202/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991

Asetus patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 73§:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (387/85), 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 58§:n, 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) 47§:n ja patentti- ja rekisterihallituksesta 30 päivänä joulukuuta 1965 annetun lain (749/65) 11§:n 1 momentin sekä patenttiasiamiehistä 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (552/67) 1§:n nojalla:

Soveltamisala

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista peritään maksuja tämän asetuksen mukaisesti.

Patenttiasiat

Patenttihakemusasioissa on 3§:ssä säädettyjen vuosimaksujen lisäksi suoritettava seuraavat maksut:


                         mk
Hakemusmaksu patenttilain 8§:n 6 
 momentin mukaan suomalaisesta pa-
 tenttihakemuksesta:
 perusmaksu                   1 100
 lisämaksu jokaisesta kymmenen ylit-
 tävästä patenttivaatimuksesta          100
Maksu kansainvälisestä patenttihake-
 muksesta patenttilain 31§:n 1 mo-
 mentin tai 38§:n 2 momentin mu-
 kaan                      1 100
Hakemusmaksu patenttilain 8§:n 6 
 momentin mukaan kansainvälisestä 
 patenttihakemuksesta, jota jatketaan 
 patenttilain 31§:n mukaan, tai pa-
 tenttihakemuksesta, joka annetaan 
 patenttilain 38§:n mukaan:
 perusmaksu katsotaan suoritetuksi 
 patenttilain 31 ja 38§:n mukaan suo-
 ritettavalla maksulla
 lisämaksu jokaisesta kymmenen ylit-
 tävästä patenttivaatimuksesta          100
 erityinen lisämaksu tapauksissa, jois-
 sa hakemusta jatketaan patenttilain 
 31§:n 1 momentin mukaan ja se 
 käsittää keksinnön, jolle ei ole suori-
 tettu kansainvälistä uutuustutkimus-
 ta, eikä patenttilain 36 tai 37§:ää ole 
 sovellettava                  1 100
 erityinen lisämaksu tapauksissa, jois-
 sa hakemusta jatketaan patenttilain 
 31§:n 2 momentin mukaan ja se 
 käsittää keksinnön, jolle ei ole suori-
 tettu kansainvälistä patentoitavuuden 
 esitutkimusta, eikä patenttilain 36 tai 
 37§:ää ole sovellettava             1 100
Lisämaksu patenttilain 31§:n 3 mo-
 mentin mukaisesta lisäajasta           500
Lähettämismaksu patenttiasetuksen 
 (669/80) 46§:n 2 momentin 4 koh-
 dan mukaan                    700
Maksu tutkimuksesta patenttilain 36 tai 
 37§:n mukaan                  1 100
Maksu uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta 
patenttilain 15§:n 3 momentin 
 ja 20§:n 1 momentin mukaan            300
 milloin hakemus on jo aikaisemmin 
 otettu uudelleen käsiteltäväksi          600
Nähtäväksipanomaksu patenttilain 
 20§:n 1 momentin mukaan
 perusmaksu painatuksesta             550
 lisämaksu painatuksesta jokaiselta si-
 vulta, jolla hakemus ylittää kuusi 
 sivua, sivujen luku lasketaan painet-
 taviksi tarkoitettujen asiakirjojen 
 mukaan                       50
 lisämaksu patenttivaatimuksesta, jo-
 ka on annettu sen jälkeen kun hake-
 mus tehtiin tai se on katsottava teh-
 dyksi, mikäli vaatimusten määrä yh-
 teensä ylittää niiden vaatimusten 
 määrän, joista hakemusmaksu on 
 suoritettu                    100
Maksu patenttiasetuksen 47§:ssä tar-
 koitetusta etuoikeusasiakirjan toimit-
 tamisesta todistuksesta suoritettavan 
 leimaveron lisäksi                100
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a§:n 
 mukaan                     1 100
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakir-
 joista                      100
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakir-
jojen toimittamisesta kahtena kopiona       150 

Patenttivirasto antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten patenttilain 20§:n 2 momentissa tarkoitettua vapautusta nähtäväksipanomaksun suorittamisesta haetaan.

Patenttihakemuksista ja patenteista on suoritettava seuraavat vuosimaksut:


                          mk
1-3 maksuvuodelta                 700
 4 ''                       500 
 5 ''                       600
 6 ''                       700
 7 ''                       850
 8 ''                      1 000
 9 ''                      1 200
 10 ''                      1 400
 11 ''                      1 650
 12 ''                      1 900
 13 ''                      2 200
 14 ''                      2 500
 15 ''                      2 800 
 16 ''                      3 100
 17 ''                      3 400
 18 ''                      3 700
 19 ''                      4 000
 20 ''                      4 300 

Vuosimaksu, joka patenttilain 41§:n 3 momentin tai 42§:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.

