228/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki tullilaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Tullitoimintaa varten on valtiovarainministeriön alainen tullilaitos, jossa on tullihallitus sekä sen alaisina tullilaboratorio ja tullipiirejä.

Tullilaitos vastaa maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta ja muista tullitoimenpiteistä sekä tulli- ja valmisteverotuksesta sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään.

Laitos huolehtii toimialaansa liittyvästä tilastoinnista ja muusta ulkomaankaupan palvelutoiminnasta sekä suorittaa muut laitokselle soveltuvat tehtävät, jotka sille asetuksella tai valtioneuvoston päätöksellä annetaan.

Valtiovarainministeriö voi asettaa laitokselle erityisiä tulos- ja kehittämistavoitteita sekä antaa sille selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtäviä.

Tullihallituksessa on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

Tullihallituksen käsiteltäviksi säädetyt valitusasiat ja ennakkotietoa koskevat hakemukset ratkaisee tullihallituksessa oleva tullilautakunta.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii tullilaitoksen pääjohtaja. Muut neljä jäsentä määrää valtioneuvosto tullihallituksen virkamiehistä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Heidän oikeudestaan pysyä tehtävässään on muutoin voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista on säädetty. Vähintään kolmen jäsenen tulee olla tuomarinvirkaan oikeuttavan tutkinnon suorittaneita.

Asioiden käsittelystä lautakunnassa on voimassa, mitä laillisesta oikeudenkäyntijärjestyksestä on säädetty.

Tullihallituksen yhteydessä on tulliasiain neuvottelukunta. Sen tehtävänä on antaa valtiovarainministeriön pyynnöstä lausuntoja sekä tehdä esityksiä tulliverolakeihin tehtävistä muutoksista ja tullipolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä sekä seurata ja valmistavasti käsitellä markkinahäiriö- ja polkumyyntiasioita.

Neuvottelukunnan asettamisesta ja kokoonpanosta säädetään asetuksella.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tällä lailla kumotaan tullihallinnosta 8 päivänä maaliskuuta 1974 annettu laki (213/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten estämättä tulliverolain (575/78) 27§:n nojalla asetettu tulliasiain neuvottelukunta voi toimia tämän lain 5§:ssä tarkoitettuna neuvottelukuntana nykyisen toimikautensa loppuun.

Hallituksen esitys 268/90
Valtiovarainvaliok. miet. 74/90
Suuren valiok. miet. 235/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.