178/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (720/84) 6-10, 18, 31 ja 32§,

sellaisina kuin niistä ovat 6 ja 10§ osittain muutettuina 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetulla asetuksella (633/88) ja 8§ mainitussa asetuksessa,

muutetaan 2-4§, 5§:n 1 ja 2 momentti, 11§, 12§:n 1 momentti, 13§:n 2 ja 3 momentti, 19§, 23§:n 1 momentti sekä 24, 26, 29 ja 30§,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § sekä 12§:n 1 momentti [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1991), alkuperäinen sanamuoto kuului: 2 ja 8§ sekä 12§:n 1 momentti ] mainitussa 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa, 3§ osittain muutettuna 16 päivänä maaliskuuta 1990 annetulla asetuksella (275/90) sekä 11 ja 29§ osittain muutettuina mainitulla 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetulla asetuksella seuraavasti:

Mitä peruskouluasetuksen 1-3, 15, 17-26, 30, 33-35, 37-39 ja 41-45§:ssä, 46§:n 4 momentissa, 47-49, 53, 54, 56-58, 60, 64, 66, 68-70, 77, 85, 94-97, 99 ja 102§:ssä, 103§:n 3 momentissa, 104-107, 115, 124 a, 126 a, 145-149, 151, 153 ja 157-159§:ssä säädetään on soveltuvin osin voimassa peruskoulua korvaavasta koulusta sekä sen oppilaista, toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista. Koululautakunnalle säädetyt tehtävät hoitaa kuitenkin peruskoulua korvaavan koulun johtokunta.

Peruskoulua korvaavan koulun perustamislupaa koskevasta hakemuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä lukioasetuksen 2§:n 1 momentissa säädetään. Hakemukseen tulee liittää lisäksi koulun ylläpitäjän ja kunnan kesken tehty sopimus koulun ottamisesta peruskoulua korvaavaksi kouluksi.

Mitä lukioasetuksen 2§:n 1 momentissa, 3, 14, 16-25, 29, 32, 34-44, 46, 48, 50-53, 59, 72-74, 76, 78-82, 89, 96, 98 a, 119-122, 124, 125 ja 127-129§:ssä säädetään, on soveltuvin osin voimassa yksityisestä lukiosta ja sen oppilaista, toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista. Koululautakunnalle säädetyt tehtävät hoitaa kuitenkin yksityisen lukion johtokunta. Lukioasetuksen 46§:ssä tarkoitetun oppilaaksiottoa koskevan päätöksen johtokunta tekee koululautakunnan esityksestä.

Peruskoululain 80 a§:ssä tarkoitetun koulun toiminnassa voidaan 2 ja 13§:n estämättä poiketa siitä, mitä peruskouluasetuksen 1, 2, 15, 33-35, 47, 54 ja 81§:ssä säädetään. Peruskouluasetuksen 45§:n 1 momentissa säädetty ala-asteella käytettävissä oleva tuntimäärä ja 82§:ssä säädetty kouluun tulevien lasten lukumäärä lasketaan koulukohtaisesti. Koulun opetussuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Lukiolain 53 b§:ssä tarkoitetun lukion toiminnassa voidaan 3§:n estämättä poiketa siitä, mitä lukioasetuksen 14 ja 32§:ssä säädetään.

Kelpoisuuden tässä pykälässä tarkoitettujen koulujen toimiin ja tuntiopettajaksi tuottaa myös kouluhallituksen riittäviksi katsomat opinnot.

Saman ylläpitäjän kahdella tai useammalla yksityisellä koululla voi olla yhteinen johtokunta.

Oppilaiden keskuudestaan valitsemat jäsenet eivät osallistu johtokunnassa toimenhaltijoiden nimittämistä eikä muiden toimenhaltijoita [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1991), alkuperäinen sanamuoto kuului: eikä muita toimenhaltijoita ] ja tuntiopettajia koskevien asioiden käsittelyyn.


11§

Yksityisellä koululla on johtokunnan hyväksymä ohjesääntö, jossa määrätään:

1) koulun nimi ja sijoituspaikka;

2) koulun sijaintikunta ja opetuskieli;

3) rehtorin, opettajien ja muun henkilökunnan ottamiseen sekä oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä menettelytavoista;

4) toimielinten ja toimenhaltijoiden toimivallan ja tehtävien jaosta; sekä

5) muista johtokunnan tarpeelliseksi katsomista koulun toimintaa koskevista asioista.

