299/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Asetus metsäkeskuksista ja metsälautakunnista

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään metsäkeskuksista ja metsälautakunnista 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (265/91) 6, 10 ja 15§:n nojalla:

Tehtävät

Metsäkeskuksen tehtävänä on:

1) seurata metsätalouden kehitystä, tehdä yksityismetsätaloutta koskevia aloitteita ja esityksiä sekä edistää metsäalan yhteistoimintaa;

2) ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yksityismetsien tuoton kohottamiseksi ja metsäluonnon hoitamiseksi;

3) hoitaa metsänparannuslaissa (140/87) sille annetut tehtävät;

4) ohjata metsälautakuntien toimintaa sekä valvoa metsälautakuntia maa- ja metsätalousministeriön ohjauksen mukaan;

5) edistää yksityismetsätalouden suunnittelua;

6) huolehtia metsälautakuntien toimihenkilöiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta ja metsänomistajien neuvonnan suunnittelusta ja ohjauksesta sekä suorittaa yksityismetsätaloutta edistävää julkaisu- ja tiedotustoimintaa; sekä

7) suorittaa muut tehtävät, jotka on säädetty sen tehtäväksi tai jotka maa- ja metsätalousministeriö sille antaa.

Metsälautakunnan tehtävänä on:

1) seurata toimintapiirinsä yksityismetsätalouden kehitystä, tehdä sitä koskevia aloitteita ja esityksiä sekä edistää metsäalan yhteistoimintaa;

2) valvoa yksityismetsälain (412/67) noudattamista;

3) suorittaa yksityismetsätaloutta koskevaa suunnittelua;

4) suorittaa metsänparannuslaissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa (558/50) sille annetut tehtävät;

5) suorittaa yksityismetsätaloutta edistävää koulutus-, neuvonta- ja tiedotustoimintaa;

6) antaa maanomistajille tarvittaessa ammattiapua yksityismetsätalouden piiriin kuuluvissa tehtävissä; sekä

7) suorittaa muut tehtävät, jotka on säädetty sen tehtäväksi tai jotka maa- ja metsätalousministeriö sille antaa.

Metsäkeskukset

Metsäkeskuksen toimiston sijaintipaikkakunnan määrää maa- ja metsätalousministeriö.

Metsäkeskuksessa on johtaja ja apulaisjohtaja sekä muita toimihenkilöitä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Kelpoisuusvaatimuksena metsäkeskuksen johtajan toimeen on sellainen maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista annetussa asetuksessa (529/78) tarkoitettu maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto, jonka suorittaneelle myönnetään metsänhoitajan arvo, sekä hyvä perehtyneisyys metsätalouteen ja hallinnon tuntemusta.

Lisäksi vaaditaan, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut, että hänellä on sellainen taito ja kyky, jota toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Muiden toimihenkilöiden kelpoisuusvaatimukset määrätään työjärjestyksessä.

Johtajan valitsee toimeen ja siitä vapauttaa johtokunta. Päätös on alistettava maa- ja metsätalousministeriön vahvistettavaksi.

Muun toimihenkilön, jonka kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, ottaa toimeen johtokunta tai johtaja sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Muut toimihenkilöt ottaa johtaja.

Eron metsäkeskuksen toimesta myöntää se, joka on toimen täyttänyt.

Johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää metsäkeskuksen toimintaa sekä vastata siitä, että metsäkeskus toimii tehokkaasti ja taloudellisesti.

Metsäkeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, johtaja tai muu toimihenkilö sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset metsäkeskuksen organisaatiosta, toimihenkilöiden tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta ja metsäkeskuksen toiminnan muusta järjestelystä.

Työjärjestyksen vahvistaa metsäkeskuksen johtokunta.

10§

Haasteen ja muun tiedoksiannon katsotaan tulleen metsäkeskuksen tietoon, kun se on annettu tiedoksi johtajalle tai apulaisjohtajalle.

Metsälautakunnat
11§

Metsälautakunnassa on johtaja ja muita toimihenkilöitä sen mukaan kuin metsälautakunnan työjärjestyksessä määrätään.

