300/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Yksityismetsäasetus

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 15 päivänä syyskuuta 1967 annetun yksityismetsälain (412/67) 22§:n nojalla:

Metsän uudistamishakkuun edellytykset

Milloin maanomistaja tai hakkuuoikeuden omistaja aikoo suorittaa metsän uudistamista tarkoittavan hakkuun yksityismetsälain >2§:n 2 momentissa tarkoitetun tilakohtaisen metsätaloussuunnitelman perusteella, on hakkuuilmoitukseen liitettävä maanomistajan ilmoittamat tiedot metsätaloussuunnitelman laatijasta ja laatimisvuodesta, uudistettavan metsän uudistamistavasta ja ajasta, johon mennessä metsän uudistamisen edellyttämät työt on tarkoitus saattaa loppuun.

Mikäli 1 momentissa tarkoitettu metsätaloussuunnitelma ei ole metsälautakunnan laatima tai aikaisemmin tarkastama, on se toimitettava hakkuuilmoituksen yhteydessä metsälautakunnalle kyseessä olevan hakkuun osalta tarkastettavaksi.

Metsän uudistamishakkuun perusteena olevan metsätaloussuunnitelman laatimisesta ei ole saanut hakkuuilmoituksen toimittamisajankohtana kulua enempää kuin 10 vuotta kuitenkin niin, että 1 momentissa tarkoitettu hakkuuilmoitus voi perustua vain vuoden 1986 jälkeen laadittuun metsätaloussuunnitelmaan.

Metsän uudistamisen ei katsota tapahtuvan metsätaloussuunnitelman perusteella, mikäli siinä olevasta uudistamisehdotuksesta on tarkoitus poiketa siten, että uudistusalan valmistamistapa muuttuu olennaisesti tai istutus muuttuu kylvöksi taikka viljely muuttuu luontaiseksi uudistamiseksi. Maanomistajan on tällöin esitettävä metsälautakunnalle yksityismetsälain 2§:n 2 momentissa tarkoitettu erillinen hakkuu- ja uudistamissuunnitelma ennen hakkuun aloittamista.

Maanomistajan esittäessä metsälautakunnan hyväksyttäväksi yksityismetsälain 2§:n 2 momentissa tarkoitetun hakkuu- ja uudistamissuunnitelman, on suunnitelmassa mainittava hakkuualueen sijainti ja suuruus, hakattavat puutavaramäärät, uudistettavan metsän kasvupaikan laatu ja puuston kehitysvaihe, metsän uudistamistapa ja uudistamisen edellyttämät työt sekä aika, johon mennessä metsän uudistamisen edellyttämät työt on tarkoitus saattaa loppuun.

Hakkuu- ja uudistamissuunnitelma on toimitettava metsälautakunnan hyväksyttäväksi kahtena kappaleena.

Jos maanomistaja haluaa muuttaa hyväksyttyä hakkuu- ja uudistamissuunnitelmaa, tulee hänen esittää muutosehdotuksensa metsälautakunnalle.

Metsälautakunnan valvonta

Metsälautakunnan tehtävänä on valvoa, että hakkuuilmoituksen tai hyväksytyn hakkuu- ja uudistamissuunnitelman mukaan tehdystä hakkuusta aiheutuvat metsän uudistamistyöt tulevat tehdyiksi ilmoitettuna tai hyväksyttynä aikana kuitenkin viimeistään viidentenä vuotena hakkuun aloittamisesta.

Metsän uudistamisen laiminlyönnin korjaaminen

Niihin toimenpiteisiin, joihin yksityismetsälain 4§:n 1 momentin mukaan on tarvittaessa ryhdyttävä, kuuluvat muun muassa uudistettavan alueen valmistaminen, kylväminen tai istuttaminen sekä alueelle nousseen taimikon hoito.

Milloin metsälautakunta antaa yksityismetsälain 6§:n nojalla metsän kunnostamista sekä uuden kasvun aikaansaamista ja turvaamista tarkoittavat työt maanomistajan suoritettaviksi, on lautakunnan tehtävä siitä maanomistajan kanssa kirjallinen sopimus. Siinä on määrättävä, miten ja minkä ajan kuluessa työt on tehtävä.

