunnitelmat

Ydinenergia-asetuksen (161/88) 35§:n 4 kohdassa tarkoitetulle suunnitelmalle (alustava turvasuunnitelma) ja 36§:n 6 kohdassa tarkoitetulle selvitykselle (turvasuunnitelma) ja niitä koskeville muutoksille on hankittava säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Suunnitelmat uhkatilanteiden varalle on tehtävä yhteistyössä poliisin kanssa.

3 luku

Turvajärjestelyjen toteuttaminen ja uhkatilanteet

Turvajärjestelyjen toteuttaminen

Turvajärjestelyt on toteutettava turvasuunnitelman mukaisesti.

Turvajärjestelyjen tehokkuus ei saa merkittävästi laskea yksittäisen turvalaitteen tai järjestelmän vikaantumisen takia.

Turvajärjestelyt on toteutettava siten, että niiden taso ei merkittävästi laske mahdollisten laitoksen turvallisuutta vaarantavien tilanteiden, kuten tulipalon, sattuessa.

Henkilöstölle on järjestettävä asianmukainen turvajärjestelyjä koskeva koulutus. Turvaorganisaatioon kuuluville on järjestettävä riittävä varustus.

Turvasuunnitelman mukaista toimintaa uhkatilanteissa on harjoiteltava säännöllisesti. Harjoituksia on järjestettävä myös asianomaisten viranomaisten kanssa.

Turvajärjestelyjä koskevat asiakirjat on pidettävä ajan tasalla.

10§
Toiminta uhkatilanteessa

Uhkatilanteessa on viipymättä ryhdyttävä turvasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Tarpeen mukaan on ryhdyttävä muihinkin toimenpiteisiin uhkatilanteen saamiseksi hallintaan.

Säteilyturvakeskukselle ja poliisille on ilmoitettava viivytyksettä uhkatilanteen syntymisestä. Säteilyturvakeskukselle ja poliisille on lisäksi toimitettava tarpeelliset tiedot uhkatilanteen aikana.

Toimintaa ydinvoimalaitoksen alueella uhkatilanteessa johtaa tähän tehtävään turvasuunnitelmassa nimetty henkilö. Toiminnan johto siirtyy poliisille, kun asianomainen poliisimies ilmoittaa ottavansa johtovastuun turvajärjestelyistä. Poliisin avuksi on tällöin asetettava riittävästi henkilöstöä, jolla on ydintekniikan ja säteilysuojelun asiantuntemusta.

4 luku

Erinäisiä määräyksiä

11§
Salassapito

Salassapidosta säädetään ydinenergialain (990/87) 78§:ssä.

12§
Päätöksen soveltaminen muihin ydinlaitoksiin

Tätä päätöstä sovelletaan ydinvoimalaitosten lisäksi muihin ydinlaitoksiin siinä laajuudessa kuin kyseessä olevaan ydinlaitokseen kohdistuvasta lainvastaisesta toiminnasta aiheutuva uhka edellyttää.

13§
Yksityiskohtaiset määräykset

Turvajärjestelyjä koskevat yksityiskohtaiset määräykset antaa säteilyturvakeskus.

14§
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1991

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Toimistopäällikkö
Ilkka Mäkipentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.