190/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuuta 1991

Laki perintö- ja lahjaverolain 32§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 32§, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (742/69), seuraavasti:

32§

Perintö- ja lahjaverotusta varten on jokaisessa kunnassa perintöverolautakunta. Perintöverolautakunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena. Jaostojen lukumäärän määrää verohallitus. Perintöverolautakunnan toimistotehtävät hoitaa veropiirin verotoimisto.

Perintöverolautakunnassa on puheenjohtaja ja riittävä määrä varapuheenjohtajia sekä vähintään kaksi muuta jäsentä sen mukaan kuin verohallitus määrää. Perintöverolautakunnan puheenjohtajana on veropiirin verojohtaja. Muut lautakunnan jäsenet, varapuheenjohtajat heihin luettuina, määrää lääninverovirasto asianomaisen verolautakunnan jäsenistä. Niin ikään määrää lääninverovirasto perintöverolautakuntaan yhden tai tarvittaessa useamman valtionasiamiehen ja heille varamiehet.

Lääninverovirasto määrää, kuka varapuheenjohtajista puheenjohtajan estyneenä ollessa toimii lautakunnan puheenjohtajana. Muiden 2 momentissa tarkoitettujen lautakunnan jäsenten varamiehinä ovat heidän verolautakunnassa olevat varamiehensä. Verojohtajalle muutoin kuin perintöverolautakunnan puheenjohtajana tämän lain mukaan kuuluvat tehtävät hoitaa verojohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan verotoimiston päällikkönä toimiva henkilö.

Perintöverolautakunnasta, sen jaostosta, lautakunnan puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista ja muista jäsenistä sekä valtionasiamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä verolautakunnasta, sen jaostosta, verolautakunnan puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista ja muista jäsenistä sekä valtionasiamiehestä on verotuslaissa (482/58) säädetty.

Verohallinnon asianomaisella virkamiehellä on oikeus olla läsnä verotuksen valvontaa ja verotusehdotuksen selvittämistä varten perintöverolautakunnan kokouksessa ja ottaa siellä osaa keskusteluun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 160/90
Valtiovarainvaliok. miet. 68/90
Suuren valiok. miet. 229/90

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.