352/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 4 a§, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (895/81),

muutetaan 23§, sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (612/78), sekä

lisätään lakiin siitä 23 päivänä joulukuuta 1976 annetulla lailla (1018/76) kumotun 30§:n tilalle uusi 30§ seuraavasti:

23§

Jos ennakonpidätys on jäänyt osaksi tai kokonaan toimittamatta tai jos ennakkoa on pidätetty liikaa, saa työnantaja virheen oikaisemiseksi korottaa tai alentaa saman kalenterivuoden myöhemmän palkanmaksun yhteydessä toimitettavaa pidätystä. Pidätystä ei palkansaajan suostumuksetta kuitenkaan saa korottaa enempää kuin kymmenellä prosentilla tällöin maksettavan palkan määrästä. Pidätystä ei saa alentaa silloin, kun ennakko voidaan siirtää toiseen valtioon sellaisen kansainvälisen sopimuksen nojalla, jonka tarkoituksena on välttää veron ennakon periminen useammassa kuin yhdessä valtiossa.

Rekisteröity työnantaja saa alentaa toimitettua pidätystä silloin, kun hän ei enää saman kalenterivuoden aikana suorita palkansaajalle palkkaa, jos pidätystodistukseen tehdyt merkinnät voidaan oikaista.

30§

Työnantaja, joka maksaessaan ulkomailla tehdystä työstä palkkaa Suomessa asuvalle henkilölle jättää ennakonpidätyksen toimittamatta Suomen sisäisen lainsäädännön tai kansainvälisen sopimuksen perusteella, on velvollinen antamaan lääninverovirastolle sellaisen ilmoituksen kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Asetuksella säädetään missä valtioissa tehtyyn työhön tätä säännöstä sovelletaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 281/90
Valtiovarainvaliok. miet. 97/90
Suuren valiok. miet. 301/90

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.