321/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan raskauden keskeyttämisestä 29 päivänä toukokuuta 1970 annetun asetuksen (359/70) 1§, 3§:n 1 momentti sekä 4, 5 ja 8-12§ seuraavasti:

Lupaa raskauden keskeyttämiseen on naisen itsensä, jollei hän mielisairauden, vajaamielisyyden tai häiriytyneen sieluntoimintansa vuoksi ole kykenemätön esittämään pätevää pyyntöä toimenpiteeseen, haettava joko lääkäriltä tai sosiaali- ja terveyshallitukselta.

Sosiaali- ja terveyshallitukselta on lupaa anottava omakätisesti allekirjoitetulla hakemuksella, jossa hakijan nimikirjoituksen on oltava kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.


Jollei hakemukseen ole liitetty 3§:ssä tarkoitettua selvitystä, on sosiaali- ja terveyshallituksen tarpeen vaatiessa velvoitettava hakija määrätyn ajan kuluessa se esittämään.

Jollei hakemukseen ole liitetty niiden henkilöiden kirjallista lausuntoa, joille raskauden keskeyttämisestä annetun lain 7§:n mukaan on varattava tähän tilaisuus, on sosiaali- ja terveyshallituksen, milloin siihen on syytä, annettava näille tilaisuus lausuntonsa antamiseen asiasta.

Mikäli sosiaali- ja terveyshallitus toteaa, ettei maan joissakin osissa ole pitkien välimatkojen, lääkäri- tai sairaalapulan taikka muun sellaisen syyn vuoksi katsottava olevan riittävästi lausunnonantajalääkäreitä tai keskeyttämissairaaloita, sen on määrättävä, että mainituilta alueilta saa, kunnes se toisin määrää, anoa suoraan siltä lupaa raskauden keskeyttämiseen.

Sosiaali- ja terveyshallituksen on hyväksymistään keskeyttämissairaaloista sekä 1 momentin mukaisesti määräämistään alueista ilmoitettava lääninhallituksille ja terveyskeskuksille sekä Väestöliitto r.y:lle. Samoin on ilmoitettava niistä raskaudenkeskeyttämisestä annetun lain 8§:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkäreistä, jotka sosiaali- ja terveyshallitus erikseen on määrännyt toimimaan lausunnonantajalääkäreinä, sekä myös niistä lääkäreistä, joilta sosiaali- ja terveyshallitus on tämän oikeuden poistanut.

Sosiaali- ja terveyshallituksen on annettava lausunnonantaja- ja suorittajalääkäreille ohjeita ja määräyksiä raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja tämän asetuksen mahdollisia tulkintavaikeuksia aiheuttavien säännösten soveltamisesta. Erityisesti sosiaali- ja terveyshallituksen on ohjattava sanottuja lääkäreitä yhdenmukaiseen käytäntöön keskeyttämisperusteiden tulkinnassa.

Suorittajalääkärin on kuukauden kuluessa raskauden keskeyttämisestä lähetettävä sosiaali- ja terveyshallitukselle ilmoitus suoritetusta toimenpiteestä. Kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat on sairaalan ylilääkärin vastuulla tarkoin säilytettävä sairaalan arkistossa. Jos raskauden keskeyttämiseen on ryhdytty raskauden keskeyttämisestä annetun lain 9§:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa, on mainitun ilmoituksen mukaan myös kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat samalla lähetettävä sosiaali- ja terveyshallitukselle.

10§

Sosiaali- ja terveyshallituksen on 8§:n mukaisesti antamiensa ohjeiden ja määräysten, 9§:n mukaisesti sille tehtyjen ilmoitusten sekä valitusten ja kantelujen perusteella valvottava, että lausunnonantaja- ja suorittajalääkärit pyrkivät noudattamaan tasapuolista ja yhdenmukaista käytäntöä, sekä, erityisen syyn ilmetessä, evättävä lääkäriltä oikeus lausunnon antamiseen raskauden keskeyttämistä koskevissa asioissa tai peruutettava hänelle antamansa määräys toimia lausunnonantajalääkärinä tai sairaalalle annettu hyväksyminen taikka tarvittaessa ryhdyttävä kurinpito- tai syytetoimenpiteisiin.

11§

Tässä asetuksessa mainittujen lomakkeiden kaavat vahvistaa sosiaali- ja terveyshallitus.

12§

Sosiaali- ja terveyshallitus johtaa ja valvoo yleistä syntyvyyden säännöstelyn ohjausta koskevaa valistustoimintaa raskauden keskeyttämisiä ennalta ehkäisevänä ja erityisesti laittomia raskauden keskeyttämisiä vähentävänä toimenpiteenä sekä siinä erityisesti sitä, että kansalaisille annetaan julkaisu- ja muun tiedotustoiminnan välityksellä tietoja raskauden ehkäisystä.

Erityisiä toimenpiteitä sosiaali- ja terveyshallitus [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1991), alkuperäinen sanamuoto kuului: lääkintöhallitus ] voi uskoa sopivaksi katsomansa yhteisön hoidettavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.