Patenttia koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:


                         mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a§:n 2 
 momentin mukaan                 1 100
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä/ku> 
 merkinnästä, kultakin merkinnältä      200 

Ilmoitus patenttirekisteriin merkityn oikeuden lakkaamisesta on maksuton.

Keksinnön selityksen, patenttivaatimusten ja tiivistelmän kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle on patenttilain 8§:n 5 momentissa tarkoitettuna käännösmaksuna suoritettava 200 markkaa käännettävän tekstin kultakin sivulta tai sen osalta.

Sivulukua laskettaessa pidetään yhtenä sivuna koneella kirjoitettua sivua, jossa on enintään 30 riviä ja jokaisella rivillä enintään keskimäärin 25 tavua.

Edellä tässä asetuksessa mainittu maksu, jota ei ole suoritettu oikeassa ajassa tai joka on suoritettu riittämättömänä, niin ettei maksua voida hyväksyä, on palautettava.

Jos patenttilain 71 a§:n 2 momentissa tarkoitettu pyyntö hylätään, palautetaan 3§:n perusteella suoritettu korotettu vuosimaksu.

Patenttihakemuksista riippumattomista selvityksistä ja uutuustutkimuksista, jotka patentti- ja rekisterihallituksen patenttiosastossa suoritetaan asianomaisen pyynnöstä, suoritetaan valtiolle korvauksena tehtävään patentti- ja rekisterihallituksessa käytetyistä työtunneista 230 markkaa tunnilta.

Patentti- ja rekisterihallituksen tekemästä tutkimuksesta, jolla selvitetään etuoikeustietojen perusteella tähän tarkoitetuista mikrokorteista, mihin maihin määrättyä keksintöä koskeva patenttihakemus on tehty, suoritetaan korvauksena 250 markkaa kultakin tutkimukselta.

Patentti- ja rekisterihallituksen tekemästä tutkimuksesta, jolla selvitetään tähän tarkoitetuista mikrokorteista hakijan tai keksijän nimen perusteella, mitä patenttihakemuksia kyseisen hakijan tai keksijän nimellä on eri maihin tehty tai mitä patenttijulkaisuja on julkaistu jossakin kansainvälisen patenttiluokitusjärjestelmän mukaisessa patenttiluokassa, suoritetaan korvauksena 200 markkaa kultakin tutkimukselta. Tähän maksuun sisältyy keksijän nimen perusteella suoritettavassa tutkimuksessa korvaus enintään 10 sivun paperikopioista ja muissa tutkimuksissa korvaus enintään 20 sivun paperikopioista. Lisämaksu tutkimuksesta, johon liittyvien sivujen määrä ylittää edellä sanotut, on keksijän nimen perusteella suoritettavissa tutkimuksissa 20 markkaa sivulta ja muissa tutkimuksissa 10 markkaa sivulta.

Kustakin valvontatehtävästä, jota patentti- ja rekisterihallitus suorittaa tähän tarkoitetuista mikrokorteista hakijan nimen tai kansainvälisen patenttiluokituksen mukaisen patenttiluokan perusteella, peritään korvauksena 100 markkaa kuukaudessa, mihin maksuun sisältyy korvaus enintään 10 sivun paperikopioista. Lisämaksu valvontatehtävästä, johon liittyvien sivujen määrä kuukaudessa ylittää 10 sivua, on 10 markkaa sivulta.

Tavaramerkkiasiat

Tavaramerkkiä koskevissa asioissa on hakemusta tehtäessä suoritettava seuraavat maksut:


                          mk
Tavaramerkin rekisteröinnin hake-
 musmaksu                   870
Rekisteröinnin uudistamishakemus-
 maksu                    930
Rekisteröinnin uudistamishakemus-
 maksu, jos hakemus jätetään rekis-
 teröintikauden päättymisen jälkeen       1 000
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemus-
 maksu                   1 150
Yhteismerkin rekisteröinnin uudista-
 mishakemusmaksu              1 300
Yhteismerkin rekisteröinnin uudista-
 mishakemusmaksu, jos hakemus 
 jätetään rekisteröintikauden päätty-
 misen jälkeen                  1 400
Lisämaksu:
 luokkamaksu rekisteröitäessä jokai-
 selta luokalta ensimmäisen luokan 
 jälkeen                      320
 luokkamaksu uudistettaessa jokai-
 selta luokalta ensimmäisen luokan 
 jälkeen                      500
Maksu tavaramerkkilain (7/64) 
 19§:ssä tarkoitetun määräajan pi-
 dentämisestä                   210
Rekisteröidyn merkin muuttamishake-
 musmaksu                   200
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtä-
 västä merkinnästä, kultakin mer-
 kinnältä                     200 

