144/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös tuen myöntämisestä ulkomaanliikenteessä käytettävällekuljetuskalustolle

Eduskunnan myönnettyä tarkoitusta varten määrärahan valtioneuvosto on liikenneministeriön esittelystä päättänyt:

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

Liikenteenharjoittajille myönnetään ulkomaanliikenteessä käytettävästä kuljetuskalustosta sen hankintaan tai vuokraukseen sisältyvää liikevaihtoveroa vastaavaa tukea tulo- ja menoarvion rajoissa siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Kuljetuskalustolla tarkoitetaan tässä päätöksessä:

1)ensi kertaa rekisteröityä kuorma-autoa, jonka omistajalla tai haltijalla on liikenneministeriön myöntämä ulkomaankuljetuksiin oikeuttava liikennelupa;

2)ensi kertaa rekisteröityä perävaunua, jota käytetään yksinomaan ulkomaanliikenteessä;

3)vuokrattua kuorma-autoa tai perävaunua, jonka haltijalla on liikenneministeriön myöntämä ulkomaankuljetuksiin oikeuttava liikennelupa;

4)uutta tai käytettyä rautatievaunukalustoa, jota käytetään yksinomaan ulkomaankuljetuksiin.

Mikäli edunsaajia on useampia, tukeen oikeutettu on se, joka tosiasiallisesti harjoittaa tässä päätöksessä tarkoitettua ulkomaanliikennettä.

Ulkomaanliikenteessäolopäivällä tarkoitetaan tässä päätöksessä varsinaista ulkomaillaolopäivää sekä ajoneuvon maahantulo- ja maastalähtöpäivää. Sama kalenteripäivä voidaan laskea ulkomaanliikenteessäolopäiväksi vain kerran.

2 luku

Tuen maksaminen

Tukea myönnetään enintään 75 % ulkomaanliikenteen kuljetuskaluston hankinnan tai vuokrauksen yhteydessä maksettua liikevaihtoveroa vastaavasta määrästä.

Ostetusta kuorma-autosta tuki maksetaan ensirekisteröinnin jälkeen. Mikäli ostohinta maksetaan useissa erissä, tuki maksetaan vasta sen jälkeen, kun ostohinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Ostetulle tai vuokratulle perävaunulle tai rautatievaunukalustolle maksetaan tukea, jos sitä käytetään yksinomaan ulkomaanliikenteessä.

Vuokratulle perävaunulle, rautatievaunukalustolle ja kuorma-autolle tukea myönnetään hakemuksesta. Kuorma-autoille tuki myönnetään vuosittain jälkikäteen, jolloin maksamisen edellytyksenä on, että ulkomaillaolopäiviä on vuonna 1991 kertynyt vähintään 150 päivää.

Kuorma-autosta ja rautatievaunukalustosta tukea on haettava siltä piiritullikamarilta, jonka alueella on hakijan kotipaikka.

Perävaunuista tukea on haettava Autorekisterikeskukselta.

Tukea koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti.

Kuorma-autoille tukea haettaessa hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset auton rekisteriotteesta ja maksutositteista, joihin tulee sisältyä myyjän tai vuoralleantajan antama vakuutus maksetun liikevaihtoveron määrästä sekä tarvittaessa jäljennös hakijalle myönnetystä ulkomaankuljetuksiin oikeuttavasta liikenneluvasta ja tullauspäätöksestä. Mikäli tukea haetaan jälkikäteen tulee hakemukseen liittää lisäksi jäljennökset ulkomaanliikenteessä olevan moottoriajoneuvon polttoaineselvityslomakkeiden yhteenvetolomakkeista siltä ajanjaksolta, jolta tukea haetaan.

Perävaunuille ja rautatievaunukalustolle tukea haettaessa hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset maksutositteista, joihin tulee sisältyä myyjän tai vuokralleantajan vakuutus maksetun liikevaihtoveron määrästä sekä todistus rautatievaunukaluston rekisteröinnistä kansainväliseen liikenteeseen ja tarvittaessa jäljennös tullauspäätöksestä tai muu vaadittava selvitys.

