173/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Laki iltalukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 13§:n 3 ja 4 momentti ja 22§,

muutetaan 5§, 8§:n 2 momentti, 10§, 13§:n 2 momentti, 15§, 17§:n 1 momentti, 18§, 20§:n 2-4 momentti, 21§:n 1-3 momentti sekä 21 a, 23, 23 a ja 24§,

sellaisina kuin näistä ovat 8§:n 2 momentti 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa (134/84), 10 ja 23§ 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa (513/88), 18§ sekä 21 §:n 2 ja 3 momentti 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (419/87), 21 §:n 1 momentti 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (89/88) sekä 21 a ja 23 a§ 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (617/85), sekä

lisätään lakiin siitä mainitulla 29 päivänä tammikuuta 1988 annetulla lailla kumotun 16§:n tilalle uusi 16§ seuraavasti:

Jollei tässä laissa toisin säädetä, iltalukion johtokunnasta, opettajakunnasta, oppilaskunnasta, rehtorista, apulaisrehtorista ja vararehtorista on soveltuvin osin voimassa, mitä lukiolaissa (477/83) säädetään.


Iltalukion opetusryhmien muodostamisen perusteista säädetään asetuksella.

10§

Iltalukion opetussuunnitelman ja työsuunnitelman laatimisesta sekä hyväksymisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan lukion opetussuunnitelmasta ja työsuunnitelmasta on säädetty, jollei asetuksella toisin säädetä.

13§

Iltalukion oppilaaksi voidaan ottaa myös henkilö, jonka tarkoituksena on opiskella yhden tai useamman iltalukiossa opetetun aineen oppimäärän suorittamiseksi.


15§

Oppilaan, joka ei ole asetuksessa säädetyillä muilla kurinpitokeinoilla ojennettavissa, voi johtokunta erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

16§

Oppilaiden opintososiaalisista eduista on voimassa, mitä lukiolain 26 a ja 26 b§:ssä säädetään.

17§

Iltalukiossa voi olla rehtorin virka ja opettajan virkoja. Opettajan virkoja ovat iltalukion lehtorin virat.


18§

Iltalukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista on vastaavasti voimassa, mitä lukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista säädetään lukiolain 29, 30, 30 a, 30 b, 31, 32, 32 a-32 e, 33, 35, 36 a, 36 b, 36 d, 36 f, 36 g, 42-46 ja 67§:ssä.

20§

Lukion iltalinja toimii lukion rehtorin valvonnassa ja iltalinjan rehtorin johdossa. Tehtävien jaosta lukion rehtorin ja iltalinjan rehtorin kesken päättää johtokunta.

Lukion iltalinjalla voi olla rehtorin virka ja opettajan virkoja. Opettajan virkoja ovat iltalinjan lehtorin virat.

Kunnan lukioon, jossa on iltalinja, voidaan perustaa sellainen opettajan virka, jonka haltija on velvollinen opettamaan osan opetusvelvollisuudestaan saman lukion iltalinjalla. Virkaa perustettaessa tulee opetusvelvollisuuteen kuuluvista tunneista vähintään puolet olla lukion tunteja. Yksityiseen lukioon voidaan vastaavasti perustaa opettajan toimi.


21§

Yksityisestä iltalukiosta on vastaavasti voimassa, mitä 2, 3, 7-16, 23 ja 24§:ssä, 28§:n 1 momentissa ja 30§:ssä sekä lukiolain 8 ja 9§:ssä, 11§:n 1 ja 3 momentissa, 12, 13 ja 51§:ssä, 52§:n 1 momentissa ja 54§:ssä säädetään.

Yksityisen iltalukion toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä lukiolain 29, 30, 30 a, 30 b, 32, 32 a-32 e, 33, 36 a, 36 b, 36 d, 36 f, 36 g, 43 ja 44§:ssä säädetään lukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista. Kurinpitomenettelystä ja virantoimituksesta pidättämisestä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiehen osalta säädetään. Yksityisen iltalukion, yksityisen lukion ja peruskoulua korvaavan koulun yhteisen rehtorin toimesta on soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoululain (476/83) 78§:n 5 momentissa säädetään.

Koululautakunnalle 1 ja 2 momentissa mainituissa lainkohdissa säädetyt tehtävät hoitaa yksityisen iltalukion johtokunta. Mitä 1 ja 2 momentissa mainituissa lainkohdissa säädetään koululautakunnasta, on voimassa yksityisen iltalukion johtokunnasta. Toimenhaltija voidaan lukiolain 30§:n 1 momentin sekä 30 a§:n 1 momentin nojalla siirtää iltalukion, lukion, sen iltalinjan, peruskoulun tai muun oppilaitoksen virkaan vain, jos saman ylläpitäjän yksityisessä iltalukiossa, lukiossa, sen iltalinjalla tai peruskoulua korvaavassa koulussa ei ole soveltuvaa tointa, johon toimenhaltija voidaan siirtää.


21 a§

Yksityisen iltalukion toimielimelle tai toimenhaltijalle kuuluva tehtävä voidaan ohjesäännössä lukiolain 13 a§:n 2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin määrätä yksityisen iltalukion muun toimielimen tai toimenhaltijan tehtäväksi.

23§

Iltalukion kokeilutoiminnasta ja muutoksenhausta on soveltuvin osin voimassa, mitä lukiolaissa säädetään.

23 a§

Tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen mukaan kunnan toimielimelle tai viranhaltijalle kuuluva tehtävä voidaan johtosäännössä lukiolain 13§:n 2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin määrätä kunnan muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi.

24§

Sivistystarpeen vaatiessa iltalukio voi opetusministeriön luvalla toimia sijaintikuntansa ulkopuolella. Erityisen koulutustehtävän vaatiessa iltalukio voi opetusministeriön luvalla poiketa tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen työaikaa, opetusta ja oppilaaksiottoa koskevista säännöksistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 24§:n sekä lukiolain 19, 21 ja 43§:n nojalla myönnetyt luvat ovat voimassa luvissa mainitun ajan.

Kunnan toimielimessä tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva hallintoasia käsitellään loppuun samassa toimielimessä. Jos kunnanvaltuusto päättää 23 a§:n nojalla johtosäännössä määrätä tämän lain mukaan kunnan toimielimelle tai viranhaltijalle kuuluvan tehtävän kunnan muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi, johtosäännön voimaan tullessa vireillä oleva, ennen tämän lain voimaantuloa vireille tullut hallintoasia käsitellään kuitenkin kunnanvaltuuston päätöksen mukaisessa järjestyksessä. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin yksityistä iltalukiota ja yksityisen lukion iltalinjaa koskevan asian käsittelyä.

Opinto-ohjaajan virat muuttuvat tämän lain voimaan tullessa lehtorin viroiksi. Lain voimaan tullessa virkoja vakinaisesti tai väliaikaisesti hoitavat henkilöt siirtyvät vastaavien uusien virkojen vakinaisiksi haltijoiksi tai väliaikaisiksi hoitajiksi.

Tämän lain voimaan tullessa lääninhallituksessa vireillä olevat opettajan kurinpitoa ja lääkärintarkastukseen velvoittamista koskevat asiat käsitellään tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Hallituksen esitys 108/90
Sivistysvaliok. miet. 23/90
Suuren valiok. miet. 281/90

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNOKOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.