Metsälautakunnan tulee valvoa, että 1 momentissa tarkoitetut työt tehdään sopimuksen mukaisesti. Jollei maanomistaja noudata sopimusta, on metsälautakunnan asianomaista kuultuaan päätöksellään todettava sopimus rauenneeksi ja huolehdittava töiden teettämisestä.

Metsän rauhoittaminen

Yksityismetsälain 9§:ssä tarkoitettu katselmuspöytäkirja on toimitettava metsälautakunnalle. Milloin pöytäkirjasta käy ilmi seikkoja, jotka voivat antaa aiheen metsän väliaikaiseen rauhoittamiseen, tulee metsälautakunnan käsitellä asia kiireellisenä.

Kun metsälautakunta on väliaikaisesti rauhoittanut metsän ja rauhoitus käsittää alueita, joilla hakkuuta ei ole syytä kokonaan kieltää, määrätköön lautakunta, miten hakkuuta näillä alueilla saadaan suorittaa.

Milloin yksityismetsälain 10§:ssä mainittua rauhoitussopimusta ei ole saatu aikaan, metsälautakunnan asiana on haasteen hakeminen ja asian ajaminen tuomioistuimessa.

Yksityismetsälain 12§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa metsälautakunnan on rikkomuksesta tiedon saatuaan annettava viipymättä viralliselle syyttäjälle syytteen nostamista varten tarpeelliset tiedot. Mikäli samalla on tarpeen vaatia toimenpiteitä metsän kunnostamiseksi tai uuden kasvun aikaansaamiseksi ja turvaamiseksi, on ilmoitukseen liitettävä metsälautakunnan vaatimus toimenpiteistä ja arvio niiden kustannuksista.

Yksityismetsälain 17§:ssä tarkoitetut varat on metsälautakunnan talletettava sopivaksi katsomaansa rahalaitokseen ja ne on hoidettava erillään metsälautakunnan muista varoista. Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yksityismetsälain 17§:n 1 momentissa tarkoitettu metsän kunnostaminen tai uuden kasvun aikaansaaminen ja turvaaminen on tullut suoritetuksi kuitenkin viimeistään sanotun ajan kuluttua varojen käyttämistä koskevan määräajan päättymisestä, tulee metsälautakunnan tehdä maa- ja metsätalousministeriölle ja maanomistajalle tilitys varojen ja niiden korkojen käyttämisestä.

Muita säännöksiä
10§

Yksityismetsälain 7§:n 1 momentissa mainittu hakkuuilmoitus katsotaan metsälautakunnalle toimitetuksi, kun se on saapunut lautakunnan toimipaikkaan tai kun hakkuuilmoitus tai vastaavat tiedot on toimitettu metsälautakunnan toimihenkilölle. Metsälautakunnan tulee huolehtia siitä, että maanomistajien ja hakkuuoikeuden omistajien saatavissa on maksutta lomakkeita hakkuuilmoituksen tekemistä varten.

11§

Poliisiviranomaisen tulee antaa metsälautakunnalle virka-apua yksityismetsälain täytäntöönpanoa ja sen noudattamisen valvontaa koskevissa asioissa.

12§

Metsäkeskuksen ja metsälautakunnan valtuuttamalla henkilöllä on oikeus yksityismetsälain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asioita varten jäljentää maanmittaushallinnossa säilytettäviä karttoja ja asiakirjoja.

13§

Metsälautakunnalle suoritetaan, milloin se antaa yksityismetsälain 19§:n 2 momentissa tarkoitetun otteen, jäljennöksen tai todistuksen, maksu, jonka suuruus on arkin ensimmäiseltä lehdeltä 3 markkaa ja kultakin seuraavalta arkin lehdeltä 2,50 markkaa. Muutoin on maksuista soveltuvin osin voimassa, mitä toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkioista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetussa asetuksessa (807/42) on säädetty.

14§

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

15§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan 8 päivänä joulukuuta 1967 annettu yksityismetsäasetus (537/67).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.