Autorekisterikeskuksen on tehtävä merkintä tuen myöntämisestä perävaunun rekisteriotteeseen, mikäli tuki suoritetaan etukäteen.

3 luku

Tuen takaisin perintä

10§

Ostetusta kuorma-autosta maksetun tuen perii takaisin tuen myöntänyt viranomainen kokonaisuudessaan niiden vuosien osalta, joilta auton ulkomaillaolopäivien määrä auton ensirekisteröintipäivää seuraavana neljänä vuotena jää alle 150 päivän.

Ostetun kuorma-auton tuesta katsotaan kohdistuvan auton ensirekisteröintiä seuraaville neljälle vuodelle siten, että tuesta ensimmäiselle vuodelle kohdistuu 30 %, toiselle ja kolmannelle vuodelle kummallekin 25 % sekä neljännelle vuodelle 20 %.

11§

Mikäli 10§:ssä mainitut tuen takaisinperinnän edellytykset jonakin vuonna täyttyvät on tuen saajan tehtävä tästä kirjallinen ilmoitus tuen maksaneelle viranomaiselle.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun tuen takaisinperinnän edellytykset ovat täyttyneet.

12§

Mikäli perävaunua tai rautatievaunukalustoa ei enää käytetä ulkomaanliikenteessä eikä ole kulunut kymmentä vuotta perävaunun ensirekisteröinnistä tai rautatievaunukaluston rekisteröinnistä kansainväliseen liikenteeseen, on tästä tehtävä ilmoitus tuen maksaneelle viranomaiselle, joka perii tukea takaisin yksisadaskahdeskymmenesosaa jokaista sanotun määräajan täyttymättä jäänyttä alkavaa kuukautta kohti.

13§

Takaisin perittävään tukeen lisätään 16 prosentin vuotuinen korko. Korko lasketaan tuen maksamista seuraavan kalenterikuukauden alusta takaisin perinnälle määrättävää eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun. Mikäli takaisin perittävää tukea ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on palautettavalle määrälle maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia sanotusta päivästä lukien.

14§

Jos tässä päätöksessä kuorma-autolle tai rautatievaunukalustolle tarkoitettua tukea haettaessa on annettu vääriä tai erehdyttäviä tietoja tai hakijalle on muusta syystä maksettu liikaa tukea, piiritullikamarin tulee periä maksettu tuki takaisin. Tällöin menetellään noudattaen soveltuvin osin, mitä valmisteverolaissa on liikaa palautetun veron takaisin perimisestä säädetty.

Jos tässä päätöksessä perävaunulle tarkoitettua tukea haettaessa on annettu vääriä tai erehdyttäviä tietoja tai hakijalle on muusta syystä maksettu liikaa tukea, Autorekisterikeskuksen tulee periä maksettu tuki takaisin. Tällöin menetellään noudattaen soveltuvin osin, mitä laissa auto- ja moottoripyöräverosta on liikaa palautetun veron takaisin perimisestä säädetty, lukuun ottamatta kuitenkin mitä viivästyskorosta ja jäämämaksuista on sanottu.

Tässä pykälässä tarkoitettujen määrien takaisinperinnässä sovelletaan, mitä veron korotuksesta on säädetty valmisteverolaissa.

4 luku

Erinäiset säännökset

15§

Piiritullikamarin antamasta päätöksestä haetaan muutosta tullihallitukselta siten kuin veronpalautuksen määräämistä koskevasta päätöksestä on valmisteverolaissa (558/74) säädetty.

Autorekisterikeskuksen antamasta päätöksestä haetaan muutosta liikevaihtovero-oikeudelta noudattaen mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

16§

Tämän päätöksen ja sen nojalla annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista valvovat tulli-, poliisi- ja katsastusviranomaiset.

17§

Liikenneministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tässä päätöksessä tarkoitetusta tuesta.

18§

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Tätä päätöstä sovelletaan vuonna 1991 ensirekisteröityyn tai vuokrattuun kuljetuskalustoon sekä rautatievaunukalustoon, joka on rekisteröity sanottuna vuonna kansainväliseen liikenteeseen.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Vanhempi hallitussihteeri
Risto Tanni

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.