211/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991

Laki alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 38 ja 98§,

sellaisina kuin ne ovat, 38§ osittain muutettuna 15 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla (1125/89) ja 98§ 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1277/87), sekä

muutetaan 69, 72, 73 ja 75§, 77§:n 1 momentti, 80§ ja 106§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 69§ 19 päivänä marraskuuta 1982 annetussa laissa (829/82), 72§ 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (678/76), 73§ edellä mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa, 75§ osittain muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla (971/80) sekä 77§:n 1 momentti 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (714/76), seuraavasti:

69§

Sosiaali- ja terveysministeriön asiana on, huomioon ottaen kuitenkin mitä 71§:ssä säädetään, valvoa, että tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja lisäksi, että alkoholiyhtiö ja lääninhallitukset suorittavat kukin toimialallaan niille tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan kuuluvat valvonta- ja muut tehtävät.

72§

Alkoholiyhtiön hallintoneuvoston antamat alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun hoitoa ja valvontaa koskevat sekä 11§:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitetut mainontaa koskevat samoin kuin 70§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua valvontaa koskevat määräykset ja ohjeet on toimitettava tiedoksi sosiaali-ja terveysministeriölle sekä alkoholijuomien vähittäismyynnin, anniskelun, mainonnan sekä mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa koskevan kiellon osalta myös lääninhallituksille.

73§

Lääninhallituksen tehtävänä on valvoa, että tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä asetettuja ehtoja noudatetaan läänin alueella.

75§

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa yleiset ohjeet 73§:ssä tarkoitetun valvonnan suorittamisesta.

77§

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä lääninhallituksen asianomaisella virkamiehellä on oikeus päästä tarkastamaan tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tarkoitettua tehdasta ja muuta valmistuspaikkaa ja työpaikkaa, laitosta ja myyntipaikkaa sekä niiden varastoja, kirjanpitoa, kirjeenvaihtoa, luetteloita ja muita valvonnassa tarvittavia asiakirjoja. Sama oikeus on alkoholiyhtiön asettamalla ja 70§:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymällä yhtiön tarkastajalla, sekä olutta valmistavan tehtaan osalta tullilaitoksen asianomaisella virkamiehellä.


80§

Sosiaali- ja terveysministeriön ja lääninhallituksen asianomaisella virkamiehellä sekä alkoholiyhtiöllä on oikeus saada viranomaisilta virka-apua sekä tarpeellisia tietoja ja lausuntoja tämän lain noudattamisen valvomista ja alkoholipitoisten aineiden väärinkäytön selville saamista ja ehkäisemistä varten.

106§

Joka ei tyydy alkoholiyhtiön hallintoneuvoston 1 momentissa mainitussa asiassa tekemään päätökseen tai katsoo hallintoneuvoston taikka lääninhallituksen toimenpiteen olevan sellaisen kuin 1 momentissa on säädetty, saa hakea siihen muutosta sosiaali- ja terveysministeriöltä kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedoksi saamisesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 173/90
Talousvaliok. miet. 10/90
Suuren valiok. miet. 155/90

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.