118/1991

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1991

Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Maatalousyrittäjällä on oikeus saada korvaukseksi sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä päivärahaa sairausvakuutuslain 19§:n 1 momentissa tarkoitettuna omavastuuaikana siten kuin tässä laissa säädetään.

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtii maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Maatalousyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on työkyvyttömyyden alkaessa voimassa maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/69) säädettyä vähimmäiseläketurvaa koskeva vakuutus tai vireillä hakemus vakuutuksen saamiseksi.

Päivärahaa suoritetaan työkyvyttömyyden ajalta sen alkamispäivää lukuun ottamatta jokaiselta viikonpäivältä enintään 1§:ssä tarkoitetun omavastuuajan loppuun. Päivärahaa ei kuitenkaan suoriteta, jollei maatalousyrittäjä ole ollut omavastuuaikana kykenemätön tekemään työtään vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä työkyvyttömyyden alkamispäivää lukuun ottamatta.

Jos työkyvyttömyys on jatkunut 1§:ssä tarkoitetun omavastuuajan yli, edellytyksenä päivärahan suorittamiselle omavastuuajalta on, että maatalousyrittäjälle myönnetään sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa.

Päivärahan suorittamisen edellytyksenä on, että maatalousyrittäjä osoittaa työkyvyttömyytensä lääkärin tai sairaanhoitolaitoksen antamalla todistuksella.

Maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta tämän lain mukaiseen päivärahaan, jos hänellä on saman työkyvyttömyyden johdosta oikeus saada maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81), tapaturmavakuutuslain (608/48), liikennevakuutuslain (279/59), sotilasvammalain (404/48), sotilastapaturmalain (1211/90) tai jonkin muun lain nojalla sellaista korvausta, jonka suuruutta määrättäessä otetaan huomioon maatalousyrittäjätoiminnasta saadut ansiot.

Päivärahan suuruus on 1/360 maatalousyrittäjälle työkyvyttömyyden alkaessa vahvistettuna olleesta maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesta työtulosta. Päiväraha on suuruudeltaan kuitenkin vähintään 1/360 tapaturmavakuutuslain 16§:n 6 momentissa tarkoitetusta vähimmäisvuosityöansiosta.

Päivärahan suuruutta määrättäessä työtulo pyöristetään lähimmäksi sadaksi markaksi.

Päivärahaa on haettava kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen sitä halutaan suoritettavaksi. Hakemus on toimitettava kansaneläkelaitokselle, jos työkyvyttömyys, jonka ajalta päivärahaa haetaan, jatkuu 1§:ssä säädetyn omavastuuajan jälkeen. Muussa tapauksessa hakemus on toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle. Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä päivärahan hakemisesta.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen antamaan päätökseen saa hakea muutosta tapaturmavakuutuslain 53§:ssä tarkoitetulta tapaturmalautakunnalta kirjallisella valituksella viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen antamaan päätökseen, joka koskee päivärahan suorittamista tämän lain 3§:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, ei kuitenkaan saa hakea muutosta siltä osin kuin päätös perustuu hakijan oikeuteen saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa tai sanotun lain 19§:n 1 momentin mukaisen omavastuuajan pituuteen.

Tapaturmalautakunnan antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Jos myöhemmin ilmenee, että tämän lain nojalla annettu päätös on perustunut väärään tai puutteelliseen selvitykseen ja päätöksellä on evätty oikeus päivärahaan tai myönnetty päivärahaa liian vähän, maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tulee käsitellä asia uudelleen.

Jos päivärahan myöntäminen on perustunut korvauksensaajan vilpilliseen menettelyyn, tapaturmalautakunta voi maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hakemuksesta korvauksensaajaa kuultuaan poistaa aikaisemman lainvoimaisen päätöksen ja määrätä aiheettomasti maksetun päivärahan takaisin maksettavaksi.

Jollei tästä laista muuta johdu, puhevallan käytöstä, päätöksen tiedoksiantamisesta, hakemuksen tai valituksen myöhästymisestä, päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta, tapaturmalautakunnan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta, korvauksen viivästymisestä, etuuden siirtämisestä ja ulosmittauksesta, tiedonsaantioikeudesta ja tiedonantovelvollisuudesta sekä salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa säädetään. Käsiteltäessä tapaturmalautakunnassa tämän lain mukaista asiaa noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, mitä tapaturmalautakunnasta annetussa asetuksessa (839/81) asian käsittelystä ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 10§:n 1 momentissa maatalousyrittäjäjäsenistä säädetään.

10§

Tästä laista aiheutuneet kustannukset maksetaan valtion varoista. Tämän lain mukaisesta toiminnasta maatalousyrittäjien eläkelaitokselle aiheutuneet hoitokulut yhdistetään sen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisen toiminnan hoitokuluihin. Tämän lain mukaisia hoitokuluja ei kuitenkaan lueta mukaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13§:ssä tarkoitettuihin kokonaiskustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä ne perusteet, joiden mukaan 1 momentissa tarkoitetut hoitokulut lasketaan.

Valtion tulee suorittaa kunakin vuonna kuukausittain ennakkona määrä, joka vastaa 1 momentin mukaisesti valtion suoritettavaksi arvioitua määrää. Ennakot määrätään ja maksetaan yhdessä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 16§:ssä tarkoitettujen valtion ennakoiden kanssa.

Tapaturmalautakunnan tämän lain nojalla käsittelemät asiat otetaan huomioon määrättäessä maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuutta tapaturmalautakunnan toiminnasta aiheutuneista kustannuksista tapaturmavakuutuslain 53§:n 5 momentin nojalla.

11§

Kansaneläkelaitoksen on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava maksutta tämän lain mukaisen päivärahan käsittelemistä varten tarvittavat tiedot maatalousyrittäjien eläkelaitokselle. Tiedot voidaan toimittaa teknisen käyttöyhteyden avulla.

12§

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Tässä laissa tarkoitettua päivärahaa maksetaan työkyvyttömyydestä, joka on alkanut lain tultua voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 211/90
Sosiaalivaliok. miet. 33/90
Suuren valiok. miet. 147/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.