259/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan opetusministeriöstä 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun asetuksen (136/90) 36§:n 1 momentin 2 ja 4 kohta,

muutetaan 1§:n 2 momentti, 2§, 3§:n 2 momentti, 7§:n edellä oleva väliotsikko, 7§:n 1 momentin 2 ja 5 kohta ja 2 momentin johdantolause, 9§:n 2 momentti, 12§, 14§:n 1 momentin 4, 7 ja 10 kohta, 15§, 17§:n 2 momentti, 18§:n 2 momentti, 19§:n 1 momentti, 23 ja 24§, 33§:n 2 momentti, 34§:n 3 momentti, 35§, 38§, 39§:n johdantolause ja 3 ja 4 kohta sekä 40§, sekä

lisätään 39§:ään uusi 5 kohta, seuraavasti:

Ministeriön organisaatio

Lisäksi ministeriössä on hallintoyksikkö, taloushallintoyksikkö, suunnittelusihteeristö, kansainvälisten asiain osasto sekä niihin ja 1 momentissa mainittuihin osastoihin sijoittamattomia virkamiehiä.

Ministeriön osastot, hallintoyksikkö ja taloushallintoyksikkö voidaan jakaa alayksiköiksi siten kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään. Samoin voidaan osastoihin, hallintoyksikköön, taloushallintoyksikköön ja suunnittelusihteeristöön sijoittamattomista virkamiehistä muodostaa yksiköitä.

Kouluosasto

Lisäksi osastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) opetushallitusta;

2) lääninhallitusten kouluosastoja; sekä

3) valtion audiovisuaalista keskusta.

Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:


2) palvelussuhdeasioiden ja rakennus-, toimitila- ja kiinteistöasioiden yhteensovittamista;


5) muita asioita siltä osin kuin ne eivät kuulu jollekin osastolle tai taloushallintoyksikölle.

Lisäksi hallintoyksikölle kuuluvat asiat, jotka koskevat:


Kansainvälisten asiain osasto

Lisäksi osastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) Neuvostoliittoinstituuttia; sekä

2) kansainvälisen henkilövaihdon keskusta.

Hallinnonalan virastot ja laitokset
12§

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat:

1) opetushallitus;

2) valtion audiovisuaalinen keskus;

3) yliopistot ja korkeakoulut;

4) kuvataideakatemia;

5) Suomen Akatemia;

6) rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos;

7) kotimaisten kielten tutkimuskeskus;

8) valtionarkisto ja maakunta-arkistot;

9) Varastokirjasto;

10) taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja läänien taidetoimikunnat;

11) näkövammaisten kirjasto;

12) museovirasto;

13) valtion taidemuseo;

14) Suomenlinnan hoitokunta;

15) Suomen elokuva-arkisto;

16) valtion elokuvatarkastamo ja elokuvalautakunta;

17) lääninhallitukset hoitaessaan opetusministeriön hallinnonalan tehtäviä;

18) tuomiokapitulit;

19) ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus;

20) valtion opintotukikeskus;

21) Neuvostoliittoinstituutti; sekä

22) kansainvälisen henkilövaihdon keskus.

14§

Kelpoisuusvaatimuksena on:


4) hallintojohtajalla korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;


7) toimistopäälliköllä, opetusneuvoksella, korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, rakennusneuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;


10) yli-insinöörillä, yliarkkitehdillä ja toimistoinsinöörillä korkeakoulussa suoritettu diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto;


15§

Kouluosaston sekä korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäälliköllä on ylijohtajan ja kouluosaston apulaisosastopäälliköillä opetusasiainneuvoksen arvonimi.

17§

Hallintojohtaja nimittää muut vakinaiset virkamiehet sekä ottaa muut tilapäiset virkamiehet ja muun työsopimussuhteisen henkilöstön ja vahvistaa heidän palkkauksensa.

18§

Kansliapäällikkö määrää 14§:n 1 momentin 7-12 kohdassa mainittujen virkojen hakuajan pituuden. Muiden virkojen hakuajan pituuden määrää hallintojohtaja.

19§

Virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tätä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteessa olevalle myöntää työjärjestyksessä määrätty hallintoyksikön virkamies.


23§

Valtion virkamieslain (755/86) 24§:ssä tarkoitettua sivutointa koskevista asioista päättää kansliapäällikkö. Edellä 17§:n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön osalta niistä päättää kuitenkin hallintojohtaja.

24§

Hallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat palkkauksen maksamista ministeriön henkilöstölle opintoja tai tuomioistuinharjoittelua varten.

33§

Lisäksi kansliapäällikkö ratkaisee ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) sisäistä budjettia ja ministeriön yhteiseen käyttöön osoitettuja määrärahoja ja niiden jakamista osastojen ja yksiköiden käytettäväksi;

2) virkamatkoja koskevien määräysten antamista työjärjestyksessä määrätylle henkilökunnalle; sekä

3) muuta ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muuten tärkeä.

34§

Osaston päällikön ohella 1 momentin 1 ja 3-9 kohdassa ja 2 momentissa mainittuja asioita ratkaisevat, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, osaston 14§:n 1 momentin 6-11 kohdassa mainitut virkamiehet. Lisäksi alayksikön päällikkö ratkaisee, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, alayksikön käytettäväksi asetettujen määrärahojen käyttämistä koskevat asiat.

35§

Hallintojohtaja ratkaisee yksikössään 34§:ssä mainitut asiat. Hallintojohtajan ohella mainittuja asioita ratkaisevat, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, yksikön 14§:n 1 momentin 7-11 kohdassa mainitut virkamiehet.

Talousjohtaja ja suunnittelupäällikkö ratkaisevat yksikössään 34§:n 1 momentin 1-3 ja 9 kohdassa mainitut asiat. Heidän ohellaan mainittuja asioita ratkaisevat, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, yksikön 14§:n 1 momentin 11 kohdassa mainitut virkamiehet.

38§

Hallintojohtaja ratkaisee 34§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi;

2) ministeriön yleisiin kulutusmenoihin sekä kaluston ja laitteiden hankintaan osoitettujen jakamattomien määrärahojen käyttämistä;

3) valtion virkamieslain (755/86) 30§:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen tekemistä; sekä

4) ministeriön kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista.

39§

Hallintoyksikön 14§:n 1 momentin 7-11 kohdassa mainitut virkamiehet ratkaisevat, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, asiat, jotka koskevat:


3) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia sekä ministeriössä tarpeellisten lomakkeiden ja muiden asiakirjojen kaavojen vahvistamista;

4) sairausvakuutuslaista (364/63) ministeriölle aiheutuvia tehtäviä; sekä

5) valtion rakennusmaan hallinnosta annetun asetuksen 4§:ssä tarkoitettua valtion puhevallan käyttöä maanomistajana.

40§

Hallintoyksikön hallitussihteerit ratkaisevat ilman esittelyä asiat, jotka koskevat uskonnollisten yhdyskuntain rekisteriin tehtävää merkintää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.