286/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Asetus vartioimisliikeasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 9 päivänä syyskuuta 1983 annetun vartioimisliikeasetuksen (743/83) 2§:n 3 momentti, 7§, 10§:n 3 momentti, 17§:n 2 momentti, 18§:n 1 ja 3 momentti, 25§:n 1 momentti ja 27§:n 1 momentti sekä

lisätään asetuksen 8§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 11§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 13§:n 1 momenttiin uusi 1 a-kohta sekä 29§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Luvat

Vartioimisliikelupa myönnetään toistaiseksi.

Vartioimisliiketoiminnan jatkaminen

Luvansaajan konkurssi- tai kuolinpesällä on oikeus jatkaa vartioimisliiketoimintaa pesän loppuselvittelyä varten enintään yhden vuoden ajan luvansaajan konkurssin alkamisesta tai kuolinpäivästä.

Vastaava hoitaja

Vastaavan hoitajan erotessa tai muutoin lakatessa tointaan hoitamasta on hakemus uuden vastaavan hoitajan hyväksymisestä tehtävä lääninhallitukselle yhden kuukauden kuluessa hänen tehtävänsä päättymisestä.


10§
Vartija

Henkilö, joka ei ole saanut vartijan peruskoulutusta, voidaan kuitenkin hyväksyä vartijaksi määräajaksi, enintään neljäksi kuukaudeksi (väliaikainen vartija). Vartioimisliikkeellä saa olla palveluksessaan yksi väliaikainen vartija jokaista alkavaa kolmea vartijan peruskoulutuksen saanutta vartijaa kohti.

11§
Vartijaksi hyväksyminen

Vartioimisliikkeellä ja muulla vartijan peruskoulutuksen järjestäjällä on oikeus saada poliisilta lausunto henkilön sopivuudesta vartijan tehtäviin tämän hakeutuessa koulutukseen.


13§
Toimeksiantosopimus

Toimeksiannosta on ennen sen edellyttämiin tehtäviin ryhtymistä laadittava kaksin kappalein sopimus, johon on merkittävä:


1 a)vartiointialueet;


17§
Vartijan asu

Myymälätarkkailussa, henkilön koskemattomuutta suojatessaan ja arvokuljetusten turvaamistehtävissä vartija saa käyttää myös muuta virkapuvusta selvästi erottuvaa asua ilman 1 momentissa tarkoitettua merkkiä.

18§
Tapahtumailmoitus

Vartijan toimenpiteisiin johtaneista tapahtumista vartiointialueella on laadittava heti kirjallinen selvitys (tapahtumailmoitus), josta ilmenevät vartijan havainnot ja toimenpiteet.


Toimeksiantajalla on oikeus saada jäljennös vartiointialuetta tai -kohdetta koskevasta tapahtumailmoituksesta.

25§
Luvan peruuttaminen ja varoitus

Lääninhallituksen on peruutettava antamansa vartioimisliikelupa, jos vartioimisliiketoiminta on lopetettu tai luvansaaja ei täytä 3§:ssä säädettyjä vaatimuksia. Luvansaajan varallisuusaseman heikkenemisestä huolimatta lupa voidaan kuitenkin jättää peruuttamatta, jos toiminnan jatkamiseen on 7§:ssä tarkoitetut perusteet.


27§
Salassapitovelvollisuus

Joka tässä asetuksessa säädettyjä tehtäviä suorittaessaan on saanut tietoja vartiointitoimeksiannon osapuolten turvallisuusjärjestelyistä, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista asioista, ei saa luvattomasti ilmaista niitä.


29§
Tarkemmat määräykset

Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä vartijan asekoulutuksesta ja muusta koulutuksesta, vartijan asusta ja sen käyttämisestä sekä vartiointitehtävissä käytettävän koiran kelpoisuuden toteamiseen liittyvästä menettelystä ja koiran käytöstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.