319/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Asetus steriloimisasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 24 päivänä toukokuuta 1985 annetun steriloimisasetuksen (427/85) 1§, 2§:n 1 momentti sekä 5, 7 ja 9§ seuraavasti:

Steriloimislupaa on asianomaisen henkilön itsensä haettava:

1) steriloimislain 1§:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lain 8§:ssä mainitulta steriloimisen suorittavalta lääkäriltä;

2) steriloimislain 1§:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jommalta kummalta lain 4§:n 2 momentissa mainitulta lääkäriltä; sekä

3) steriloimislain 1§:n 5 ja 6 kohdassa ja 4§:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sosiaali- ja terveyshallitukselta.

Steriloimislupaa on holhoojan, huoltajan tai uskotun miehen haettava steriloimislain 2§:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sosiaali- ja terveyshallitukselta.

Sosiaali- ja terveyshallitukselta lupaa on haettava omakätisesti allekirjoitetulla, vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laaditulla hakemuksella, jossa hakijan nimikirjoituksen on oltava kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.


Jollei steriloimista koskevaan hakemukseen ole liitetty 2§:ssä tarkoitettua selvitystä, sosiaali- ja terveyshallituksen on tarpeen vaatiessa velvoitettava hakija määrätyn ajan kuluessa esittämään puuttuva selvitys.

Lääkärin, joka steriloimislain nojalla on suorittanut steriloimisen, on kuukauden kuluessa sen jälkeen ilmoitettava vahvistetun kaavan mukaisella lomakkeella toimenpiteestä sosiaali- ja terveyshallitukselle.

Steriloimislain 4§:n 2 momentissa mainittu, vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu päätös on kummankin lääkärin allekirjoitettava, ja 1 momentissa tarkoitetun lääkärin on lähetettävä se toimenpidettä koskevan ilmoituksen ohella kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta sosiaali- ja terveyshallitukselle.

Milloin lääkäri on steriloimislain 6§:ssä edellytetyssä tapauksessa suorittanut steriloimisen, on niin ikään vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu kertomus asiasta lähetettävä sosiaali- ja terveyshallitukselle kuukauden kuluessa toimenpiteeseen ryhtymisestä.

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarkemmat ohjeet tämän asetuksen säännösten soveltamisesta ja steriloimista koskevien asioiden käsittelystä.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat vahvistaa sosiaali- ja terveyshallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.