12§

Peruskoululain 80 a§:ssä ja lukiolain 53 b§:ssä tarkoitetun koulun ohjesääntö on alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi.


13§

Peruskoulua korvaavan koulun opettajan toimia ovat lehtorin, luokanopettajan ja erityisopettajan toimet. Yksityisen lukion opettajan toimia ovat vanhemman lehtorin ja nuoremman lehtorin toimet. Yksityisen lukion iltalinjan opettajan toimia ovat iltalinjan lehtorin toimet.

Peruskoulua korvaavan koulun opettajan toimien määrästä ja sijoittamisesta ala-asteen ja yläasteen vuosiluokkia vastaavien luokkien opettamiseen sekä toimenhaltijain opetettavista aineista on vastaavasti voimassa, mitä peruskouluasetuksen 81 ja 82§:ssä säädetään.


19§

Yksityisen koulun rehtorilla ja opettajalla sekä 14§:ssä tarkoitetulla henkilöllä on oikeus valtion varoista kustannettavaan vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkkeeseen soveltuvin osin samojen perusteiden mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä.

23§

Kouluhallitus voi myöntää hakemuksesta yksityiselle koululle oikeuden kunnan peruskoulun ja lukion päästötodistuksia vastaavien todistusten antamiseen.


24§

Toistaiseksi myönnettävän todistuksenanto-oikeuden saamiseksi vaaditaan:

1) että opetus on järjestetty siten, että koulussa saavutetaan sellainen tieto- ja taitomäärä, joka vastaa kunnan peruskoulussa ja lukiossa saavutettavaa tieto- ja taitomäärää;

2) että kouluhuoneisto sijaintinsa, opetustilojensa ja kuntonsa puolesta sekä muutoinkin vastaa tarkoitustaan ja että koululla on tarpeelliset opetusvälineet;

3) että oppilaiden terveydenhoito on tyydyttävästi järjestetty;

4) että koulun opettajilla on kouluhallituksen riittäviksi katsomat tiedot ja taidot opettamissaan aineissa; sekä

5) että koulun toiminta on muutoinkin järjestetty tämän asetuksen mukaisesti.

Koululle, joka ei täytä 1 momentissa säädettyjä ehtoja, voidaan todistuksenanto-oikeus myöntää määräajaksi kussakin tapauksessa erikseen määrättävillä ehdoilla.

26§

Yksityisen koulun tilivuosi on kalenterivuosi.

Yksityisen koulun yhden tilintarkastajan tulee olla joko keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka kuntien keskusjärjestön kunnantilintarkastajaksi määräämä henkilö.

29§

Yksityisen koulun ylläpitäjän, toimielimen tai toimenhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos päätös koskee:

1) toimien perustamista ja lakkauttamista sekä uudelleen järjestämistä;

2) toimen väliaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan ottamista;

3) palkkauksen maksamista ja ikälisien, palvelulisien ja määrävuosikorotusten myöntämistä; sekä

4) koulukiinteistön käyttöä.

30§

Peruskoululain 75§:n 3 momentissa ja lukiolain 48§:n 3 momentissa tarkoitettuja oppilasta koskevia asioita ovat:

1) oppilaaksi ottaminen ja määräaikainen erottaminen;

2) oppilaan muu kuin satunnainen vapauttaminen jonkin aineen opiskelusta, sekä

3) lukion oppilaan koulunkäynnistä pidättäminen.

Muutoksenhausta tässä pykälässä tarkoitetuissa asioissa tehtyihin päätöksiin on voimassa, mitä peruskoululain 74§:n 3 momentissa ja lukiolain 47§:n 3 momentissa säädetään. Lääninhallituksen valituksen johdosta antamasta päätöksestä ei saa valittaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Peruskoulua korvaavan koulun aineenopettajan ja opinto-ohjaajan toimet muuttuvat tämän asetuksen voimaan tullessa lehtorin toimiksi ja yksityisen lukion vastaavat toimet nuoremman lehtorin toimiksi. Asetuksen voimaan tullessa toimia vakinaisesti tai väliaikaisesti hoitavat henkilöt siirtyvät vastaavien uusien toimien vakinaisiksi haltijoiksi tai väliaikaisiksi hoitajiksi.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.