Jos pyyntö rekisteröidyn merkin muuttamisesta tai tavaramerkkirekisteriin tehtävästä muusta merkinnästä esitetään tavaramerkin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50 prosentilla alennettuna.

Ilmoitus tavaramerkkirekisteriin merkityn oikeuden lakkaamisesta on maksuton.

Maksut tavaramerkin rekisteröinnin uudistamiseksi palautetaan, jollei uudistamista ole haettu tavaramerkkilain 22§:n 3 momentissa säädettynä aikana.

10§

Tavaramerkkiasetuksen (296/64) 20§:ssä tarkoitetusta ennakkotutkimuksesta suoritetaan tiedustelua tehtäessä korvauksena 150 markkaa kultakin luokalta.

Mallioikeusasiat
11§

Mallin rekisteröintiä koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:


                         mk
Hakemusmaksu mallioikeuslain (221/
 71) 47§:n mukaan                 780
Lisämaksu hakemuksen yhteydessä
 luokkamaksu ensimmäisen luokan 
 jälkeen jokaiselta tavaraluokalta, 
 johon malli luokitetaan             200
 yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta 
 mallilta ensimmäisen jälkeen           420
 säilytysmaksu jokaiselta mallikap-
 paleelta                     200
 kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä 
 kuvalta ensimmäisen kuvan jälkeen        180 
12§

Rekisteröityä mallia koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

                          mk
Uudistamismaksu mallioikeuslain 
 47§:n mukaan
 ensimmäiseltä kerralta             1 150
 toiselta kerralta               1 650
Lisämaksu uudistamishakemuksen yh-
 teydessä
 luokkamaksu ensimmäisen luokan 
 jälkeen jokaiselta tavaraluokalta, 
 johon malli luokitellaan             200
 yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta 
 mallilta ensimmäisen jälkeen           420
 säilytysmaksu jokaiselta mallikap-
 paleelta                     200
 jos uudistamismaksu suoritetaan 
 kuluvan rekisteröintikauden um-
 peenkuluttua                   200
Maksu mallirekisteriin tehtävästä mer-
 kinnästä, kultakin merkinnältä       200 

Jos pyyntö mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä esitetään mallin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50 prosentilla alennettuna.

Ilmoitus mallirekisteriin merkityn oikeuden lakkaamisesta on maksuton.

13§

Uudelleenkäsittelymaksuna mallioikeuslain 14§:n 3 momentin mukaan suoritetaan 200 markkaa.

14§

Mallioikeusasioita koskeva maksu, jota ei ole suoritettu oikeassa ajassa tai joka on suoritettu riittämättömänä, niin ettei maksua voida hyväksyä, on palautettava.

Muutoksenhakumaksut
15§

Haettaessa muutosta patentti- ja rekisterihallituksen valitusosastosta patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 4§:n 1 momentin nojalla, on valittajan ennen säädetyn valitusajan päättymistä suoritettava valitusmaksu, jonka suuruus on patenttilain 25§:ssä tarkoitetuissa asioissa 1 000 markkaa ja muissa patenttiasioissa 700 markkaa, mallioikeuslain 21§:ssä tarkoitetuissa asioissa 780 markkaa ja muissa mallioikeusasioissa 500 markkaa sekä tavaramerkkiä koskevissa asioissa 870 markkaa ja kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 870 markkaa.

16§

Valitusmaksun suorittamisesta annettu todistus on liitettävä valitusasiakirjoihin.

Patenttiasiamiesrekisteri
17§

Hakemuksen yhteydessä, joka koskee patenttiasiamiehen merkitsemistä patenttiasiamiesrekisteriin, on suoritettava rekisteröimismaksuna 1 200 markkaa. Patenttiasiamiesrekisteriin tehtävästä muutoksesta sekä muusta erillisestä ilmoituksesta on suoritettava 250 markan maksu.

Ilmoitus patenttiasiamiesrekisteriin tehdyn merkinnän poistamiseksi on maksuton.

