360/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasavustuksen suuruuden määrittelemistä koskevien yleisten perusteiden vahvistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun sotilasavustuslain 4§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (658/68), päättänyt:

Sotilasavustukseen oikeutetulle asevelvollisen omaiselle annetaan kutakin perheenjäsentä kohden kuukausittain perusavustus ravintoon, puhtauteen ja käyttövaroihin. Se on määrältään yksinäiselle henkilölle paikkakunnalla maksettavan kansaneläkkeen pohjaosan ja täyden lisäosan suuruinen. Avustus suoritetaan porrastetusti henkilöiden lukumäärän mukaan. Perusavustus on ensimmäiselle perheenjäsenelle 100 %, toiselle 50 %, kolmannelle 30 % ja neljännelle sekä sitä useammalle 15 % edellä mainitusta määrästä.

Perusavustuksen lisäksi annetaan kussakin avustustapauksessa todelliset, enintään paikkakunnan käyvän vuokratason mukaiset ja kohtuullista asumistasoa vastaavat vuokramenot sekä lisäksi sähkö-, kaasu-, lämmitys- ja lämminvesimaksut samoin kuin vuokranvastike ja omakotitalon säännönmukaiset hoitomenot. Omasta asunnosta aiheutuneet kohtuullista asumistasoa vastaavat velkojen korot otetaan huomioon täysimääräisinä.

Perusavustuksen ja asumiskustannusten ohella voidaan sosiaalilautakunnan harkinnan mukaan myöntää eri hakemuksesta kullekin avustukseen oikeutetulle avustusta hänen henkilökohtaisia olosuhteitaan ja paikallisia oloja vastaaviin tarpeellisiin ja määrältään kohtuullisiin menoihin sikäli kuin niitä ei katsota perusavustukseen kuuluvaksi tai niitä ei kustanneta muun lain nojalla.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon palvelusaikana saadut tulot, lukuun ottamatta lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69) mukaista hoitotukea sekä lapsilisälain (541/48) mukaista lapsilisää. Veronpalautuksia ja kertaluonteisena suoritettavaa äitiysavustusta ei oteta tulona huomioon eikä varoina asevelvollisen ja hänen omaisensa olosuhteisiin nähden pienehköjä säästöjä.

Sotilasavustusta suoritetaan 1-4 pykälissä tarkoitettujen menojen ja tulojen välinen erotus, ellei hakijan varallisuudesta muuta johdu.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991 ja sillä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 29 päivänä joulukuuta 1982 tekemä päätös sotilasavustuksen suuruuden määrittelemistä koskevien yleisten perusteiden vahvistamisesta.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1991

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Vt.ylitarkastaja
Pekka Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.