140/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Laki kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta 21 päivänä syyskuuta 1962 annetun lain (521/62) 1§, 2§:n 3 momentti, 4§:n 1 momentin 6 kohta ja 9§,

sellaisina kuin niistä ovat 2§:n 3 momentti 31 päivänä joulukuuta 1975 annetussa laissa (1078/75) sekä 4§:n 1 momentin 6 kohta ja 9§ 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (642/85), sekä

lisätään 2§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1975 annetulla lailla ja 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla (496/81), uusi 4 momentti, 3§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1975 ja 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetuilla laeilla, uusi 3 momentti, 4§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 25 päivänä tammikuuta 1974 annetulla lailla (87/74) sekä mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1975 ja 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetuilla laeilla, uusi 3 momentti seuraavasti:

Kansalais- ja työväenopisto on yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos, joka voi antaa myös ammatillista aikuiskoulutusta ja muuta koulutusta siten kuin niistä tarkemmin asetuksella säädetään.

Opisto voi järjestää koulutusta myös maksullisena palvelutoimintana.


Kansalais- ja työväenopistolle voi kouluhallitus myöntää kokeiluun tai kehittämistehtäviin valtionavustusta valtion tulo- ja menoarvioon varatun määrärahan rajoissa. Valtionavustuksen saamisen ehtona on, että kouluhallitus on hyväksynyt kokeilua tai kehittämistä varten suunnitelman.

Kokeilussa voidaan poiketa tämän lain säännöksistä siten kuin asetuksella säädetään ja opetusministeriö asetuksen nojalla tarvittaessa määrää.


Työnantajan henkilöstölleen tilaamasta kansalais- ja työväenopiston järjestämästä aikuiskoulutuksesta aiheutuvia kustannuksia ei pidetä kansalais- ja työväenopiston valtionosuuteen tai -avustukseen oikeuttavina menoina.

Sen lisäksi, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa on säädetty, on valtionosuuden ja -avustuksen sekä korkotukilainan myöntämisen edellytyksenä:


6) että opistolla on työvuotta varten opetussuunnitelma, joka tulee toimittaa tiedoksi lääninhallitukselle;


Kansalais- ja työväenopiston opetusta voidaan järjestää myös etäopetuksena siten kuin asetuksella säädetään ja opetusministeriö asetuksen nojalla tarvittaessa määrää.

Rehtorin ja opettajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella ja määrätään sen nojalla tarvittaessa opetusministeriön päätöksellä. Opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 271/90
Sivistysvaliok. miet. 27/90
Suuren valiok. miet. 285/90

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.