134/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Asetus Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 2§:n 2 momentin sekä Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueesta 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (133/91) 5§:n nojalla:

Kiellot

Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueella ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ottaa maa-aineksia, vahingoittaa maa- tai kallioperää eikä ojittaa metsää, suota tai muuta aluetta;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia;

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä

5) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Luonnonsuojelualueella on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

Sallitut toimet

Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueella saa sen perustamistarkoituksen mukaisesti:

1) rakentaa alueen hoitoa, valvontaa, tutkimusta sekä yleisön opastamista, retkeilyä ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) metsästää ja kalastaa siten kuin järjestyssäännössä tarkemmin määrätään;

4) harjoittaa poronhoitoa;

5) palauttaa asianmukaisin toimin alueen luontaisen kehityksen edellyttämän luonnontilan;

6) entistää ja pitää kunnossa rakennuksia ja rakennelmia;

7) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; sekä

8) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

Paikoissa, jotka on määrätty järjestyssäännössä, saa luonnonsuojelualueella leiriytyä tilapäisesti ja tehdä avotulen.

Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueella saa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä, ottaa kivennäisnäytteitä ja kerätä käpyjä, siemeniä ja muita metsänjalostukseen tarvittavia puiden osia sekä muita kasveja ja niiden osia ja eläinten pesiä;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajien yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä malmeja; sekä

4) pitää kunnossa kulkuväyliä, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma.

Hoito- ja käyttösuunnitelman perusteet (runkosuunnitelman) vahvistaa ympäristöministeriö. Runkosuunnitelmaa vahvistettaessa ministeriö määrää, mitkä runkosuunnitelman nojalla laadittavat erityissuunnitelmat on alistettava ministeriön vahvistettaviksi.

Erityisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueella sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 2 ja 3§:ssä tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen kanssa ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

Luonnonsuojelualueen hallinta

Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualuetta hallitsee ja hoitaa metsähallitus.

Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen rajojen määräämisestä antaa maanmittaushallitus.

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maalis>kuuta 1991.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.