12§

Kelpoisuusvaatimuksena johtajan toimeen on sellainen maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista annetussa asetuksessa tarkoitettu maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto, jonka suorittaneelle myönnetään metsänhoitajan arvo, sekä hyvä perehtyneisyys käytännön metsätalouteen ja hallinnon tuntemusta.

Lisäksi vaaditaan, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut, että hänellä on sellainen taito ja kyky, jota toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Muiden toimihenkilöiden kelpoisuusvaatimukset määrätään työjärjestyksessä.

13§

Johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää metsälautakunnan toimintaa sekä vastata siitä, että lautakunta toimii tehokkaasti ja taloudellisesti.

14§

Johtajan valitsee toimeen ja siitä vapauttaa johtokunta. Päätös on alistettava metsäkeskuksen vahvistettavaksi.

Muun toimihenkilön, jonka kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, ottaa toimeen johtokunta tai johtaja sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Muut toimihenkilöt ottaa johtaja.

Eron metsälautakunnan toimesta myöntää se, joka on toimen täyttänyt.

15§

Metsälautakunnalle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, johtaja tai muu toimihenkilö sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

16§

Työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset metsälautakunnan organisaatiosta, toimihenkilöiden tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta ja metsälautakunnan toiminnan muusta järjestelystä.

Työjärjestyksen vahvistaa metsälautakunnan johtokunta metsäkeskuksen antamia ohjeita noudattaen.

17§

Metsälautakunnan toimiston sijoituspaikkakunnan määrää maa- ja metsätalousministeriö.

18§

Haasteen tai muun tiedonannon katsotaan tulleen metsälautakunnan tietoon, kun se on annettu tiedoksi johtajalle tai hänen sijaiselleen.

Johtokunnat
19§

Metsäkeskuksen ja metsälautakunnan johtokunnan jäsenellä tulee olla kokemusta metsätaloudesta ja metsälautakunnan johtokunnan jäsenellä lisäksi paikallisolojen tuntemusta. Johtokunnan jäseneksi ei saa määrätä henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 63 vuotta.

Metsäkeskus antaa tarkemmat ohjeet metsäkeskuksista ja metsälautakunnista annetun lain 5§:n 1 momentissa tarkoitetusta metsänhoitoyhdistysten edustajien kokouksesta.

20§

Johtokunnan jäsenen ja varajäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta. Milloin jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, maa- ja metsätalousministeriö määrää uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron johtokunnan jäsenelle ja varajäsenelle myöntää pyynnöstä johtokunta.

21§

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Talous
22§

Valtion tulo- ja menoarvion laadintaa varten tulee metsäkeskusten toimittaa itseään ja asianomaisia metsälautakuntia koskevat ehdotukset perusteluineen maa- ja metsätalousministeriölle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Metsäkeskusten ja metsälautakuntien toiminta- ja taloussuunnittelun tuloksena metsäkeskukset laativat useamman vuoden kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman, jonka ne toimittavat maa- ja metsätalousministeriölle sen antamien ohjeiden mukaisesti.

23§

Kun valtion tulo- ja menoarvioesitys on annettu eduskunnalle, metsäkeskusten tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle metsäkeskuksen ja asianomaisten metsälautakuntien seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat talousarvioineen valtionapujen myöntämistä varten ministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Valtion tulo- ja menoarvion tultua vahvistetuksi maa- ja metsätalousministeriö päättää valtionapujen myöntämisestä metsäkeskuksille ja metsälautakunnille. Valtionapujen ennakot maksetaan kuukausittain.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa metsäkeskuksille ja metsälautakunnille tarvittaessa määräyksiä ja ohjeita valtionapujen käytöstä ja tilinpidosta.

24§

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa, saatuaan metsäkeskusten ja metsälautakuntien tilinpäätökset, myönnettävän valtionavun lopullisen määrän.

Metsälautakunnat toimittavat tilinpäätöksensä metsäkeskukselle, joka lähettää tilinpäätökset maa- ja metsätalousministeriölle lausunnollaan varustettuna.

