182/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Laki opetushallituksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Toimiala

Opetustoimen kehittämis- ja hallintotehtäviä varten on opetusministeriön alaisena asiantuntijakeskusvirastona opetushallitus.

Asetuksella säädetään, mitkä koulut ja oppilaitokset sekä muut toiminnot kuuluvat opetushallituksen toimialaan.

Tehtävät

Opetushallituksen tehtävänä on vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta sekä seurata koulutuksen järjestämistä.

Opetushallituksen tulee lisäksi huolehtia niistä tehtävistä, jotka sille erikseen säädetään tai määrätään, sekä suorittaa ne toimeksiannot, jotka opetusministeriö virastolle antaa.

Opetusministeriöllä on oikeus pidättää itselleen koulutuspoliittisesti merkittävä asia, joka muutoin kuuluisi opetushallituksen ratkaistavaksi.

Johtokunta ja istunto

Opetushallituksessa on koulutuksen asiantuntijoista koottu johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

Opetushallitukselle muutoksenhakuviran

omaisena kuuluvat asiat käsitellään istunnossa, jonka kokoonpanosta ja asioiden käsittelyjärjestyksestä säädetään asetuksella.

Organisaatio

Opetushallituksessa on yleissivistävän koulutuksen linja, ammatillisen koulutuksen linja, aikuiskoulutuksen linja ja ruotsinkielisen koulutuksen linja. Lisäksi opetushallituksessa on hallinto- ja palvelutoiminnot sekä suunnitteluryhmä.

Opetushallituksen toimintayksiköistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

Sopimuksenteko-oikeus

Opetushallitus voi tehdä tulo- ja menoarvion rajoissa sopimuksia toimialaansa kuuluvien asiantuntijatehtävien hoitamisesta samoin kuin yhteistyöstä viraston toimialaan kuuluvaa tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja henkilöiden kanssa.

Maksut

Opetushallituksella on oikeus periä suoritteistaan maksuja, joista säädetään valtion maksuperustelain (980/73) nojalla asetuksella. Suoritekohtaisten maksujen suuruudesta päättää johtokunta. Suoritekohtaiset maksut voidaan määrätä siten, että ne keskimäärin kattavat toimeksiantajilta asetuksen mukaan perittäviksi tarkoitetut kustannukset.

Tietojensaantioikeus

Opetushallituksella on oikeus saada muilta viranomaisilta käyttöönsä tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset ja määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella ja sen nojalla viraston työjärjestyksessä.

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Tällä lailla kumotaan ammattikasvatushallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta 10 päivänä huhtikuuta 1987 annettu laki (488/87) sekä kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta 30 päivänä elokuuta 1968 annettu laki (534/68) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10§
Siirtymäsäännökset

Mitä opetushallituksen tehtäviin kuuluvissa asioissa säädetään tai määrätään ammattikasvatushallituksesta tai kouluhallituksesta, koskee tämän lain voimaan tultua vastaavasti opetushallitusta.

Ammattikasvatushallituksessa ja kouluhallituksessa vireillä olevat asiat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa opetushallituksen käsiteltäviksi.

Hallituksen esitys 225/90
Sivistysvaliok. miet. 17/90
Suuren valiok. miet. 215/90

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.