363/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Laki aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta 21 päivänä helmikuuta 1969 annetun lain (132/69) 14§:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (24/72), sekä

lisätään väliaikaisesti lakiin uusi 14 a§ ja 17§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

14§

Jos siviilipalvelusmies laiminlyö velvollisuutensa saapua palvelukseen saamansa kutsun mukaisesti tai hänelle annetun loman päätyttyä taikka karkaa palveluspaikastaan ja on perusteltua syytä otaksua, ettei hän ottaisi ojentuakseen kurinpitorangaistuksista, hänet on tuomittava siviilipalveluksen välttämisestä vankeuteen ajaksi, joka vastaa puolta hänen jäljellä olevasta palvelusajastaan. Jos siviilipalvelusmies rikkoo tai yllyttää toista rikkomaan laitoksen järjestystä taikka niskoittelun tai muun palveluksesta kieltäytymisen johdosta on suorittamatta hänelle määrättyjä palvelustehtäviä ja jos on ilmeistä, ettei hän ottaisi ojentuakseen kurinpitorangaistuksista, hänet on tuomittava siviilipalvelusmiehen kuuliaisuusrikoksesta edellä mainittuun rangaistukseen.


14 a§

Henkilö, joka on tuomittu ennen 1 päivää maaliskuuta 1991 siviilipalveluksen välttämisestä tai siviilipalvelusmiehen kuuliaisuusrikoksesta yli kahdeksan kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen, vapautetaan suorittamasta kahdeksan kuukautta ylittävää osaa vankeusrangaistuksesta. Vapautuksesta päättää vankilanjohtaja.

Rangaistus, jonka osan suorittamisesta tuomittu on 1 momentin nojalla vapautunut, katsotaan täysin suoritetuksi.

17§

Siviilipalveluksen välttämisestä tai siviilipalvelusmiehen kuuliaisuusrikoksesta saadaan rikoslain 2 luvun 2§:n 1 momentin estämättä tuomita vankeutta vähemmän kuin neljätoista päivää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991, ja se on voimassa vuoden 1991 loppuun.

Lain 14§:n 1 momenttia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyyn rikokseen.

Hallituksen esitys 310/90
Puolustusasiainvaliok. miet. 8/90
Suuren valiok. miet. 312/90

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.