136/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Asetus Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaaskamonvaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueista

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 2§:n 2 momentin sekä Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaaskamonvaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueista 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (135/91) 5§:n nojalla:

Kiellot

Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaaskamonvaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueilla ei saa:

1)rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ottaa maa-aineksia, vahingoittaa maa- tai kallioperää eikä ojittaa metsää, suota tai muuta aluetta;

3)ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia;

4)tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä

5)leiriytyä tai tehdä avotulta.

Luonnonsuojelualueilla on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

Sallitut toimet

Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaaskamonvaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueilla saa niiden perustamistarkoituksen mukaisesti:

1)rakentaa alueen hoitoa, valvontaa, tutkimusta, yleisön opastamista, retkeilyä ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2)poimia marjoja ja ruokasieniä;

3)metsästää ja kalastaa siten kuin järjestyssäännössä tarkemmin määrätään;

4)harjoittaa poronhoitoa poronhoitoalueella;

5)palauttaa asianmukaisin toimin alueen luontaisen kehityksen edellyttämän luonnontilan;

6) entistää ja pitää kunnossa rakennuksia ja rakennelmia;

7)ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; sekä

8)kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

Paikoissa, jotka on määrätty järjestyssäännössä, saa luonnonsuojelualueilla leiriytyä tilapäisesti ja tehdä avotulen.

Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaaskamonvaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueilla saa niiden perustamistarkoitusta vaarantamatta metsähallituksen luvalla:

1)tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä, ottaa kivennäisnäytteitä ja kerätä käpyjä, siemeniä ja muita metsänjalostukseen tarvittavia puiden osia sekä muita kasveja ja niiden osia ja eläinten pesiä;

2)vähentää kasvi- tai eläinlajien yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3)tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä malmeja; sekä

4)pitää kunnossa kulkuväyliä, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Kunkin 1§:ssä mainitun luonnonsuojelualueen hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma.

Hoito- ja käyttösuunnitelman perusteet (runkosuunnitelman) vahvistaa ympäristöministeriö. Runkosuunnitelman vahvistaessaan ministeriö määrää, mitkä runkosuunnitelman nojalla laadittavat erityissuunnitelmat on alistettava ministeriön vahvistettaviksi.

Erityisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet 1§:ssä mainituilla luonnonsuojelualueilla sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 2 ja 3§:ssä tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen kanssa ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

Luonnonsuojelualueiden hallinta

Edellä 1§:ssä mainittuja luonnonsuojelualueita hallitsee ja hoitaa metsähallitus.

Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet 1§:ssä mainittujen luonnonsuojelualueiden rajojen määräämisestä antaa maanmittaushallitus.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä >maaliskuuta 1991.

Sen estämättä, mitä 1§:ssä säädetään, saa Jaaskamonvaaran luonnonsuojelualueella olevilla, hoito- ja käyttösuunnitelmassa määrättävillä kuudella leimikkoalueella tehdä kertaalleen uudistushakkuun yhteensä noin 200 hehtaarin alalla.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.