25§

Maa- ja metsätalousministeriön metsälautakunnille tilitystä vastaan asettamat varat on hoidettava erillään metsälautakunnan muista varoista, ja ne on pidettävä metsälautakunnan käytettävissä olevalla valtion postisiirtotilillä. Varoja saadaan nostaa tililtä vain sitä mukaa kuin niitä käytetään tarkoitukseensa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen varojen hoidossa ja tilittämisessä on noudatettava, mitä valtion tulo- ja menoarviosta annetussa asetuksessa (424/88) tilintekijästä säädetään, kuitenkin niin, että maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä edellä mainitun asetuksen 57§:n 2 momentissa tarkoitettujen tositteiden ja postisiirtotiliotteiden liittämisestä metsälautakunnan maa- ja metsätalousministeriölle toimittamaan tilitykseen.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään metsälautakunnista, koskee myös metsäkeskuksia.

26§

Metsäkeskuksen ja metsälautakunnan henkilökunnan palkkaus- ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sen mukaan kuin yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslaissa (238/79) säädetään.

27§

Maa- ja metsätalousministeriön tulee ennen tilintarkastajien määräämistä pyytää edustavimman metsänomistajajärjestön ehdotus toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä osalta.

Valvontatilintarkastajan on ainakin kahdesti vuodessa tarkastettava kirjanpito ja varojen hoito sekä annettava tarkastuskertomus vuositilintarkastajille ennen tilintarkastusta. Milloin tarkastuksessa ilmenee jotain muistutettavaa, valvontatilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava siitä johtokunnalle ja vuositilintarkastajalle.

Katselmustoimikunta
28§

Metsälautakunta määrää katselmustoimikuntaan palveluksessaan olevan toimihenkilön ja hänelle tarpeellisen määrän varajäseniä. Katselmustoimikunnan puheenjohtajan sekä jäsenen, joka on metsälautakunnan toimihenkilö tai metsänomistajan edustaja, toimikausi on neljä vuotta.

Katselmustoimikunnan puheenjohtajalla ja jäsenellä tulee olla perehtyneisyyttä yksityismetsätalouteen ja lisäksi puheenjohtajalla metsäalan lainsäädännön tuntemusta. Katselmustoimikunnan jäseneksi ei saa määrätä tai valita henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 63 vuotta.

Pyyntö katselmuksen suorittamisesta on tehtävä asianomaiselle metsälautakunnalle, joka ilmoittaa asian edelleen katselmustoimikunnan puheenjohtajalle. Katselmustoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Erinäiset säännökset
29§

Maa- ja metsätalousministeriö määrää metsäkeskuksen esityksestä metsäkeskuksen ja metsälautakunnan johtokunnan sekä katselmustoimikunnan jäsenten palkkiot sekä tilintarkastajien palkkioiden perusteet. Metsäkeskuksen ja metsälautakunnan johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille sekä katselmustoimikunnan jäsenille suoritetaan päivärahaa ja matkakustannusten korvausta samojen perusteiden mukaan kuin metsäkeskuksen ja metsälautakunnan toimihenkilöille.

30§

Metsäkeskuksen ja metsälautakunnan toimihenkilö ei saa harjoittaa sellaista toimintaa tai ottaa suoritettavakseen sellaista tehtävää, joka saattaa olla ristiriidassa hänen toimihenkilöasemansa kanssa. Toimihenkilö ei myöskään saa luvatta ottaa sellaista sivutointa, josta hänellä on oikeus kieltäytyä. Sivutoimiluvan antaa metsäkeskuksen johtajalle maa- ja metsätalousministeriö sekä muulle toimihenkilölle asianomainen metsäkeskus tai metsälautakunta.

31§

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa maa- ja metsätalousministeriö.

Voimaantulosäännökset
32§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annettu asetus (389/87).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

33§

Ensimmäistä kertaa asetettavien metsäkeskusten ja metsälautakuntien johtokuntien jäsenten toimikausi päättyy vuoden 1994 lopussa.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNOKOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.