Mikrofilmijäljennökset
18§

Automaattisessa tietojenkäsittelyssä valmistetuista kaupparekisteriin merkittyjen toiminimien mikrofilmijäljennöksenä annettavista hakemistoista sekä niihin vuoden aikana tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista suoritetaan korvauksena yhteensä 3 800 markkaa vuodessa.

Mikrofilmijäljennöksenä annettavasta kaupparekisteristä siihen tehtävine lisäyksineen ja muutoksineen suoritetaan kertakorvauksena 16 000 markkaa sekä sen lisäksi vuotuiskorvauksena kultakin vuodelta 6 400 markkaa.

Mikrofilmijäljennöksistä, jotka sisältävät patentti- ja rekisterihallitukselle vuonna 1976 ja sen jälkeen toimitetut tilinpäätösasiakirjat, suoritetaan vuosien 1976-1980 aikana toimitettujen tilinpäätösasiakirjojen jäljennöksistä yhteensä 10 000 markkaa ja sen jälkeen vuosittain toimitettujen tilinpäätösasiakirjojen jäljennöksistä kultakin vuodelta 8 000 markkaa.

Lehdet
19§

Patenttilain 21§:n 3 momentin ja 26§:n 1 momentin mukaiset julkaisut maksavat 15 markkaa kappale. Patenttiasetuksen 8§:ssä tarkoitetun viikkoluettelon irtonumerohinta on 15 markkaa ja vuositilaushinta 400 markkaa.

Julkaisut ja lehdet, jotka annetaan kansainvälisille järjestöille tai ulkomaiden virastoille kansainväliseen vastavuoroisuuteen perustuvan käytännön mukaisesti, ovat maksuttomia.

Jäljennökset
20§

Patentti- ja rekisterihallituksen antamasta A4 kokoa olevasta oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä, joka on sähköstaattinen kopio, lämpökopio tai niihin verrattava kopio, peritään maksuna 2 markkaa sivulta.

Lomakkeet
21§ Kaupparekisteriviranomaisen vahvistaman kaavan mukaiset lomakkeet ja ohjeet ovat maksuttomia.
Muut suoritteet
22§

Muista kuin edellä tarkoitetuista patentti- ja rekisterihallituksen julkaisuista, painotuotteista, audiovisuaalisista suoritteista ja automaattisella tietojenkäsittelyllä tuotettujen tietojen luovuttamisesta määrätään maksu kunkin suoritteen osalta erikseen sen tuottamisesta valtiolle aiheutuneita kokonaiskustannuksia eli sen omakustannusarvoa vastaavaksi.

Omakustannusarvoon kuuluvat työ- ja muut kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla henkilön kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatavaa määrää 68 prosentilla.

2) Kone- ja laitekustannukset lasketaan kertomalla koneen tai laitteen tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen tai laitteen käyttöajalla sekä ottamalla huomioon kaikki muut koneen tai laitteen toiminnasta ja käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset. Tuntihinta saadaan jakamalla luvulla 130 koneen tai laitteen kuukausivuokra tai ostetun koneen tai laitteen laskennallinen kuukausivuokra ja korjaus-, huolto- ja muut ylläpitokustannukset.

3) Muut kustannukset. Patentti- ja rekisterihallituksen suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja sitä varten tekemistään hankinnoista sekä matkakustannuksista otetaan erikseen huomioon täysimääräisinä. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 46 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

Maksun periminen
23§

Patentti- ja rekisterihallituksen esittämät laskut on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on postitse tai muuten toimitettu maksajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi maksajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia. Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos sen määrä on vähemmän kuin 20 markkaa.

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

Maksun suorittaminen
24§

Patentti- ja rekisterihallitukselle tarkoitettu posti- ja pankkisiirron välityksellä Suomessa suoritettu maksu katsotaan suoritetuksi silloin, kun maksaja saa kuitin patentti- ja rekisterihallituksen tilille tapahtuneesta tilillepanosta tai tilisiirto on veloitettu maksajan tililtä.

Tarkemmat määräykset
25§

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Voimaantulo
26§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991. Asetuksen 19§:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan eräistä patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista 24 päivänä lokakuuta 1986 annettu asetus (769/86) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Niiden patenttien osalta, joihin sovelletaan patenttilain vuosimaksuja koskevia säännöksiä sellaisina kuin ne olivat ennen patenttilain muuttamisesta 10 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (387/85) voimaantuloa, tarkoitetaan tämän asetuksen 3§:n maksuvuodella samaa kuin aikaisemman asetuksen patenttivuodella.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.